Prejsť na obsah

Personálne identifikačné karty PIK

16minút, 15sekúnd
Prolongácia

Proces prolongácie pozostáva z týchto krokov:

 • Študent si v Elektronickom zápise vyberie poplatok za prolongáciu a uhradí ho do 20.8., resp. aspoň 4 pracovné dni pred plánovaným termínom prolongácie a zaeviduje si potrebné povinné súhlasy.
 • Na prolongačnom mieste si po zaevidovaní zápisu študijnou referentkou prolonguje ISIC u zamestnancov Správy AIO.
  Zamestnanec skontroluje platbu, zaevidované súhlasy a zaevidovaný zápis. Karta sa sprolonguje elektronicky a nalepí sa validačná známka pre aktuálny akademický rok. Preukaz je nevyhnutné priložiť na Univerzitný terminál a skontrolovať si novú platnosť.

Študenti odchádzajúci na Erasmus si preukaz prolongujú pred odchodom po predložení pozývacieho listu (aj elektronický zápis) a uhradení prolongačného poplatku – na Správe AIO.
Známky NO ISIC (bez ISIC zliav) sú k dispozícii výhradne na Správe AIO.

Ukončenie štúdia (vylúčením, na vlastnú žiadosť, štátnou skúškou)

Pri ukončení pošle študijné oddelenie zoznam ukončených študentov Správe AIO na zablokovanie preukazu v Univerzitných funkcionalitách a doprave. ISIC zľavy zostávajú v platnosti do konca septembra v danom akademickom roku. Dňom štátnic, alebo dňom blokovania končí nárok na zľavu v doprave, prístupy a stravný systém.

Zostatkový kredit v doprave si používateľ môže vyzdvihnúť v dopravnom podniku, kde kredit dobil.
Zostatkový kredit v stravnom systéme si používateľ môže vyzdvihnúť v pokladni jedálne (Sokrates, Medická, LF).

Prerušenie štúdia

Pri prerušení štúdia pošle študijné oddelenie oznam Správe AIO. Študentovi bude zablokovaná dopravná a univerzitné funkcionality (prístupy, strava).
Po návrate je potrebné preukaz študenta prolongovať.

Augustový termín štátnic

Študijné oddelenie zašle zoznam študentov prihlásených na augustový termín štátnic.
Správa AIO preukazy predĺži a študent si priloží ISIC na Univerzitný terminál kvôli aktualizácii dátumu ukončenia dopravnej funkcionality.

Nadštandardná dĺžka štúdia

Študijné oddelenie zašle zoznam študentov prechádzajúcich na NDS.
Správa AIO preukazy predĺži a študent si priloží ISIC na Univerzitný terminál kvôli aktualizácii dátumu ukončenia dopravnej funkcionality.

Prechod z I. na II. Resp. na III. stupeň štúdia

Dňom štátnic je preukaz zablokovaný a jeho využívanie je možné až po prolongácii v septembri.
Na požiadanie Vám vieme preukaz odblokovať na Plné cestovné.
Medzi štátnicami a novou prolongáciou viete využívať iba komerčné zľavy ISIC, nemáte nárok na zľavu v doprave a univerzitné funkcionality.

Nový preukaz ISIC

Cez Elektronickú návratku:

 1. Vyplňte a potvrďte Elektronickú návratku v AIS
 2. Uhraďte poplatok z Elektronickej návratky
 3. Podľa pokynov si vyzdvihnite preukaz  EN →Platba → Nový preukaz

Cez papierovú žiadosť (prestupy z iných Vysokých škôl):

 1. Zaevidujte si súhlas s podmienkami členstva v CKM cez AIS
 2. Navštívte Správu AIO
 3. Vyplňte tlačivá poskytnuté Správou AIO
 4. Doručte fotografiu na Správu AIO
 5. Uhraďte poplatok (potvrdenie doručte na Správu AIO)
 6. Podľa pokynov si vyzdvihnite preukaz

  Súhlasy →Tlačivá, Foto, Platba → Nový preukaz
Nový preukaz (prvý) zamestnanec
 1. Navštívte personálne oddelenie
 2. Vyplňte žiadosť o preukaz zamestnanca
 3. Uhraďte poplatok
 4. Doručte tlačivá poskytnuté Správou AIO, žiadosť, potvrdenie o platbe (napr. emailom)
  a fotografiu (napr. emailom)
 5. Podľa pokynov si vyzdvihnite preukaz

  Doručenie :Tlačivá, Foto, Platba → Nový preukaz
Prolongácia

ISIC:

 1. Vytvorte si Elektronický zápis
 2. V El. zápise si vyberte poplatok za prolongáciu
 3. V El. zápise zaevidujte povinné súhlasy
 4. Uhraďte poplatok (nájdete ho v neuhradených poplatkoch v AIS) – prevodom, alebo Platobnou bránou
 5. Podľa pokynov si prolongujte preukaz (aktualizácia platnosti + nálepka)
 6. Priložete kartu na Univerzitný terminál


  EZ → Platba → Prolongácia → Univerzitný terminál

ITIC:

 1. Zaevidujte si súhlas s podmienkami členstva v CKM cez AIS:
  a. Prihláste sa do AIS
  b. V ľavej ponuke kliknite na Prehľad zamestnancov. Vyhľadajte svoje meno, nezabudnite kliknúť na šípku vpravo
  c. V dolnej časti kliknite na ikonu bežca a vyberte z ponuky Udeľovanie súhlasov
  d. Zakliknite súhlas s Podmienkami členstva CKM SYTS – typ súhlasu A + OK
 2. Uhraďte prolongačný poplatok (potvrdenie doručte na Správu AIO)
 3. Príďte s preukazom na Správu AIO
  Súhlasy → Platba → Prolongácia → Univerzitný terminál
Duplikát
 1. Vyplňte žiadosť (z webu AIO, alebo na Správe AIO) a doručte ju na Správu AIO
 2. Uhraďte poplatok (potvrdenie doručte na Správu AIO)
 3. Vyzdvihnite si preukaz podľa pokynov

  Žiadosť → Platba → Duplikát

Inštrukcie k platbe:

▸Platby musia byť v zmysle príkazu kvestora hradené bankovým prevodom.

▸Poplatok uhrádzajte až po vytvorení predpisu v AIS2. Bez existencie predpisu Vaša platba akoby nebola. Nemá sa kde začleniť.

▸Pri uhrádzaní poplatkov žiadame počkať najmenej 3 pracovné dni, kým sa platba spáruje. Teda prebehne proces prevodu úhrady z banky do akademického informačného systému. Neuhrádzajte poplatky 2x.

Číslo účtu/IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach
Adresa príjemcu: Šrobárova 2, 041 80 Košice,
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Konštantný symbol – 0308,
Variabilný symbol – 94xx (xx podľa čísla VS v tabuľke poplatkov nižšie)
Špecifický symbol – rodné číslo,
Správa pre adresáta podľa typu platby:
– meno a priezvisko + Prolongácia ITIC
– meno a priezvisko + Prolongácia ISIC
– meno a priezvisko + Prolongácia NO ISIC
– meno a priezvisko + Nová ISIC

Sadzobník poplatkov platný od 1.09.2023 do 31.08.2024 :

QR KÓDY platieb

POLOŽKADRUHEURVariabilný symbolŠpecifický symbol
Denný študent ISICnová27,70 9401RČ*
Denný študent ISIC s dopravouprolongácia12,80 9406RČ*
Denný študent NO ISIC s dopravouprolongácia NO ISIC  5,80 9407RČ*
Externý študentnová13,50 9403RČ*
Externý študentprolongácia 2 9404RČ*
Duplikát PIK ISICnová16,70 9405RČ*
Duplikát PIK ITICnová16,70 €9410RČ*
Oprava tlačených údajov na PIKpoplatok 4 9409RČ*
Učitel ITICnová26 9411RČ*
Učitel ITICprolongácia11 9412RČ*
Zamestnanecnová16,50 9413RČ*
Externý používateľnová13,50 9414RČ*
Hosťnová13,50 9415RČ*
Dôchodcanová11,50 9416RČ*
Duplikát PIK vizuál UPJŠnová11,50 9417RČ*
Výmena MF za DFnová 9,509428RČ*
RČ – rodné číslo

Sadzobník poplatkov platný od 1.09.2024 :

QR KÓDY platieb

POLOŽKADRUHEURVariabilný symbolŠpecifický symbol
Denný študent ISICnová31,20 9401RČ*
Denný študent ISIC s dopravouprolongácia16,30 9406RČ*
Denný študent NO ISIC s dopravouprolongácia NO ISIC6,30 9407RČ*
Externý študentnová13,50 9403RČ*
Externý študentprolongácia 2 9404RČ*
Duplikát PIK ISICnová16,70 9405RČ*
Duplikát PIK ITICnová16,70 €9410RČ*
Oprava tlačených údajov na PIKpoplatok 4 9409RČ*
Učitel ITICnová29 9411RČ*
Učitel ITICprolongácia14 9412RČ*
Zamestnanecnová16,50 9413RČ*
Externý používateľnová13,50 9414RČ*
Hosťnová13,50 9415RČ*
Dôchodcanová11,50 9416RČ*
Duplikát PIK vizuál UPJŠnová11,50 9417RČ*
Výmena MF za DFnová 9,509428RČ*
RČ – rodné číslo

Náklady na vydanie: suma za vydanie zahŕňa cenu čipovej karty, potlač a personifikáciu (nahratie údajov do čipu), puzdro, licenciu ISIC, prolongačnú známku, maržu dodávateľa, podiel na rozvoji služieb AIO.

(Ak el. zápis potvrdzuje Študijné oddelenie, študent ho neurobil sám)

 1. Po potvrdení elektronického zápisu študijným oddelením požiadate na správe AIO o vyrubenie predpisu za prolongáciu emailom: aio@upjs.sk
  ( napr. vygenerovanie predpisu za prolongáciu ISIC s dopravou, ISIC bez dopravy, EXT,…. + Meno, Priezvisko, Fakulta).
 2. Uhradíte poplatok podľa pokynov v AISe:
  Predpis nájdete v neuhradených poplatkoch, alebo v poplatkoch pod štúdiom pre AR, na ktorý sa zapisujete.
 3. Zaevidujete si súhlasy s povinnými potvrdeniami v AISe (C, T, UNI):
  pod Štúdiom v AISe kliknete na Udeľovanie súhlasov.
  Súhlasy udelené v minulosti potvrdíte nastavením sa na riadok súhlasu a použitím ikony bežca (nad tabuľkou).
  Zatiaľ neudelené súhlasy zakliknete v zaklikávacom boxe.

Terminál slúži na aktualizáciu údajov v čipe PIK. PIK s neaktualizovanými údajmi nie je platná. PIK je potrebné priložiť k terminálu po vydaní,  vizuálnej prolongácii a tiež raz ročne počas celej doby používania PIK. To platí aj pre PIK neštudentov. Neobnovovanie údajov môže spôsobiť nefunkčnosť PIK.
PIK PRILOŽTE CELOU PLOCHOU K OZNAČENÉMU MIESTU NA BOČNEJ STRANE UT A DRŽTE NEPOHNUTE ASI 10 SEKÚND.
Všetky informácie k UT a použití PIK v doprave sú na www.preukazstudenta.sk.
Ak chcú osoby bez nároku na zľavu v doprave používať PIK ako BČK v MHD na plné cestovné (mesačník + elektronická peňaženka) musia po aktivovaní PIK na UT navštíviť DPMK, vyplniť žiadanku a požiadať o aktivovanie „na plné cestovné“.

Univerzitné terminály sa nachádzajú:

 1. pri vrátnici a študijnom oddelení LF Trieda SNP 1 na stene pri „AIS kiosku“
 2. na vzdialenejšej stene od vrátnice foyeru Rektorátu Šrobárova 2
 3. pri vrátnici na PrávF na Kováčskej 30
 4. za vrátnicou po ľavej strane v hale FVS na Popradskej 66
 • V zmysle Rozhodnutia rektora č. 11/2012 je každý zamestnanec a študent UPJŠ povinný vlastniť PIK. Karta je povinným preukazom študenta v zmysle zákona 131/2002 Z.z. Študenti sú povinní vybaviť si bezodkladne po zápise prolongáciu PIK. 
 • Používateľ PIK je zodpovedný za jej riadne používanie. PIK sa používa v rámci AIO:
  • ako preukaz študenta podľa zákona o vysokých školách;
  • ako preukaz zamestnanca UPJŠ;
  • na preukazovanie totožnosti a oprávnenia pre vstup do príslušných priestorov, vrátane ubytovacích kapacít;
  • na identifikáciu pri využívaní Služieb AIO;
  • na iné účely stanovené a zverejnené Správou AIO;

Preukaz slúži ako:

 • potvrdenie statusu (denný študent, doktorand, zamestnanec…) tam, kde nie je potrebné status písomne dokladovať a založiť do spisu,
 • knižničný preukaz UPJŠ a niektorých iných knižníc SR – o akceptácii sa informujte pred vydaním nového preukazu,
 • stravovací preukaz UPJŠ,
 • preukaz na prístup do AIS (Akademického informačného systému),
 • preukaz pre prístupové systémy UPJŠ,
 • preukaz na zľavy ISIC,
 • dopravná karta, príp. preukaz na zľavy v doprave: MHD, SAD a ŽSSK,
 • elektronická peňaženka FaxCopy,
 • elektronická vstupenka Ticketportal.

Odlišnosti platné pre zamestnancov:

 • Pedagogickým zamestnancom môže UPJŠ vystaviť čipový preukaz ITIC (medzinárodný preukaz učiteľa) a zabezpečí každoročnú prolongáciu známok.
 • Prolongácia ITIC je možná po úhrade poplatku a zaevidovaní Súhlasu s podmienkami členstva v CKM SYTS v AISe. Postup udelenia súhlasu je v oznamoch.
 • Ostatným (nepedagogickým) zamestnancom vystaví UPJŠ čipový preukaz.

Udalosť okamžite ohlásiť Správe AIO (osobne, e-mailom) a požiadať o zablokovanie PIK.

Osobne, alebo písomne poverenou osobou, na Správe AIO požiadať o duplikát ISIC (ak máte PIK ISIC) a odovzdať: žiadosť o duplikát PIK na predpísanom tlačive (môžete si ho stiahnuť v tlačivách) alebo je dostupné na Správe AIO, pričom nad údaje výrazne napíšte “STRATA”, ďalej je potrebné priložiť kópiu ústrižku o zaplatení poplatku za vydanie novej PIK (sadzobník poplatkov).

Správa AIO Vám vydá potvrdenie o zablokovaní PIK pre systém Transcard (SAD a DPMK). Duplikát vám bude vystavený do 2 prac. dní od kompletizácie dokladov (platba a tlačivo), prípadne podľa dohody s pracovníkom Správy AIO.

 • Študent je povinný si nechať deaktivovať PIK pri prerušení štúdia, predčasnom ukončení, alebo dňom štátnic.

  PIK bude zablokovaná v interných funkcionalitách univerzity spadajúcich do činnosti Správy AIO, zablokuje sa zľava v doprave a dotácia v strave.
  Platnosť zakúpenej ISIC zľavy trvá do 30.9. Pri ďalšom nástupe na štúdium je možné preukaz znova prolongovať.
  Záruka na PIK vydané po r. 2006 je 2 roky. Životnosť PIK je 5 rokov od vydania. 
 • Reklamácia ZSSK
  V prípade problémov s uznaním platnosti študentskej BČK vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na adresu:
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Sekcia služieb zákazníkomOddelenie zákazníckych podaní
  Rožňavská 1832 72 Bratislava
  e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk
  K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo čipu (SNR), dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného, doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok, doložiť scan doplatkového lístka, obojstranný scan  preukazu študenta. Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka.
 • Používateľ PIK má právo reklamovať tie funkcie PIK, na ktoré má nárok zo zákona, alebo ktoré mu zaručuje zmluva s poskytovateľom takýchto funkcií. Reklamovať je potrebné v úradných hodinách podľa pokynov člena Správy AIO.
 • Upozornenie: Upozorňujem používateľov PIK, že reklamácie na nefunkčný čip nebudú uznané pokiaľ došlo k znefunkčneniu mechanickým ohybom karty. Poškodenie je u dodávateľa kariet exaktne dokázateľné a takto poškodené karty budú vymenené za plnú cenu duplikátu. Správa AIO ihneď odmietne reklamáciu viditeľne zdeformovanej PIK. K takémuto poškodeniu dochádza pri nosení PIK v zadnom vrecku nohavíc – PIK noste v obale! Pokiaľ PIK prestala komunikovať s UT (Hláška UT „Kartu nie je možné spracovať“), je potrebné urobiť duplikát.
 • Pokiaľ ste PIK študenta elektronicky neprolongovali v predchádzajúcom akademickom roku, prestáva byť čitateľná Univerzitným terminálom. K tomu stavu používateľ dospel nesplnením povinnosti bezodkladnej prolongácie a teda za neho plne zodpovedá používateľ PIK a uvedený stav nie je možné reklamovať. V takomto prípade je potrebné vyrobiť duplikát na náklady používateľa PIK.
 • Informácie pre študentov – reklamácie funkcionalít PIK
  Vážení študenti. Napriek ubezpečeniam dopravcov o odstránení závad sa objavujú nové prípady výpadku dopravného sektoru PIK. Chyby najčastejšie vznikajú pri nabití elektronickej peňaženky a pri kontrole PIK vo vlaku. Pri ohlásení chyby dopravcovi tento obvykle chybu popiera a odvoláva sa na emitenta – Správu AIO UPJŠ. Tu nastáva problém, pretože emitent dopravný sektor nevytvára, ani doň nemá prístup, ten majú výhradne dopravcovia – sú tam ich peniaze. Správa AIO Vám v takom prípade môže pomôcť pri dodržaní postupu: Návšteva Správy AIO, kde problém a udalosť čo najpresnejšie popíšete a my skontrolujeme údaje v karte, na UT a v databáze AIO i EMCARD. Dopravné sektory mohlo poškodiť: Odtiahnutie PIK počas transakcií UT (prebiehajú 5-10s) pri prolongácii; dobitie 3 el. peňaženky; chybný SW ŽSSK čítačky detekujúci vek 25 – 26 rokov ako „>26 – zľava neplatná“. Ak je však  všetko správne, vydáme Vám vyjadrenie o bezchybnom stave PIK. Napíšete písomnú reklamáciu dopravcovi u ktorého sa chyba prejavila, popíšete presne čas, miesto, spoj, chybu, výšku škody priložíte kópiu bločkov, cestovných lístkov, vyjadrenie SAIO o stave PIK. Pozor, bez presných údajov každý subjekt reklamáciu oprávnene zamietne!
 • Potrebuješ poradiť ohľadom zľavy v doprave na tvojom preukaze študenta?
  Pošli nám e-mail alebo nám napíš prostredníctvom kontaktného formulára

Vizuál preukazov aktuálne vydávaných na UPJŠ:

ISIC


Všetko o ITIC

Doplnenie trasy ŽSSK sa prevádza na Synchronizačných miestach železníc. V Košiciach je takéto miesto v Doplatkovej pokladni na 1. poschodí stanice.

Pre študentov:

Preukaz Mifare Desfire (17-miestne číslo čipu) je prvý krát potrebné aktivovať takto:

1. aktivovať preukaz študenta na univerzitnom termináli vysokej školy
2. aktivovať preukaz študenta v DPMK na ktoromkoľvek predpredajnom mieste (ide o 1. aktiváciu (vytvorenie) elektronickej peňaženky na tomto type karty, v ďalších rokoch nebude nutné aktiváciu elektronickej peňaženky vytvárať)
3. dobitie kreditu
V prípade opačného postupu nebude zabezpečená funkčnosť preukazu študenta v dopravných spoločnostiach SR.

Pre zamestnancov:

Predĺženie platnosti dopravnej funkcionality je možné v DPMK – v prevádzkach na Rooseweltovej a Bardejovskej.

Pre použitie Preukazu zamestnanca UPJŠ v DPMK je nevyhnutné, aby bol preukaz platný.
Platnosť si overíte po priložení k Univerzitnému terminálu a rozkliknutí autobusovej dopravy.

Pre  fotografie vkladané do EN platia obvyklé pravidlá ako pri iných preukazoch a to najmä farebná ostrá neretušovaná fotografia v rozlíšení minimálne 150×210 pixelov, kvalita tlače 300 DPI, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 33% celkovej výšky, so svetlým pozadím.


Študuj na UPJŠ