UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice

 logo TJ Slávia UPJŠ v Košiciach

Kontakt:
Medická 6, 040 01 Košice
telefón: 055 2341630
e-mail: tj.slavia@upjs.sk


Funkcionári TJ Slávia UPJŠ Košice

Predseda: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
e-mail: alexander.feher@upjs.sk
tel.: 055 2346113
Tajomník: PaedDr. Imrich Staško
e-mail: imrich.stasko@upjs.sk
tel.: 055 2341630
Hospodárka: RNDr. Cecília Sláviková
e-mail: cecilia.slavikova@gmail.com
tel.: 055 2341630


     Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí na základe zmluvného vzťahu vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice.
     Úlohou TJ Slávia UPJŠ ako celku,  je uspokojovať predovšetkým záujmy a  záľuby vysokoškolskej mládeže, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta ako aj občanov telesne postihnutých v oblasti športových a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upevnenie zdravia. Pre túto činnosť získava svojich členov z radov školskej a vysokoškolskej mládež ako aj občanov.
     V súlade s cieľmi a potrebami rozvoja telesnej kultúry spolupracuje s Univerzitou P.  J. Šafárika v Košiciach, so zainteresovanými štátnymi telovýchovnými a spoločenskými organizáciami v tuzemsku a v zahraničí,  s patronátnymi a sponzorskými organizáciami, fyzickými osobami a inými.
     TJ Slávia UPJŠ, je členom  Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). V špecifických otázkach  spolupracuje prostredníctvom oddielov a klubov našej TJ s národnými športovými zväzmi (NŠZ) a Asociáciou telovýchovných a turistických aktivít (ATTA).

Orgány TJ Slávia UPJŠ:

•  Valné zhromaždenie
•  Výkonný výbor
•  Dozorná rada

     Pre plnenie a zabezpečovanie úloh TJ Slávia UPJŠ a jeho orgánov slúži sekretariát TJ na čele s výkonným tajomníkom TJ. TJ Slávia eviduje svojich členov v 12 oddieloch a kluboch a v oddelení Šport pre všetkých.

• Stanovy Telovýchovnej jednoty Slávia UPJŠ Košice


Úspechy taekwondistov TJ Slávia UPJŠ Košice nové!
Skvelý medzinárodný úspech reprezentantov TJ Slávia UPJŠ Košice
Obrovský úspech športovkyne TJ Slávia UPJŠ Košice

Oznamy

Súťaživé oddiely a kluby:
 • Baseballový klub – má družstvá žiakov, juniorov a mužov. Systematická práca v klube sa prejavuje neustálym zvyšovaním kvality jednotlivých družstiev, z ktorých sa niektorí členovia stali reprezentantmi SR.
  Fotogaléria
   
  Predseda klubu: Ing. Pavol Hudák     www.seals.sk     e-mail: hudak@seals.sk

   
 • Basketbalový klub – má 3 súťaživé družstvá. Družstvo žien hrá v 1. lige, družstvo mladých žien v 2. lige a juniori hrajú v celoslovenskej dorasteneckej lige. Klub má perspektívu, pretože sa skladá prevažne z mladých športovcov.
  Fotogalériatydam.wz.skwww.facebook.com
   
  Predseda klubu: Ing. Andrej Harčarik         e-mail: TYDAM@centrum.sk

   
 • Bedmintonový oddiel  - členovia oddielu, ktorí sú všetci vysokoškoláci, sa nezúčastňujú pravidelných súťaží organizovaných príslušným zväzom. S peknými úspechmi sa zúčastňujú hlavne súťaží vysokoškolákov ( družstvá, jednotlivci ) organizovaných SAUŠ a inými univerzitami. 

  Predseda oddielu: Mgr. Marián Žigala           e-mail: z5@post.sk

   
 • Karate klub – v tomto klube pracujú s deťmi, mládežou a dospelými. Postupne sa výsledky práce začínajú prejavovať. Zatiaľ sa niektorí členovia zúčastňujú súťaží jednotlivcov – kumite. Klub by uvítal ďalších členov z radov vysokoškolákov.

  Predseda klubu: Ing. Rudolf Vancák     karate.upjs.sk     e-mail: rudolf.vancak@zmail.sk

   
 • Šachový oddiel – má 5 súťaživých družstiev. Extraligové družstvo mužov sa v súťažnom ročníku 2007/2008 stalo majstrom SR. Niektorí členovia oddielu sa s úspechom zúčastnili na MS a ME v riešení šachových problémov. Oddiel má dobrú mládežnícku základňu.

  Predseda oddielu: doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.    e-mail: blazej.pandula@tuke.sk

   
 • Taekwondo klub – vznikol v roku 2001 a za ostatné obdobie sa vyprofiloval na Slovensku na jeden z najväčších a najaktívnejších klubov nového olympijského športu v rámci SR. V roku 2008 vyhrali M SR v rámci klubov a stali sa najúspešnejším klubom v disciplíne športový zápas. V klube sú vytvorené 4 vekové a výkonnostné  skupiny. Športovci klubu dosahujú vynikajúce výsledky aj na medzinárodných súťažiach.

  Predseda klubu: Bc. Mário Švec     www.koryo-taekwondo.sk     e-mail : dojang78@yahoo.com

  Úspechy taekwondistov TJ Slávia UPJŠ Košice nové!
  Skvelý medzinárodný úspech reprezentantov TJ Slávia UPJŠ Košice
  Vynikajúci úspech klubu Koryo taekwondo Slávia UPJŠ Košice na Spanish Open 2016
   
 • Tenisový oddiel – v súťažiach má 3 seniorské, dorastenecké, mužské družstvo a družstvo neregistrovaných hráčov. Oživením činnosti oddielu by bol príchod výkonnostne schopných vysokoškolákov.
  Fotogaléria

  Predseda oddielu: Ing. Igor Frič            e-mail: igorfric@yahoo.com

   
 • Volejbalový oddiel – družstvo hrá v mestskej súťaži s okliešteným kádrom hráčok. Väčšiu časť družstva tvoria hráčky, ktoré v minulosti hrali za TJ Slávia UPJŠ v 2. lige. K trom vysokoškoláčkam, ktoré sú v oddiele je potrebné získať ďalšie.

  Predsedníčka oddielu: Mária Hudecová          e-mail: MHudecova@casspos.sk

Nesúťaživé oddiely: 
 • Oddiel pešej turistiky – okrem tradičných podujatí, rozšíril v poslednom období  svoje aktivity o cykloturistiku a venuje sa aj spolupráci s maďarskými turistami z Miškolca. Oddiel je známy organizovaním významných turistických akcií, na ktorých by privítal milovníkov turistiky aj z radov vysokoškolákov. 

  Predseda oddielu: MUDr. Peter Dombrovský             e-mail: peter.dombrovsky@upjs.sk

   
 • Oddiel aerobiku a fitnes – svoju činnosť zameriava na cvičenie pre ženy z radov vysokoškolskej mládeže, zamestnankyne UPJŠ, seniorky a košickú verejnosť. Z rôznych foriem cvičenia môžeme spomenúť - bodyform, overbal, step aerobik a iné.

  Predsedníčka oddielu: Mgr. Agata Horbacz          e-mail: agata.horbacz@upjs.sk    

   
 • Vodácky oddiel – je jedným z najstarších oddiel v našej TJ. Pravidelne usporadúva alebo je spoluorganizátorom množstva podujatí pre vodákov. Do lodenice na Aničke chodí až 55 členov oddielu.

  Predseda oddielu: RNDr. Ladislav Cechlár     www.vodaciupjs.sk     e-mail: cechlar@micronic.sk

   
 • Horolezecký klub - najmladší klub v našej TJ. Svoju činnosť chcú zamerať na výučbu študentov UPJŠ v predmete bouldering, na športové lezenie na umelej stene, ale aj na skalách a taktiež na náročnejšie vysokohorské lezenie.

  Predseda klubu: Ing. Stanislav Mikloš      kontaktná osoba: Patrik Berta; e-mail: bertapatrik@gmail.com

   
 • Šport pre všetkých – oddelenie vytvorené na riadenie, organizovanie a koordináciu športových akcií výkonnostného a masového charakteru na akademickej pôde organizovaných ÚTVŠ UPJŠ, TJ Slávia UPJŠ a inými univerzitami a VŠTJ pod patronátom SAUŠ.

   
Posledná aktualizácia: 09.05.2019