UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rekreačný šport, zdravie, kvalita života

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

pod týmto názvom zorganizoval v dňoch 12. – 13. apríla 2018 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.

    Cieľom konferencie bolo nadviazať na vedomosti a skúsenosti získané v priebehu predchádzajúcich ročníkov a v intenciách prípravy na akreditovanie nového študijného programu šport a výživa na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach poukázať na nezastupiteľný význam pohybovej aktivity a rekreačného športu na kvalitu života a zdravie obyvateľstva.
    Konferencie sa zúčastnilo celkovo 72 účastníkov z  Českej republiky ( 3 vysokoškolské pracoviská), Poľska ( 6 VŠ), Ukrajiny (1 VŠ), Maďarska (1 VŠ) a Slovenskej republiky (5 VŠ a jedno odborné diagnostické pracovisko).
    Obsah konferencie pozostával z dvoch častí. Prvý deň bol venovaný otvoreniu konferencie a referátom pozvaných odborníkov. Konferenciu otvorila v historickej aule Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, riaditeľka  ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD, ktorá v rámci úvodného slova privítala okrem prítomných účastníkov osobitne JM rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., spoluorganizátora konferencie dr. hab. prof. Eligiusza Malolepszyho, dekana Akademie im Jana Dlugosza w Czestochowie a prof. PaedDr. Jána Jungera, CSc., predsedu vedeckého výboru konferencie.
    Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc vo svojom slávnostnom príhovore o.i. oboznámil účastníkov konferencie so zámermi vedenia UPJŠ s organizátorom konferencie, ÚTVŠ. Zdôraznil najmä fakt, že toto pracovisko, ktoré dlhodobo plnilo predovšetkým iba servisné úlohy spočívajúce v zabezpečení pohybovej aktivity študentov a ich mimoškolskej športovej činnosti má v súčasnosti ako jediné celouniverzitné pracovisko vlastný študijný program šport a rekreácia a ďalší, šport a výživa, je v procese akreditácie. Naplnením týchto zámerov by sa na univerzite vytvorilo endemické univerzitné pracovisko, ktorého úlohou by bolo vzdelávať a prakticky pripravovať študentov a zamestnancov na zabezpečenie kvalitného životného štýlu všetkých vekových skupín. V tejto súvislosti poďakoval riaditeľke ÚTVŠ a garantovi pripravovaného nového študijného programu za iniciatívu pri naplňovaní celouniverzitných rozvojových zámerov.

Po slávnostnom otvorení konferencie odzneli pozvané referáty.

 • Katarzní prožitky v hrách a ve sportu
  - prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., VŠ TVS Palestra Praha
 • Telesná kompozícia cvičencov z pohľadu ich výživy v rámci EMS tréningu
  - prof. PaedDr. Ján Junger, CSc., ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
 • Výskum a prax v diagnostike stability a sily svalov trupu
  - prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., FTVŠ UK Bratislava
 • Vědy o sporte a welness
  - prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., VŠ TVS Palestra Praha
 • Wybrane wskaźniki budowy ciała studentów o zróżnicowanym poziomie wytrzymałości krążeniowo oddechowej
  - dr. hab. prof. UR. Emilian Zadarko, WWF UR Rzeszow
 • Návrat k športu po úrazoch a operáciách kolena
  - MUDr. Peter Polan, PhD., MPH – MUDr. Jozef Kubašovský, Ortopédia – Klinika muskuloskeletárnej a športovej medicíny, Nemocnica Košice – Šaca.

Na druhý deň pokračovala konferencia v historickej aule UPJŠ v Košiciach spoločným rokovaním štyroch posterových sekcií:

 1. Životný štýl a zdravie
 2. Diagnostika v rekreačnom športe a pohybovej rekreácii
 3. Šport a pohybová rekreácia v teórii a praxi
 4. Šport a výživa

    Paralelne s posterovou sekciou  začala aj piata sekcia pod názvom História športu a turistiky, ktorá mala klasickú formu pozostávajúcu z ústnej prezentácii príspevku s následnej diskusii.
    Po skončení rokovaní v sekciách v rámci záverečného hodnotenia konferencie vystúpil predseda vedeckého výboru, prof. PaedDr. Ján Junger, CSc., ktorý poukázal na význam pravidelne sa opakujúcej konferencie s rovnakým tematickým zameraním, vyzdvihol najzaujímavejšie  poznatky, množstvo a kvalitu príspevkov, podal účastníkom informáciu o možnostiach publikovania príspevkov a poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu konferencie.
    Na záver konferencie vystúpili riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD. a  dr. hab. prof. Eligiusza Malolepszy, dekan Akademie im Jana Dlugosza w Czestochowie, ktorí v mene organizátorov poďakovali všetkým aktívnym účastníkom za ich účasť, prínos a podiel na rozvoji vied o športe a v predstihu ich pozvali na nasledujúci 5. ročník medzinárodnej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá by sa na pôde UPJŠ v Košiciach mala uskutočniť v roku 2020.

  prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
predseda vedeckého výboru

  


Posledná aktualizácia: 13.09.2019