Prejsť na obsah

Voľne prístupné periodiká

0minút, 58sekúnd

  • Bulletin Excerpta Iuridica – informačný bulletin vydávaný Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, ktorý informuje o zaujímavých časopiseckých článkoch z právnického odboru. Je publikovaný obyčajne 4x ročne a je nepredajný.
  • Duševné vlastníctvo – revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Je to špecializovaný odborný recenzovaný časopis, ktorý vydáva Úrad priemyselného vlastníctva SR.  Časopis vychádza štyrikrát do roka
  • Forum Historiae – časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Recenzovaný internetový vedecký časopis vydáva Historický ústav SAV, vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív.
  • TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin – interdisciplinárny odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Časopis vychádza 2x ročne, v online formáte open access. Okrem pravidelných rubrík (Zo zahraničia, Zaujalo nás, Humanitné vedy a transfer technológií, Spin-off, Osobnosť transferu technológií) prináša i nosné odborné články z teórie transferu technológií.

Študuj na UPJŠ