hľadaj
Dnes je 21.04.2014, sviatok/meniny Ervín

Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice

 

 logo TJ Slávia UPJŠ v Košiciach

Kontakt:

Medická 6, 040 01 Košice

telefón: 055 2341630
e-mail: tj.slavia@upjs.sk


Funkcionári TJ Slávia UPJŠ Košice

Predseda: prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
e-mail: alexander.feher@upjs.sk
tel.: 055 2346113
Tajomník: PaedDr. Imrich Staško
e-mail: imrich.stasko@upjs.sk
tel.: 055 2341627
Hospodárka: RNDr. Cecília Sláviková
e-mail: cecilia.slavikova@upjs.sk
tel.: 055 2341630
Pokladníčka: Eva Achbergerová tel.: 055 2341630


     Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí na základe zmluvného vzťahu vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice.
     Úlohou TJ Slávia UPJŠ ako celku,  je uspokojovať predovšetkým záujmy a  záľuby vysokoškolskej mládeže, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta ako aj občanov telesne postihnutých v oblasti športových a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upevnenie zdravia. Pre túto činnosť získava svojich členov z radov školskej a vysokoškolskej mládež ako aj občanov.
     V súlade s cieľmi a potrebami rozvoja telesnej kultúry spolupracuje s Univerzitou P.  J. Šafárika v Košiciach, so zainteresovanými štátnymi telovýchovnými a spoločenskými organizáciami v tuzemsku a v zahraničí,  s patronátnymi a sponzorskými organizáciami, fyzickými osobami a inými.
     TJ Slávia UPJŠ patrí do Slovenského združenia telesnej kultúry ( SZTK ), je členom Asociácie telovýchovných jednôt Slovenska ( ATJ ), Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). V špecifických otázkach  spolupracuje prostredníctvom oddielov a klubov  TJ s Federáciou športových zväzov (FŠZ) a Asociáciou telovýchovných a turistických aktivít (ATTA).

Orgány TJ Slávia UPJŠ:

•  Valné zhromaždenie
•  Výkonný výbor
•  Dozorná rada

     Pre plnenie a zabezpečovanie úloh TJ Slávia UPJŠ a jeho orgánov slúži sekretariát TJ na čele s výkonným tajomníkom TJ.                
     TJ Slávia eviduje svojich členov v 7 oddieloch, 3 kluboch a v oddelení Šport pre všetkých.


Ponuka cvičení pre študentov a verejnosť

Oznamy

Súťaživé oddiely a kluby:

 • Baseballový klub – má družstvá žiakov, juniorov a mužov. Systematická práca v klube sa prejavuje neustálym zvyšovaním kvality jednotlivých družstiev, z ktorých sa niektorí členovia stali reprezentantmi SR.
  Fotogaléria
   
  Predseda klubu: Ing. Pavol Hudák     www.seals.sk     e-mail: hudak@seals.sk

   
 • Basketbalový klub – má 3 súťaživé družstvá. Družstvo žien hrá v 1. lige, družstvo mladých žien v 2. lige a juniori hrajú v celoslovenskej dorasteneckej lige. Klub má perspektívu, pretože sa skladá prevažne z mladých športovcov.
  Fotogaléria
   
  Predseda klubu: Ing. Andrej Harčarik         e-mail: TYDAM@centrum.sk

   
 • Bedmintonový oddiel  - členovia oddielu, ktorí sú všetci vysokoškoláci, sa nezúčastňujú pravidelných súťaží organizovaných príslušným zväzom. S peknými úspechmi sa zúčastňujú hlavne súťaží vysokoškolákov ( družstvá, jednotlivci ) organizovaných SAUŠ a inými univerzitami. 

  Predseda oddielu: Mgr. Marián Žigala           e-mail: z5@post.sk

   
 • Karate klub – v tomto klube pracujú s deťmi, mládežou a dospelými. Postupne sa výsledky práce začínajú prejavovať. Zatiaľ sa niektorí členovia zúčastňujú súťaží jednotlivcov – kumite. Klub by uvítal ďalších členov z radov vysokoškolákov.

  Predseda klubu: Ing. Rudolf Vancák     karate.upjs.sk     e-mail: rudolf.vancak@zmail.sk

   
 • Šachový oddiel – má 5 súťaživých družstiev. Extraligové družstvo mužov sa v súťažnom ročníku 2007/2008 stalo majstrom SR. Niektorí členovia oddielu sa s úspechom zúčastnili na MS a ME v riešení šachových problémov. Oddiel má dobrú mládežnícku základňu.

  Predseda oddielu: doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.    e-mail: blazej.pandula@tuke.sk

   
 • Taekwondo klub – vznikol v roku 2001 a za ostatné obdobie sa vyprofiloval na Slovensku na jeden z najväčších a najaktívnejších klubov nového olympijského športu v rámci SR. V roku 2008 vyhrali M SR v rámci klubov a stali sa najúspešnejším klubom v disciplíne športový zápas. V klube sú vytvorené 4 vekové a výkonnostné  skupiny. Športovci klubu dosahujú vynikajúce výsledky aj na medzinárodných súťažiach.

  Predseda klubu: Bc. Mário Švec     www.koryo-taekwondo.sk     e-mail : dojang78@yahoo.com
   
 • Tenisový oddiel – v súťažiach má 3 seniorské, dorastenecké, mužské družstvo a družstvo neregistrovaných hráčov. Oživením činnosti oddielu by bol príchod výkonnostne schopných vysokoškolákov.
  Fotogaléria

  Predseda oddielu: Ing. Igor Frič            e-mail: igorfric@yahoo.com

   
 • Volejbalový oddiel – družstvo hrá v mestskej súťaži s okliešteným kádrom hráčok. Väčšiu časť družstva tvoria hráčky, ktoré v minulosti hrali za TJ Slávia UPJŠ v 2. lige. K trom vysokoškoláčkam, ktoré sú v oddiele je potrebné získať ďalšie.

  Predsedníčka oddielu: Mária Hudecová          e-mail: MHudecova@casspos.sk

Nesúťaživé oddiely: 

 • Oddiel pešej turistiky – okrem tradičných podujatí, rozšíril v poslednom období  svoje aktivity o cykloturistiku a venuje sa aj spolupráci s maďarskými turistami z Miškolca. Oddiel je známy organizovaním významných turistických akcií, na ktorých by privítal milovníkov turistiky aj z radov vysokoškolákov. 

  Predseda oddielu: MUDr. Peter Dombrovský             e-mail: peter.dombrovsky@upjs.sk

   
 • Oddiel aerobiku a fitnes – svoju činnosť zameriava na cvičenie pre ženy z radov vysokoškolskej mládeže, zamestnankyne UPJŠ, seniorky a košickú verejnosť. Z rôznych foriem cvičenia môžeme spomenúť - bodyform, overbal, step aerobik a iné.

  Predsedníčka oddielu: Mgr. Agata Horbacz          e-mail: agata.horbacz@upjs.sk    

   
 • Vodácky oddiel – je jedným z najstarších oddiel v našej TJ. Pravidelne usporadúva alebo je spoluorganizátorom množstva podujatí pre vodákov. Do lodenice na Aničke chodí až 55 členov oddielu.

  Predseda oddielu: RNDr. Ladislav Cechlár     www.vodaciupjs.sk     e-mail: cechlar@micronic.sk

   
 • Šport pre všetkých – oddelenie vytvorené na riadenie, organizovanie a koordináciu športových akcií výkonnostného a masového charakteru na akademickej pôde organizovaných ÚTVŠ UPJŠ, TJ Slávia UPJŠ a inými univerzitami a VŠTJ pod patronátom SAUŠ.

   
Posledná aktualizácia: 17.04.2014
Kalendár akcií
21. 4. 2014
Splav rieky Tisza

22.4.2014
Rektorské voľno

23.4.2014
Eurokomisár László Andor

24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 17.04.2014