Prejsť na obsah

Telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice

6minút, 22sekúnd

Kontakt:
Medická 6, 040 01 Košice
telefón: 055 2341630
e-mail:
tj.slavia@upjs.sk


Funkcionári TJ Slávia UPJŠ Košice

Predseda:prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
e-mail: alexander.feher@upjs.sk
tel.: 055 2346113
Výkonný tajomník:PaedDr. Imrich Staško
e-mail: imrich.stasko@upjs.sk
tel.: 055 2341630
Ekonómka:RNDr. Cecília Sláviková
e-mail: cecilia.slavikova@gmail.com
tel.: 055 2341630

     Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí na základe zmluvného vzťahu vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice.
Úlohou TJ Slávia UPJŠ ako celku,  je uspokojovať predovšetkým záujmy a  záľuby vysokoškolskej mládeže, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta ako aj občanov telesne postihnutých v oblasti športových a pohybových aktivít, vytvárať im podmienky na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, športovej výkonnosti a upevnenie zdravia. Pre túto činnosť získava svojich členov z radov školskej a vysokoškolskej mládež ako aj občanov.
V súlade s cieľmi a potrebami rozvoja telesnej kultúry spolupracuje s Univerzitou P.  J. Šafárika v Košiciach, so zainteresovanými štátnymi telovýchovnými a spoločenskými organizáciami v tuzemsku a v zahraničí,  s patronátnymi a sponzorskými organizáciami, fyzickými osobami a inými.
TJ Slávia UPJŠ, je členom  Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). V špecifických otázkach  spolupracuje prostredníctvom oddielov a klubov našej TJ s národnými športovými zväzmi (NŠZ) a Asociáciou telovýchovných a turistických aktivít (ATTA).

Orgány TJ Slávia UPJŠ:

•  Valné zhromaždenie
•  Výkonný výbor
•  Dozorná rada

     Pre plnenie a zabezpečovanie úloh TJ Slávia UPJŠ a jeho orgánov slúži sekretariát TJ na čele s výkonným tajomníkom TJ. TJ Slávia eviduje svojich členov v 12 oddieloch a kluboch a v oddelení Šport pre všetkých.

Dokumenty, pokyny, smernice TJ Slávia UPJŠ Košice


Informácie o športových akciách TJ Slávia UPJŠ Košice


Súťaživé oddiely a kluby:

 • Basketbalový klub – má 3 súťaživé družstvá. Družstvo žien hrá v 1. lige, družstvo mladých žien v 2. lige a juniori hrajú v celoslovenskej dorasteneckej lige. Klub má perspektívu, pretože sa skladá prevažne z mladých športovcov.
 • Fotogalériatydam.wz.skwww.facebook.com
  Predseda klubu: Ing. Andrej Harčarik, e-mail: TYDAM@centrum.sk
 • Bedmintonový oddiel  – členovia oddielu, ktorí sú všetci vysokoškoláci, sa nezúčastňujú pravidelných súťaží organizovaných príslušným zväzom. S peknými úspechmi sa zúčastňujú hlavne súťaží vysokoškolákov ( družstvá, jednotlivci ) organizovaných SAUŠ a inými univerzitami.
  Predseda oddielu: Mgr. Marcel Majerník, e-mail: marcel.majernik@gmail.com
 • Karate klub – v tomto klube pracujú s deťmi, mládežou a dospelými. Postupne sa výsledky práce začínajú prejavovať. Zatiaľ sa niektorí členovia zúčastňujú súťaží jednotlivcov – kumite. Klub by uvítal ďalších členov z radov vysokoškolákov.
  Predseda klubu: Ing. Rudolf Vancák, karate.upjs.sk, e-mail: rudolf.vancak@zmail.sk
 • Šachový oddiel – má 5 súťaživých družstiev. Extraligové družstvo mužov sa v súťažnom ročníku 2007/2008 stalo majstrom SR. Niektorí členovia oddielu sa s úspechom zúčastnili na MS a ME v riešení šachových problémov. Oddiel má dobrú mládežnícku základňu.
  Predseda oddielu: prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., e-mail: blazej.pandula@tuke.sk
 • Taekwondo klub – vznikol v roku 2001 a za ostatné obdobie sa vyprofiloval na Slovensku na jeden z najväčších a najaktívnejších klubov nového olympijského športu v rámci SR. V roku 2008 vyhrali M SR v rámci klubov a stali sa najúspešnejším klubom v disciplíne športový zápas. V klube sú vytvorené 4 vekové a výkonnostné  skupiny. Športovci klubu dosahujú vynikajúce výsledky aj na medzinárodných súťažiach.
  Predseda klubu: Mgr. Mário Švec,  www.koryo-taekwondo.sk, e-mail: dojang78@yahoo.com
  Archív podujatí
 • Tenisový oddiel – v súťažiach má 3 seniorské, dorastenecké, mužské družstvo a družstvo neregistrovaných hráčov. Oživením činnosti oddielu by bol príchod výkonnostne schopných vysokoškolákov.
  Predseda oddielu: Ing. Radovan Sedlaček, e-mail: sedlacek@hotmail.co.uk
 • Volejbalový oddiel – družstvo hrá v mestskej súťaži s okliešteným kádrom hráčok. Väčšiu časť družstva tvoria hráčky, ktoré v minulosti hrali za TJ Slávia UPJŠ v 2. lige. K trom vysokoškoláčkam, ktoré sú v oddiele je potrebné získať ďalšie.
  Predsedníčka oddielu: Mária Hudecová, e-mail: MHudecova@casspos.sk

Nesúťaživé oddiely:

 • Oddiel pešej turistiky – okrem tradičných podujatí, rozšíril v poslednom období  svoje aktivity o cykloturistiku a venuje sa aj spolupráci s maďarskými turistami z Miškolca. Oddiel je známy organizovaním významných turistických akcií, na ktorých by privítal milovníkov turistiky aj z radov vysokoškolákov.
  Predseda oddielu: MUDr. Peter Dombrovský, e-mail: peter.dombrovsky@upjs.sk
 • Oddiel aerobiku a fitnes – svoju činnosť zameriava na cvičenie pre ženy z radov vysokoškolskej mládeže, zamestnankyne UPJŠ, seniorky a košickú verejnosť. Z rôznych foriem cvičenia môžeme spomenúť – bodyform, overbal, step aerobik a iné.
  Predsedníčka oddielu: Mgr. Agata Horbacz, PhD., e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
  POZVÁNKA na cvičenia: Aeróbne cvičenia + posilňovanie, Pilatesové cvičenia + zdravá chrbtica, Kondičné posilňovanie, Body tone aerobik
 • Vodácky oddiel – je jedným z najstarších oddielov v našej TJ. Pravidelne usporadúva alebo je spoluorganizátorom množstva podujatí pre vodákov. V tomto oddiele bolo vychovaných aj viacero špičkových slovenských vodákov – reprezentantov. Hlavnou záľubou členov oddielu je turisticko-vodácka činnosť, splavovanie riek na Slovensku a v zahraničí a výchova mladých vodákov.
  Predseda oddielu: Bc. Jakub Žoldák, e-mail: jakub.zoldak@gmail.com
 • Horolezecký klub – najmladší klub v našej TJ. Svoju činnosť chcú zamerať na výučbu študentov UPJŠ v predmete bouldering, na športové lezenie na umelej stene, ale aj na skalách a taktiež na náročnejšie vysokohorské lezenie.
  Predseda klubu: Ing. Stanislav Mikloš
  Kontaktná osoba: Patrik Berta; e-mail: bertapatrik@gmail.com
 • Šport pre všetkých – oddelenie vytvorené na riadenie, organizovanie a koordináciu športových akcií výkonnostného a masového charakteru na akademickej pôde organizovaných ÚTVŠ UPJŠ, TJ Slávia UPJŠ a inými univerzitami a VŠTJ pod patronátom SAUŠ.

Informačné povinnosti príjemcu dotácie
Správa o činnosti za rok 2023Študuj na UPJŠ