Prejsť na obsah

Voľby na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach do AS UPJŠ v Košiciach

0minút, 53sekúnd

Akademickej obci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS UPJŠ zo dňa 28.9.2017

v y h l a s u j e m   v o ľ b y

na Ústave telesnej výchovy a športu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
d o
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie do roku 2019

v termíne do 16. novembra 2017.

Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce Ústavu telesnej výchovy a športu volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ, ktorá zabezpečí organizáciu a priebeh volieb. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám.

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
Štatút UPJŠ v Košiciach

V Košiciach 28.9.2017

doc. RNDr. Roman SOTÁK, PhD.
predseda AS UPJŠ

 

 

 


Študuj na UPJŠ