UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Služby pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná knižnica (UK) registruje študentov so špecifickými potrebami bezplatne. 

Výpožičná doba na študijnú a odbornú literatúru pre túto skupinu používateľov je dvojnásobne dlhšia - 6 mesiacov s možnosťou jedného predĺženia výpožičnej doby (t.j. na ďalších 6 mesiacov).

UK zebezpečuje pre študentov na požiadanie kopírovacie a skenovacie služby. Zároveň je k dispozícii pre študentov na dvoch pracoviskách UK, konkrétne v Lekárskej knižnici a vo Filozofickej knižnici, samoobslužný kvalitný knižničný skener - tento typ služby je bezplatný. Študenti majú možnosť tlače na každom pracovisku UK (tlač je spoplatnená podľa platného cenníka).

UK postupne buduje elektronický fond najžiadanejšej literatúry v elektronickej podobe - tzv. Virtuálna študovňa. Vo všetkých študovniach UK je pre študentov zabezpečený prístup k počítačom s väčším rozlíšením, na ktorých je uložená táto digitalizovaná literatúra. 

Ďalšou špeciálnou službou Univerzitnej knižnice je medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MVS a MMVS). Prostredníctvom nej sa pre používateľov zabezpečujú dokumenty, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom fonde UK z ktorejkoľvek inej slovenskej aj zahraničnej knižnice (služba je spoplatnená podľa cenníka).

Pre študentov so špecifickými potrebami UK poskytuje bezplatne referenčné a rešeršné služby.

Univerzitná knižnica sa venuje aj informačnému vzdelávaniu. V prípade požiadaviek učí študentov pracovať s online katalógom knižnice, odbornými elektronickými zdrojmi a vyhľadávať potrebné dokumenty k štúdiu a práci.

V Univerzitnej knižnici je pre študentov so špecifickými potrebami k dispozícii asistencia v rámci poskytovaných služieb.

Kontakt: Ing. Eva Matušovičová

eva.matusovicova@upjs.sk

tel.č.+421 55 234 1642, 1647

mob.: + 421 918 897 101 

Posledná aktualizácia: 20.08.2021