Prejsť na obsah

Záujemcovia o štúdium

6minút, 19sekúnd
Choď na stránku, kde nájdeš všetky informácie o našom študijnom programe.

K prijatiu potrebujete úspešne absolvovať maturitnú skúšku a zúčastniť sa prijímacieho konania, kde otestujú Vaše praktické a vedomostné schopnosti. Bodové ohodnotenie si  môžete zvýšiť aj doložením rôznych diplomov, certifikátov, alebo potvrdením o členstve v športovom klube a reprezentácii – nie starších ako 3 roky.

Podrobné informácie nájdeš v úplnom znení Podmienky prijímacieho konania.
Podmienky prijímacieho konania 2. kolo.

Elektronická prihláška:

Známky si do elektronickej prihlášky môžete:

1) stiahnuť z elektronickej žiackej knižky, alebo nahrať vysvedčenia ako prílohu do elektronickej prihlášky v tomto prípade nie je potrebné tlačiť a posielať prihlášku poštou – preklopené známky v prihláške neupravujte. Prihlášku potvrdíte do stavu „uložiť“ a uhradíte poplatok. Vaša prihláška bude spracovaná študijným oddelením až po úhrade poplatku a bude Vám zaslaná informácia na Váš email, uvedený v prihláške.

2) vpísať ručne (prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť). Ručne doplnené známky a priemery, musia byť potvrdené strednou školou.

Do prihlášky je potrebné vypísať známky z polročného vysvedčenia posledného ročníka a  známky z koncoročných vysvedčení z posledných  troch rokov štúdia.

Ak je súčasťou Vašej prihlášky doklad (diplom, potvrdenie zväzu..) o športových aktivitách, ten je nutné nahrať ako prílohu do elektronickej prihlášky, alebo poslať na študijné oddelenie najneskôr do konca termínu pre podávanie prihlášok.

Poplatok:

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou, alebo bankovým prevodom na

číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351,
variabilný symbol: 9101,
špecifický symbol: rodné číslo bez lomky,
konštantný symbol: 0308,
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať, odporúčame však urobiť tak z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní platobných údajov.

!! Pri podaní elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 €.


Klasická papierová prihláška:

Papierovú prihlášku je potrebné riadne vyplniť, vypísané známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka a známky z koncoročných vysvedčení z posledných troch rokov štúdia, je potrebné nechať potvrdiť strednou školou, resp. priložiť overené kópie vysvedčení.

Poplatok:

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na

číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351,
variabilný symbol: 9101,
špecifický symbol: rodné číslo bez lomky,
konštantný symbol: 0308,
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať, odporúčame však urobiť tak z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní platobných údajov.

!!  Pri podaní klasickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 50€.

Prihlášku je potrebné doručiť na adresu študijného oddelenia ÚTVŠ: Študijné oddelenie ÚTVŠ, Ondavská 21, 040 11 Košice

Všeobecná charakteristika študijného programu

Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne i skupinovo, a to nie len z hľadiska adekvátneho využívania voľného času, ale aj skvalitnenia pracovného režimu. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre jeho intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. Absolvent bakalárskeho štúdia sa špecializuje na široké spektrum bežnej populácie, ale zároveň predstavuje osobnosť kongruentnú so zameraním štúdia. Je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemysel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb.

Profil absolventa

Absolvent tohto študijného programu má prierezové vedomosti o zákonitostiach biologického, motorického, psychického a sociálneho vývinu človeka, ktoré vie využiť v praktickej činnosti pri tvorbe a realizácii pohybových programov. Je kompetentný samostatne organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu a záujmu. Na základe získaných vedomostí vie aktívne pracovať s informáciami a orientovať sa v pilieroch životného štýlu (nutričné zvyklosti, pohybová aktivita, spánok, mentálne nastavenie, sociálny kontext).

Uplatnenie absolventa

Hlavným cieľom študijného programu Šport a rekreácia v bakalárskom stupni je príprava absolventov, ktorí:

 – sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelania v odbore Šport alebo príbuzných odboroch;

 – sú teoreticky a prakticky pripravení na zvládnutie profesií s možnosťou uplatniť sa ako:

a) organizátor/koordinátor výchovno-vzdelávacích a tréningových programov a podujatí v športe a rekreácii v spolupráci so subjektmi v oblastiach vzdelávacích, športových, rekreačných; turistiky a cestovného ruchu, ďalej liečebno – diagnosticko – regeneračných služieb, sociálnych služieb a masmédií, ziskovými a neziskovými organizáciami,

b) animátor športových, kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí voľného času a rekreácie pre rôzne cieľové skupiny,

c) tvorca a/alebo poskytovateľ športovo-turistických a rekreačných služieb a produktov, tréner športu pre všetkých so zameraním na zdravotne a kompenzačne orientovaný športový tréning a pohybovú rekreáciu

d) metodik/projektant/konzultant rozvoja športu a rekreácie v štátnej správe a samospráve.

Okrem teoretických a praktických predmetov sa zabavíš a získaš nové zážitky na telovýchovných sústredeniach (kurzoch) :  

  • lyžiarsky
  • cyklo-turistický
  • Splav Tiszy
  • kurz prežitia- Survival
  • cvičenie pri mori

Môžeš absolvovať kurzy a získať licencie, alebo certifikáty:

  • osobného trénera
  • SM systém (stabilizácia a mobilizácia chrbtice)

Ak si reprezentant v oblasti športu – môžeš požiadať o individuálny študijný plán.

Ďalšie výhody štúdia na UPJŠ …

Prihlášku podaj jednoducho elektronicky


Študuj na UPJŠ