Prejsť na obsah

História UTVŠ UPJŠ v Košiciach

2minút, 15sekúnd

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

História pracoviska

   Katedra telesnej výchovy UPJŠ bola zriadená  v roku 1952, ako súčasť lekárskej fakulty a bola rozdelená na dva kabinety – kabinet telesnej výchovy a kabinet telovýchovného lekárstva.  Vedúci KTV TL bol doc. MUDr. J. Burger. Vyučovanie TV v prvých rokoch prebiehalo v prírode a vo vonkajších priestoroch fakulty, kde boli vybudované ihriská a ľahkoatletická dráha.
Na jar roku 1963 bola založená Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ktorej súčasťou bola i KTV.  Obsahom osnov povinnej telesnej výchovy bola základná telesná výchova (ZTV) a v prvých dvoch rokoch i branná výchova. Náplňou hodín telesnej výchovy bola:  základná gymnastika, športová gymnastika, ľahká atletika, plávanie, drobné pohybové hry a základy športových hier.
   Súčasťou učebných osnov TV boli zimné a letné výcvikové kurzy.  V roku 1971 bola vytvorená rektorátna KTV UPJŠ, ktorej vedúcim sa stal doc. Ondrej Turzák, CSc. Od roku 1986 do roku 1998 bol vedúcim KTV doc. Viktor B. Sergienko, CSc.  
V roku 1971 Prírodovedecká fakulta poskytla všetky svoje telocvične aj pre študentov ostatných fakúlt. V školskom roku 1990/91 nastúpil nový trend výučby. Poslucháči mali v prvých ročníkoch predpísaný program základnej TV, v ktorom prešli základmi športových hier (basketbal, volejbal, sálový futbal) a vo vyšších ročníkoch mali možnosť výberu ponúknutej pohybovej aktivity (aerobik, posilňovanie, plávanie…) Upustilo sa od mnohých, pre študentov nezaujímavých a násilných foriem povinnej TV. Na  KTV sa vypracovali nové tematické plány, ktoré približovali modernej tréningovej skladbe hodín TV. Od roku 1998 sa vedúcim KTV stal PhDr. Ivan Šulc, CSc. Postupne sa ponuka športov rozširuje o nové, pre študentov atraktívne športy. V rokoch 2004 až 2007 bol vedúcim KTV PaedDr. Imrich Staško. V roku 2005 vedenie UPJŠ rozhodlo o premenovaní KTV na Ústav telesnej výchovy. Na dobu 1 roka sa vedúcim UTV stal opäť doc. I. Šulc, CSc, ktorého vystriedala prvá žena na pozícii vedúcej pracoviska v histórii KTV a UTV Mgr. Alena Buková, PhD.
   Dňa 1. mája 2010 došlo k zlúčeniu Ústavu vzdelávania v Košiciach, ktorý bol 1.2.2010 presťahovaný z Rožňavy do Košíc a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Súčasný názov znie Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.  


Študuj na UPJŠ