Prejsť na obsah

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

1minút, 44sekúnd

AKADEMICKEJ OBCI REKTORÁTU A UNIVERZITNÝCH PRACOVÍSK
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

V súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platných zneniach

vyhlasujem voľby

na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach
do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023

na deň 5. marca 2019 (utorok).

Kandidátov na členov Akademického senátu UPJŠ (AS UPJŠ) navrhujú členovia akademickej obce (AO) Rektorátu a univerzitných pracovísk (RaUP) Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ na RaUP na funkčné obdobie 2019 – 2023. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám. Podľa čl. 11, ods. 3 Štatútu UPJŠ v Košiciach, RaUP zastupujú v AS UPJŠ 3 členovia akademickej obce: 2 zástupcovia zamestnaneckej časti AO a 1 zástupca študentskej časti AO. Kandidátov do zamestnaneckej časti AS UPJŠ navrhujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci univerzity (čl. 8, ods. 2 Štatútu UPJŠ v Košiciach), kandidátov do študentskej časti navrhujú študenti všetkých stupňov štúdia (čl. 8, ods. 3 Štatútu UPJŠ v Košiciach).

Každý návrh musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta, u študentov ročník štúdia,
  2. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
  3. meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy v zalepenej obálke s označením „Návrh kandidáta na člena AS UPJŠ za RaUP UPJŠ“ je potrebné doručiť najneskôr do 18. februára 2019 do 12.00 hod. do podateľne Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice.

V Košiciach 25.1.2019Mgr. Adriana Sabolová, v. r.
predsedníčka VaMK
pre voľby do AS UPJŠ na RaUP

Študuj na UPJŠ