UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Informácie o poplatkoch

 
  • Platobná inštrukcia k platbe 
Číslo účtu/IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach
Adresa príjemcu: Šrobárova 2, 041 80 Košice,
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol - 0308,
Variabilný symbol – 94xx (xx podľa čísla VS v tabuľke poplatkov nižšie)
Špecifický symbol – rodné číslo,
Správa pre adresáta podľa typu platby:
- meno a priezvisko + Prolongácia ITIC
- meno a priezvisko + Prolongácia ISIC
- meno a priezvisko + Prolongácia NO ISIC
- meno a priezvisko + Nová ISIC
Platby musia byť v zmysle príkazu kvestora hradené bankovým prevodom.

 

Aktuálny sadzobník poplatkov

POLOŽKA

DRUH

EUR

Variabilný symbol

Špecifický symbol
Denný študent ISIC nová 26,20 9401 RČ*
Denný študent ISIC s dopravou prolongácia 12,20 9406 RČ*
Denný študent NO ISIC s dopravou prolongácia NO ISIC  5,20 9407 RČ*
Externý študent nová 12 9403 RČ*
Externý študent prolongácia  2 9404 RČ*
Duplikát PIK ISIC nová 15 9405 RČ*
Duplikát PIK ITIC nová 15 € 9410 RČ*
Oprava tlačených údajov na PIK poplatok  4 9409 RČ*
Učitel ITIC nová 26 9411 RČ*
Učitel ITIC prolongácia 11 9412 RČ*
Zamestnanec nová 15 9413 RČ*
Externý používateľ nová 12 9414 RČ*
Hosť nová 12 9415 RČ*
Dôchodca nová 10 9416 RČ*
Duplikát PIK vizuál UPJŠ nová 10 9417 RČ*
Výmena MF za DF nová  8 9428 RČ*
 

RČ – rodné číslo

Náklady na vydanie: Suma za vydanie zahŕňa cenu čipovej karty, potlač a personifikáciu (nahratie údajov do čipu), puzdro, licenciu ISIC, prolongačnú známku, maržu dodávateľa, podiel na rozvoji služieb AIO.

 
Posledná aktualizácia: 07.05.2020