Prejsť na obsah

Organizátor

3minút, 8sekúnd

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC je špecializovaným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len UPJŠ v Košiciach) pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ v Košiciach. Študenti majú bezplatne k dispozícii psychologické, sociálne, právne a kariérové poradenstvo. UNIPOC tiež poskytuje podporu a starostlivosť študentom so špecifickými potrebami.

V rámci rozvoja kariérových služieb a kariérového poradenstva je našim cieľom sprostredkovať študentom praktické skúsenosti a kontakt so zamestnávateľmi, odborné rady pri uchádzaní sa o zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kompetencií. Nadviazanie dlhodobej spolupráce so zamestnávateľmi je jedným z nástrojov, ktorým plánujeme tieto ciele realizovať.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti, vzdelanie budúcnosti

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

Hlavným poslaním univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Bolonskej deklarácie a ďalších dokumentov.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie SR z roku 2015 patrí UPJŠ v Košiciach k 4 najlepším univerzitám na Slovensku. V hodnotení fakúlt vysokých škôl v roku 2015 Akademickej  rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patria popredné priečky fakultám UPJŠ v Košiciach. Podľa rankingu univerzít URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Košiciach v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku. V rámci hodnotenia RankPro 2015/2016 univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii.

V súčasnom období má univerzita tieto fakulty: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, filozofickú a fakultu verejnej správy, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce. Okrem uvedených fakúlt univerzita poskytuje univerzitný študijný program v oblasti športu prostredníctvom Ústavu telesnej výchovy.

UPJŠ v Košiciach má viac ako 8 000 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme. Na univerzite vyučuje viac ako 700 vysokoškolských učiteľov a viac ako 100 výskumných a vývojových pracovníkov, celkovo univerzita zamestnáva viac ako 1 500 ľudí. UPJŠ v Košiciach ponúka viac ako 150 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia,  kde je umožnená výučba aj v anglickom jazyku a 42 študijných programov na doktorandskom stupni štúdia. UPJŠ v Košiciach je univerzitou s multinárodnou štruktúrou študentov. Najmä vďaka záujmu o štúdium lekárskych študijných programov v tomto akademickom roku študuje na univerzite viac ako 1 100 zahraničných študentov z viac ako 40 krajín sveta. UPJŠ v Košiciach kladie dôraz na interdisciplinaritu a ako jediná univerzita, ponúka študentom Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) v odboroch práva, manažmentu, etiky a zvládania krízových situácií. Prostredníctvom CIK môžu študenti získať aj medzinárodné certifikáty TOEFL, ECo-C a ECDL.

Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.


Študuj na UPJŠ