Prejsť na obsah

Dotazník spokojnosti

1minút, 56sekúnd

Vážený používateľ,
zámerom Univerzitnej knižnice (UK) je poskytovať pre Vás čo najkvalitnejšie knižničné služby. Z toho dôvodu je pre nás veľmi dôležitá spätná väzba od Vás. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie Dotazníka spokojnosti s našimi službami. Dotazník je anonymný a za jeho vyplnenie Vám vopred ďakujeme.


 1. Pohlavie:
  muž
  žena
 2. Kategória:
  študent    fakulta    ročník
  pedagóg
  vedecko-výskumný pracovník
  iná – uveďte:
 3. Aké knižnično-informačné služby UK využívate? (možnosť viacnásobného výberu)
  výpožičné reprografické študovne/prezenčné
  rešeršné medziknižničná výpožičná služba
  kurzy, školenia konzultačné, referenčné
 4. Ako ste spokojný s poskytovanými knižnično-informačnými službami UK?
  som spokojný
  som čiastočne spokojný
  som nespokojný – uveďte dôvody:  
 5. Ako často využívate knižnično-informačné služby UK?  
 6. Vyhovuje Vám skladba knižničného fondu? (napr. dostatok odbornej literatúry, tlačených odborných periodík, pokrytie odborov, viac exemplárov študijnej literatúry, multimédiá, on-line zdroje…)
  áno
  nie – aká literatúra Vám chýba:  
 7. Vyhovuje Vám otvárací čas pracovísk UK?
  áno
  nie – uveďte Vaše nárhy:  
 8. Vyhovuje Vám technické vybavenie pracoviska UK na Vašej fakulte? (napr. IT zariadenia a programové vybavenie, počítače, tlačiarne, skenery, napaľovačky, kopírovacie stroje, wifi…)
  áno
  nie – uveďte Vaše nárhy:  
 9. Akou známkou od 1 po 5 by ste hodnotili celkovú kvalitu knižnično-informačných služieb UK?
  1       2       3       4       5
 10. Uveďte prípadne aj Vaše ďalšie návrhy a pripomienky ku knižnično-informačným službám UK:

Ďakujeme za spoluprácu!


Študuj na UPJŠ