Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

2minút, 50sekúnd

Záujemcovia o štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium študijného programu Šport a rekreácia v akademickom roku 2023/2024 aj elektronickou formou.

Termín podania prihlášky : do 15. 04. 2023
Termín konania prijímacej skúšky : 15.06.-16.06.2023

Podmienky prijímacieho konania  v ak. roku 2023/2024

  • Podanie elektronickej prihlášky

  Elektronická prihláška 
(odporúčané prehliadače: Mozilla Firefox  a Chrome)

!! Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte príručku, ktorá je dostupná v časti Pomocník.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8- ročné gymn. kvinta až septima, 5-ročné gymnázium za 2. až 4. ročník štúdia) a známky z polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

!! Ak je súčasťou Vašej prihlášky doklad (diplom, potvrdenie zväzu..) o športových aktivitách, ten je nutné poslať, na študijné oddelenie do 15.04.2023 , alebo nahrať ako prílohu do elektronickej prihlášky.

  • Pri stiahnutí známok z elektronickej žiackej knižky, resp. nahratí vysvedčení ako prílohu k prihláške nie je potrebné potvrdenie známok strednou školou ani zasielanie papierovej formy prihlášky. 
Známky môžete vpísať ručnealebo stiahnuť z elektronickej žiackej knižky, alebo nahrať vysvedčenia ako prílohu do elektronickej prihlášky
Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov musí potvrdiť stredná škola.
Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2023 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú overené kópie všetkých vysvedčení.

!! Ak známky vpíšete ručne, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie Ústavu telesnej výchovy a športu.
V tomto prípade, nie je nutné potvrdenie známok strednou školou ani prihlášku vytlačiť a poslať na študijné oddelenie.

!! Preklopené známky
už  v prihláške neupravujte. Ak známky upravíte, je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a so známkami  potvrdenými strednou školou poslať poštou na študijné oddelenie Ústavu telesnej výchovy a športu.  
  • Poplatok

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou, alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol: 9101, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať, odporúčame však urobiť tak z dôvodu identifikácie platby pri prípadnom nesprávnom zadaní platobných údajov.

!! Pri podaní elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 €.
Pri podaní klasickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 50€

Akceptácia elektronickej prihlášky
Vaša elektronická prihláška bude preklopená na spracovanie po prijatí platby za prijímacie konanie. Je preto nutné dôsledné vyplnenie jednotlivých symbolov zobrazených v príkaze na úhradu, ktorý si môžete vytlačiť zo systému.

Prílohy

File File size
pdf podmienky-PK-2023-24 649 KB

Študuj na UPJŠ