UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Elektronické informačné zdroje

 

Podmienky využívania e-zdrojov

Na základe podmienok licenčných zmlúv s dodávateľmi databáz môžu študenti a zamestnanci UPJŠ využívať elektronické informačné zdroje výlučne na svoje študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie dát z ktoréhokoľvek zdroja je prísne zakázané. Taktiež je zakázané distribuovať či predávať materiály a dáta získané z tohoto informačného zdroja. Porušenie týchto licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k informačnému zdroju.

Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.

Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.


Vzdialený prístup k predplateným elektronickým informačným zdrojom pre zamestnancov a študentov UPJŠ.


Skúšobné prístupy - prístup na základe IP adresy zo siete UPJŠ

BIOMEDICÍNA

FYZIKA

MEDICÍNA

MULTIDISCIPLINÁRNE

PRÁVO

PolPred - ruská tlač


Licencované databázy - prístup na základe IP adresy zo siete UPJŠ

CITAČNÝ MANAŽÉR

FYZIKA

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

MEDICÍNA

MULTIDISCIPLINÁRNE

PRÁVO

TECHNIKA


Voľne dostupné

BIOLÓGIA

CHÉMIA

MATEMATIKA

MEDICÍNA

MULTIDISCIPLINÁRNE

PRÁVO

VEDA A TECHNIKA 

 

Posledná aktualizácia: 17.03.2020