Prejsť na obsah

Poslanie a pôsobnosť ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

2minút, 20sekúnd
Hlavným poslaním ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania študentom UPJŠ v oblasti športu a rekreácie. 
 
Ústav plní tieto úlohy:
 
A. vo výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje:
 
a)  výučbu v dennej forme štúdia,
b)  výučbu v externej forme štúdia,
c)  odborné kurzy pre študentov podľa potreby,
d)  pedagogicko-metodické a odborno-vedecké vzdelávanie učiteľov ústavu,
e)  vypracovanie študijných programov,
f)  kreditovú telesnú výchovu pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ,
g)  nepovinnú telesnú výchovu,
h)  zimné a letné telovýchovné sústredenia,
i)  záujmovú športovú činnosť,
j)  organizáciu majstrovstiev UPJŠ a fakultných súťaží,
k)  reprezentáciu fakultných a univerzitných výberov pre súťaže vysokoškolákov,
l)  účasť na reprezentácii UPJŠ na Regionálnych akademických majstrovstvách (RAM),
     Akademických majstrovstvách SR (AM SR), Slovenskej univerziáde (SU SR) a 
     v medzinárodných stretnutiach,
m)  vydávanie metodických pomôcok, učebných textov a inej študijnej literatúry.
 
B.  vo vedeckovýskumnej činnosti zabezpečuje:
 
a)  vypracovávanie vedeckovýskumnej profilácie ústavu,
b)  rozvíjanie vlastnej vedeckovýskumnej činnosti zameranej na šport, rekreáciu,
     turizmus a spoločenskovedné disciplíny,
c)  vypracovanie projektov na získanie grantových úloh VEGA alebo KEGA,
d)  prípravu a priebeh vnútroústavných odborných seminárov,
e)  zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a koordináciu vedeckovýskumných aktivít.
 
C.  v personálnej oblasti zabezpečuje:
 
a)  vytváranie podmienok pre činnosť všetkých učiteľov ústavu v oblasti pedagogickej a výskumnej,
b)  zvyšovanie pedagogickej a odbornej úrovne zamestnancov ústavu,
c)  vypracovanie podkladov pre mzdové zaradenie, platové postupy, osobné hodnotenia,
     odmeny, a pod.,
d)  konkretizáciu pracovnej náplne zamestnancov ústavu v jednotlivých platových triedach,
e)  evidenciu dochádzky, služobných ciest, čerpania dovoleniek.
 
 
D.  v hospodársko-prevádzkovej oblasti zabezpečuje:
 
a)  evidenciu a inventarizáciu hmotného majetku zvereného ústavu,
b)  spracovanie podkladov pre plánovanie finančných prostriedkov, obstarávanie investícií,
     HM a NM a materiálu pre potreby ústavu,
c)  prevádzkovú schopnosť ústavu.
 
E.   v spoločenskej oblasti zabezpečuje:
 
a)  spoluprácu TJ Slávia UPJŠ Košice,
b)  športové a telovýchovné vyžitie zamestnancov UPJŠ,
c)  poskytovanie športových a telovýchovných služieb verejnosti,
d)  prostredníctvom svojich zamestnancov trénerskú, cvičiteľskú, lektorskú,
e)  školiteľskú, organizátorskú, rozhodcovskú a inú spoločensky potrebnú činnosť v oblasti
     telesnej výchovy a športu,
f)  organizovanie, riadenie,  odborné a technické zabezpečenie športových a telovýchovných
     akcií na UPJŠ, vo vsl. regióne, SR a medzinárodného charakteru.
 

 


Študuj na UPJŠ