UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Postup pri vybavení PIK

K vybaveniu PIK študenta UPJŠ potrebujete:

 1. Žiadosť o PIK.
  Novoprijatí uchádzači o štúdium poskytnú údaje prostredníctvom Elektronickej návratky AIS (ďalej EN). 
 2. Fotografia.
  Pre  fotografie vkladané do EN platia obvyklé pravidlá ako pri iných preukazoch a to najmä farebná ostrá neretušovaná fotografia v rozlíšení minimálne 150x210 pixelov, kvalita tlače 300 DPI, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 33% celkovej výšky, so svetlým pozadím.
 3. Platba.
  Používateľ PIK uhradí poplatok výhradne bankovým prevodom podľa predpisu platby, ktorý získa v AIS.
 4. Potvrdenie o uskutočnenom bankovom prevode.
  Žiadateľ preukazuje uhradenie poplatku za vydanie PIK v prípade, že nedošlo k spárovaniu platby v AIS. Predloží doklad o bankovom prevode (pri použití internetbankingu potvrdený bankou - pečiatkou a podpisom pokladníka, doklad z bankomatu potvrdený byť nemusí). 
 5. Udelenie Súhlasov/Potvrdení s GDPR a tlačivami spolupracujúcich organizácií prostredníctvom elektronickej návratky. Pri zmene znenia je potrebné udeliť súhlas s aktuálnym znením tlačiva (cez ikonu bežca) buď v návratke, elektronickom zápise, alebo pod štúdiom – cez Udeľovanie súhlasov.
 6. Vydávanie PIK prebieha podľa oznamov na webe Správy AIO.
  U prvákov prebieha výdaj kariet po zápise na Prolongačných miestach pri univerzitných termináloch (September). Neskôr na Správe AIO – nutné predložiť potvrdenie o návšteve školy. Podľa prevádzkovej situácie Vás o odhadovanom čase vyhotovenia PIK informuje pracovník Správy AIO. Pri vydaní môže Správa AIO požadovať: Občiansky preukaz, potvrdenie o návšteve školy alebo index, doklad o uhradení poplatku, potvrdenie o ohlásení údajov. Vydať PIK inej osobe ako používateľovi, možno iba na základe platného splnomocnenia, ktoré ostáva na Správe AIO.
  Pri vydaní PIK obdrží používateľ PIK: PIK, infomateriály.
 7. Informácie o stave výroby PIK podáva Správa AIO prostredníctvom čísla ISIC v AIS prípadne na požiadanie e-mailovou informáciou.

K vybaveniu PIK zamestnanca UPJŠ potrebujete:

 1. Žiadosť o PIK.
  Zamestnanci žiadajú prostredníctvom Žiadosti o vydanie preukazu zamestnanca na Správe AIO.
 2. Fotografia.
  Pre  fotografie platia obvyklé pravidlá ako pri iných preukazoch a to najmä farebná ostrá neretušovaná fotografia, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 33% celkovej výšky, so svetlým pozadím.
 3. Platba.
  Úhrada poplatku je možná prostredníctvom bankového prevodu, alebo v pokladni Rektorátu.
 4. Potvrdenie o uskutočnenom bankovom prevode.
  Žiadateľ preukáže uhradenie poplatku za vydanie PIK dokladom o bankovom prevode.
 5. Vydávanie PIK prebieha v úradných hodinách na Správe AIO.

Vybavenie duplikátu
Pri strate, poškodení, krádeži alebo zmene tlačených údajov je potrebné zaplatiť poplatok  za duplikát. Potvrdenie o zaplatení spolu s vypísanou žiadosťou o duplikát doručte Správe AIO. Karta je obvykle vyrobená do 2 dní po doručení kompletných podkladov, alebo podľa vyjadrenia pracovníka Správy AIO. 

 

Posledná aktualizácia: 31.07.2019