UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

PRÁVO

 ASPI   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP  PRÁVO 

 

 Ucelený informačný systém tvoriaci dve základné časti: "Právne predpisy" a "Literatúra". 

 Databáza prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS. 

viac info o ASPI

 

 

Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989

 VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

Bibliografia vybraných právnických časopisov a zborníkov Právnickej fakulty Masarykovy univerzity v Brne z rokov 1918 až 1989.

Celkovo databáza obsahuje 26 688 článkov z 34 časopisov a 82 zborníkov.

 
 CNB - Česká národní bibliografie   VOĽNE DOSTUPNÁ 

PRÁVO

 MULTIDISCIPLINÁRNA

 

 Databáza Národní knihovny ČR obsahujúca záznamy dokumentov vydaných na území Českej republiky.

viac o CNB

 

 

 

 Digital Library of the Faculty of Law 

 VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO  Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.  

 

Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVO Digitálny repozitár Knižnice Právnickej   fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.  

 

EUR-Lex

Access to European Union law

 

VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

 

Portál poskytuje online prístup k právu EÚ, judikatúre EÚ, vnútroštátnym právnym predpisom a judikatúre alebo prístup k Úradnému vestníku EÚ.

 

NOVINKA

 HeinOnline International Core 

SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP 

 do 5.7. 2022 

PRÁVO

 

 Balíček viac ako 15 databáz určený špeciálne pre organizácie a inštitúcie mimo USA.

Digitálna knižnica obsahuje takmer 3 000 právnych a s právom súvisiacich časopisov vydávaných vo viac ako 60 rôznych krajinách spolu s tisíckami austrálskych, kanadských a európskych právnych materiálov, základnými zahraničnými právnickými ročenkami a množstvom medzinárodných vládnych publikácií.

Tematicky zahŕňa:

Ústavné a trestné právo

Vzdelávanie

Ľudské práva

Medzinárodný obchod

Morské právo

Štúdie o ženách ( Women's Studies )

a iné

 
Max Planck Encyklopedia of Comparative Constitutional Law SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP  PRÁVO

 

Online encyklopédia komparatívnych článkov rozširujúca Oxford Constitutional Law sprístupňujúca súčasné znenia všetkých štátov a ich autonómnych častí a analytické komentáre. 

výber článkov

 Užitočné nástroje a materiály 

 Národní právní dědictví (NPD)

VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

 

Projekt na uchovanie a sprístupnenie českého národného právneho dedičstva. Ponúka zdigitalizované významné HISTORICKÉ - príručky, časopisy, zbierky súdnych rozhodnutí, dobové zborníky, odborné monografie, slovníky, encyklopédie.

Databáza umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

 

 

ProQuest

 

 

 

 

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

PRÁVO

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

ProQuest Central:

 fulltextová multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry 

ProQuest Ebook Central:

platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe

Open access Complete:

novovytvorená kolekcia e-kníh, v ktorej je možné vyhľadávať v licencovaných, ale aj otvorených knihách.

Pre prístup do kolekcie je potrebné zaškrtnúť Open Access Complete vpravo dole a potvrdiť tlačidlom Search, resp. Hledat.

OECD Publishing:

ťažisko tvoria sociálno-ekonomické témy, ako sú migrácia, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj, verejná správa, zdravotná politika, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

ProQuest Dissertations & Theses Global:

 dizertačné práce z popredných svetových univerzít

 

ProQuest Ebook Central

Inštruktáž:

Ako využiť Ebook Central 

 

Publikácie EU 

 

 VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

 

Online knižnica a kníhkupectvo s publikáciami inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.

 
 ScienceDirect   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

HUMANITNÉ a SPOLOČENSKÉ VEDY

MULTIDISCIPLINÁRNA

 Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh. 

inštruktáže v angličtine:

Help

Tutorials

Tutorial - advance search

Slovenská knižnica  VOĽNE DOSTUPNÁ 

PRÁVO

 MULTIDISCIPLINÁRNA

 

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.

 

inštruktáž - prístup a   vyhľadávanie 
SLOV-Lex  VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

 

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (právne predpisy / zákony / vyhlášky) - otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte.

 
 Springer Link   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

PRÁVO

 MULTIDISCIPLINÁRNA

 

Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer. 

inštruktáže v angličtine:

Welcome to SpringerLink

 Searching and browsing

 Wiley online Library LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

 

 HUMANITNÉ a SPOLOČENSKÉ VEDY

MULTIDISCIPLINÁRNA

 

 Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami. 

inštruktáž v angličtine:

Advance Search - Search Tips

Zbierka zákonov ČR

VOĽNE DOSTUPNÁ  PRÁVO

 

Webová stránka Ministerstva vnitra České republiky - zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv od r. 1945 až po súčasnosť.

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022