hľadaj
Dnes je 04.10.2015, sviatok/meniny František

Anotácia

Kantov filozofický odkaz je permanentným žriedlom aj súčasného filozofovania. Jeho dielo je neustále živým provokujúcim filozofickým dedičstvom, ktoré si vyžaduje mimoriadne stálu historickofilozofickú pozornosť. Uvedomenie si tejto skutočnosti bolo rozhodujúcim inšpiračným podnetom k tomu, aby sme vytvorili širší akademicko-bádateľský priestor pre prvý celoslovenský pokus usporiadať medzinárodnú filozofickú konferenciu a jej výsledky potom publikovať v monotematickom filozofickom zborníku.

Filozofický zborník Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie je prezentáciou výsledkov II. medzinárodnej filozofickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. – 7. novembra 2008 na akademickej pôde UPJŠ v Košiciach. Konferenciu pripravila Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ vo veľmi úzkej spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.

Štruktúra predkladaného zborníka bola rozvrhnutá do troch základných častí. V prvej časti sú publikované príspevky, ktoré odzneli na konferencii a predstavujú rozhodujúcu obsahovú súčasť nášho zborníka. Jednotlivé príspevky sú zaradené v takom poradí, v akom odzneli na konferencii. V druhej časti zborníka sú publikované vystúpenia zo slávnostnej inaugurácie udeľovania čestného titulu Doctor honoris causa Milanovi Sobotkovi a Teodorovi Münzovi. V tretej časti je publikovaná fotodokumentácia, v ktorej je zachytený slávnostný akademický akt udeľovania čestného titulu Doctor honoris causa.

Filozofický zborník Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie je zároveň prezentáciou výsledkov riešiteľského kolektívu výskumného projektu VEGA 1/0650/08 – Heidegger a dejiny filozofie (vedúcim riešiteľského kolektívu je Vladimír Leško). Autori a zostavovatelia predkladaného zborníka vyjadrujú nádej, že jeho obsah sa stretne s kritickým záujmom našej filozofickej verejnosti. Pokiaľ sa tak stane, potom sa splní základný cieľ, o ktorý nám išlo v príprave kantovskej konferencie a v publikovaní tohto filozofického zborníka.

Autori

<<

Posledná aktualizácia: 12.05.2011
Kalendár akcií
05. 10. 2015
Beseda s arménskym veľvyslancom

09. 10. 2015
Deň otvorených dverí

13. 10. 2015
Pozvánka UNIPOC

15. 10. 2015
Inaugurácia rektora

02. - 08. 02. 2016
Lyžovačka Lackenhof
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 02.10.2015