Prejsť na obsah

Správa AIO – Novinky

7minút, 35sekúnd
 • Informácia k obnove preukazu ITIC
 • Kde využiť preukaz ITIC v zime 2023
 • Prolongácia a výdaj PIK na akademický rok 2022/2023
 • Učiteľský paušál Go Yoxo od Orangeu
 • Preukaz študenta v mobile:
  Prepoj svoj preukaz študenta s appkou UBIAN a aktuálne informácie o preukaze máš poruke.
 • Postup pre vygenerovanie predpisu platby za prolongáciu mimo elektronického zápisu (Ak el. zápis potvrdzuje Študijné oddelenie, študent ho neurobil sám)
 • ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.
 • Oznam k prolongácii preukazu učiteľa ITIC:
  V súvislosti s pokynmi poskytovateľa licencie ITIC – CKM SYTS Vás pred prolongáciou chceme požiadať o zaevidovanie Súhlasu s podmienkami členstva  – Typ A – v AISe.
  Postup pre udelenie súhlasu:
  1.  Prihláste sa do AIS.
  2.  V ľavej ponuke kliknite na Prehľad zamestnancov. Vyhľadajte svoje meno, nezabudnite kliknúť na šípku vpravo.
  3.  V dolnej časti kliknite na ikonu bežca a vyberte z ponuky Udeľovanie súhlasov.
  4.  Zakliknite súhlas s Podmienkami členstva CKM SYTS – typ súhlasu A + OK.
 • Potvrdenie súhlasov v AISe (el. návratka, el. zápis).
  V prípade, že už v minulosti boli niektoré súhlasy udelené, ale zmenilo sa ich znenie, systém AIS Vám nepovolí uloženie kým si nenastavíte dátum udelenia súhlasu na „dnešný“. Nastavte sa na súhlas a cez bežca, alebo pravým tlačidlom myši vyberte „Nastaviť dátum udelenia súhlasu na dnešný“.
  Ak je súhlas nový, stačí zakliknúť udelenie. Nakoniec si nezabudnite potvrdiť zmeny.
 • Oznam pre zamestnancov – používateľov dopravnej funkcionality
  Predĺženie platnosti dopravnej funkcionality je možné v DPMK – v prevádzkach na Rooseweltovej a Bardejovskej. Pred návštevou pracoviska DPMK odporúčame preukaz priložiť k Univerzitnému terminálu.
 • Výzva
  Žiadame používateľov zapožičaných prenosných čipových kariet „MIFARE štandard“ o ich vrátenie na Správu AIO (Rektorát, 1. posch. č. d. 120), keďže pominul dôvod ich používania (prístupový systém RBL už akceptuje aj preukazy s „dlhým“ číslom čipu –  „MIFARE DESFIRE“).
 • Rozšírenie siete verejných terminálov na Slovensku
 • Oznam pre študentov odchádzajúcich na študijný pobyt do zahraničia
 • Oznam pre končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia
  Študenti končiacich ročníkov Bc. štúdia sa na Správe AIO odhlasujú iba v prípade, že štúdium končia  a nepokračujú v Mgr. štúdiu.
  Študenti s odloženými štátnicami (aj Bc. aj Mgr.) si prikladajú preukaz k UT, predĺži sa im platnosť do konca augusta, príp. do konca septembra – tí, ktorí majú štátnice odložené o rok.
  Ak po priložení k UT prekaz nebol predĺžený, kontaktujte Správu AIO.
  Študentom končiacich ročníkov, ktorí budú vylúčení zo štúdia, bude nastavený dátum ukončenia platnosti karty deň nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o vylúčení.
 • Vlaky zdarma pre študentov – info, ako cestovať s Preukazom ISIC
 • Informácia o použití PIK
 • Prevádzka univerzitného terminálu
  Terminál slúži na aktualizáciu údajov v čipe PIK. PIK s neaktualizovanými údajmi nie je platná. PIK je potrebné priložiť k terminálu po vydaní,  vizuálnej prolongácii a tiež raz ročne počas celej doby používania PIK. To platí aj pre PIK neštudentov. Neobnovovanie údajov môže spôsobiť nefunkčnosť PIK.
  PIK PRILOŽTE CELOU PLOCHOU K OZNAČENÉMU MIESTU NA BOČNEJ STRANE UT A DRŽTE NEPOHNUTE ASI 10 SEKÚND.
  Všetky informácie k UT a použití PIK v doprave sú na www.preukazstudenta.sk.

Univerzitné terminály sa nachádzajú:

 1. pri vrátnici a študijnom oddelení LF Trieda SNP 1 na stene pri „AIS kiosku“
 2. na vzdialenejšej stene od vrátnice foyeru Rektorátu Šrobárova 2
 3. pri vrátnici na PrávF na Kováčskej 30
 4. za vrátnicou po ľavej strane v hale FVS na Popradskej 66

Ak chcú osoby bez nároku na zľavu v doprave používať PIK ako BČK v MHD na plné cestovné (mesačník + elektronická peňaženka) musia po aktivovaní PIK na UT navštíviť DPMK, vyplniť žiadanku a požiadať o aktivovanie „na plné cestovné“.

 • Oznam pre zamestnancov
  Pre použitie Preukazu zamestnanca UPJŠ v DPMK je nevyhnutné, aby bol preukaz platný. Platnosť si overíte po priložení k Univerzitnému terminálu a rozkliknutí autobusovej dopravy.
 • Aktivácia dopravnej časti na preukazoch so 17-miestnym číslom čipu.
  Preukaz Mifare Desfire (17-miestne číslo čipu) je prvý krát potrebné aktivovať takto:
  1. aktivovať preukaz študenta na univerzitnom termináli vysokej školy
  2. aktivovať preukaz študenta v DPMK na ktoromkoľvek predpredajnom mieste (ide o 1. aktiváciu (vytvorenie) elektronickej peňaženky na tomto type karty, v ďalších rokoch nebude nutné aktiváciu elektronickej peňaženky vytvárať)
  3. dobitie kreditu
  V prípade opačného postupu nebude zabezpečená funkčnosť preukazu študenta v dopravných spoločnostiach SR.
 • Upozornenie pre končiacich študentov
  Pred blokovaním karty si nedobíjajte mesačník. Dobité študentské mesačníky po zablokovaní karty DPMK neuznáva. Nabitý mesačník je možné presunúť na inú študentskú (žiacku) kartu, ktorá aktuálne nemá dobitý mesačník – na pracovisku DPMK, Bardejovská 6, Košice.
 • Upozorňujeme študentov na dôležitosť vo vlastnom záujme sledovať oznamy na www.aio.upjs.sk  a aktualizovať PIK na UT aspoň raz za rok.
 • Oznam pre držiteľov preukazu ITIC.
  Platnosť preukazov ITIC končí 31.12. Prosíme držiteľov preukazov ITIC, aby si prišli preukaz prolongovať (predĺžiť platnosť) na správu AIO. Prolongovanie nie je povinné. Pre použitie na univerzite a v doprave nie je potrebné platnosť preukazu predĺžiť.
 • Prihlasovanie do AIS:
  Na Správe AIO môžete vybaviť aj vybrané služby systému AIS: Ukončenie konta AIS pri ukončení a prerušení štúdia. Aktualizáciu loginu do AIS pri duplikovaní PIK. Obnovenie expirovaného hesla. Oživenie konta AIS po znovunastúpení na štúdium. Nevybavujeme: vytvorenie nového konta AIS, obsah konta AIS (skúšky, rozvrhy…), iné veci súvisiace s AIS – tieto prípady sú v kompetencii fakultných správcov AIS, prípadne študijných oddelení:
Lekárska fakulta:ÚLI, 2. posch. v budove LF:
Ing. Stanislav Balčák (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3434, 055 234 3405
Martina Trochanová (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3405, 055 234 3325
Prírodovedecká fakulta:

Patrícia Lukáčová, prac. dni 06:30 – 21:00
tel.: 055 234 2201, patricia.lukacova@upjs.sk

Len zamestnanci: RNDr. Katarína Nováková, CAI, Park Angelinum 9,
tel.: 055 234 2229, 08:00 – 12:00, katarina.novakova@upjs.sk
Právnická fakulta:Ing. Ivan Svatuška , Kováčska 30
tel.: 055 234 4114, ivan.svatuska@upjs.sk
Fakulta verejnej správy:

Ing. Škoda, pri štud. odd., Popradská 66
tel.: 055 234 5164, spravca@fvs.upjs.sk

Filozofická fakulta:

Mgr. Emília Sotáková, Šrobárová 2
tel.: 055 234 7128, emilia.sotakova@upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu v Košiciach:Mgr. Romana Marčišinová, Medická 6
tel.: 055 234 1631, romana.marcisinova@upjs.sk

Vážení študenti – ak sa neviete prihlásiť (na skúšku) do AIS, nežiadajte zmenu hesla telefonicky alebo E-mailom. Posielanie hesla bez overenia totožnosti žiadateľa (vizuálne + preukaz) nie je  z hľadiska bezpečnosti možné!
Doba expirácie hesla do AIS je nastavená na 365 dní.
Informácie pre študentov LF: Informácie o Identifikačných kartách FNLP získate na študijnom oddelení LF, Trieda SNP 1.

 • Doplnenie trasy na ŽSSK
  Doplnenie trasy ŽSSK sa prevádza na Synchronizačných miestach železníc. V Košiciach je takéto miesto v Doplatkovej pokladni na 1. poschodí stanice. Zoznam ďalších synchronizačných miest je k dispozícii na Správe AIO. Info o použití PIK na železnici je na www.preukazstudenta.sk „Otázky a odpovede“.

 • Čo robiť v prípade straty / krádeže PIK: Udalosť okamžite ohlásiť Správe AIO (osobne, e-mailom) a požiadať o zablokovanie PIK.
  Osobne, alebo písomne poverenou osobou, na Správe AIO požiadať o duplikát ISIC (ak máte PIK ISIC) a odovzdať: žiadosť o duplikát PIK na predpísanom tlačive (môžete si ho stiahnuť v tlačivách) alebo je dostupné na Správe AIO, pričom nad údaje výrazne napíšte “STRATA”, ďalej je potrebné priložiť kópiu ústrižku o zaplatení poplatku za vydanie novej PIK (sadzobník poplatkov).
  Správa AIO Vám vydá potvrdenie o zablokovaní PIK pre systém Transcard (SAD a DPMK). Duplikát vám bude vystavený do 2 prac. dní od kompletizácie dokladov (platba a tlačivo), prípadne podľa dohody s pracovníkom Správy AIO.


Študuj na UPJŠ