Prejsť na obsah

ŠTUDOVNE

1minút, 16sekúnd

Študovne sú prístupné registrovaným použivateľom s platným preukazom používateľa UK. Príležitostní návštevníci môžu využiť jednodňovú registráciu (2 €), ktorá ich oprávňuje využívať v daný deň niektoré typy služieb (prezenčné, reprografické, prístup k internetu) .

Profil fondu študovní je určený študijnými odbormi jednotlivých fakúlt, v ktorých sa študovne nachádzajú.

Študovne poskytujú:
  •  prezenčné výpožičky monografií, študijnej a odbornej literatúry, (len v priestoroch knižnice)
  •  digitalizované knihy prístupné v rámci služby Virtuálna študovňa
  •  odborné zahraničné a slovenské periodiká z jednotlivých vedných disciplín
  •  tlač a skenovanie dokumentov z fondu UK
  •  prístup k verejnému internetu
  •  prístup k elektronickým dokumentom (CD, databázy, záverečné študentské práce..)
  •  bezdrôtové pripojenie k internetu – wifi
  • konzultačné a referenčné služby
V študovni sú vystavené iba periodiká aktuálneho a predchádzajúceho roku. Staršie čísla je možné objednať u pracovníčok študovní, ktoré zabezpečia ich prinesenie zo skladu.
 

Podmienky sprístupňovania knižničného fondu, práva a povinnosti používateľa upravuje platný Knižničný poriadok a jeho prílohy.

Služby knižnice sú dostupné v čase otváracích hodín.

 

PracoviskáTelefón
Lekárska knižnica
Tr. SNP č. 1      
+421 55/ 234 1652
Prírodovedecká knižnica
Park Angelinum č. 9
Medická č. 6
 
+421 55/ 234 1649
+421 55/ 234 1618
Právnická knižnica
Kováčska č. 26
+421 55/ 234 1651
Knižnica na FVS
Popradská č. 66  
+421 55/ 234 1640
Filozofická knižnica
Moyzesova č. 9
+421 55/ 234 1613

Študuj na UPJŠ