UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2. kolo Prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020

Záujemcovia o štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium študijného programu Šport a rekreácia v akademickom roku 2019/2020 aj elektronickou formou.

Termín podania prihlášky: do 26. 07. 2019

Termín konania prijímacej skúšky:  26.08.2019

► Podmienky prijímacieho konania v ak. roku 2019/2020 

 

  • Podanie elektronickej prihlášky

> Elektronická prihláška <

(odporúčané prehliadače: Mozilla Firefox  a Chrome)
 

!! Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte príručku, ktorá je dostupná v časti Pomocník.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8- ročné gymn. kvinta až septima, 5-ročné gymnázium za 2. až 4. ročník štúdia) a známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

!! Ak je súčasťou Vašej prihlášky doklad (diplom, potvrdenie zväzu..) o športových aktivitách, ten je nutné poslať na študijné oddelenie do 26.07.2019 !

Známky môžete vpísať ručne

alebo

stiahnuť z elektronickej žiackej knižky.

Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov musí potvrdiť stredná škola.
Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2019 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú overené kópie všetkých vysvedčení.

!! Ak známky vpíšete ručne, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie Ústavu telesnej výchovy a športu.

Nie je potrebné poslať vytlačenú prihlášku poštou. Prihláška bude zaevidovaná po pripísaní poplatku na účet fakulty. Uchádzač dostane e-mail potvrdzujúci zaevidovanie prihlášky.

!! Preklopené známky
už  v prihláške neupravujte. Ak známky upravíte, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie Ústavu telesnej výchovy a športu.

 

  • Poplatok

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol: 9101, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať, odporúčame však urobiť tak z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní platobných údajov.

!! Pri podaní elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 40 €.

Pri podaní klasickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 50€
 

Uloženú elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s ďalšími dokladmi poslať na študijné oddelenie ÚTVŠ, Ondavská 21, 040 11 Košice
 

Akceptácia elektronickej prihlášky

Vaša elektronická prihláška bude preklopená na spracovanie po prijatí platby za prijímacie konanie a doručenie vytlačenej prihlášky. Je preto nutné dôsledné vyplnenie jednotlivých symbolov zobrazených v príkaze na úhradu, ktorý si môžete vytlačiť zo systému.
 

Posledná aktualizácia: 23.08.2019