Prejsť na obsah

Štatút

4minút, 27sekúnd
Garant: UK UPJŠ Č.j. 1189/2005
 

ŠTATÚT

UNIVERZITNEJ KNIŽNICE
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

 
apríl 2005
 

 

V nadväznosti na ustanovenie §12 ods.2 písm.a) zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) týmto

vydávam

nasledovný Štatút Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach.

 
Článok 1
Základné ustanovenia

 

 1. Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „knižnica“) je akademickou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.

   

 2. V súlade s ustanovením článku 6 ods.5 písm. b) Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je knižnica informačným pracoviskom UPJŠ v Košiciach (ďalej len UPJŠ).

 
Článok 2
Názov a sídlo knižnice

 

 1. Názov knižnice znie „Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“, alebo
  anglicky: University Library of Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  nemecky: Die Universitätsbibliothek der Pavol Jozef Safarik Universität in Košice
  francúzsky: La Bibliothéque de l´Université de Pavol Jozef Safarik á Košice
  rusky: Universitetskaja biblioteka Universiteta imeni Pavla Jozefa Šafarika, Košice

   

 2. V súlade s článkom 2 ods. 5 písm. b) Organizačného poriadku UPJŠ pre vnútornú potrebu UPJŠ možno používať skratku UK UPJŠ.

   

 3. Sídlom knižnice sú Košice.

 
Článok 3
História knižnice

 

Knižnica vznikla v roku 1973 zlúčením troch fakultných knižníc, a to Ústrednej knižnice Lekárskej fakulty so sídlom v Košiciach na Komenského č.14, Ústrednej knižnice Prírodovedeckej fakulty so sídlom v Košiciach na Komenského č.14 a Februárovom námestí č. 9, Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty so sídlom v Prešove. Názov knižnice bol Ústredná knižnica a Študijné a informačné strediska UPJŠ v Košiciach s vysunutým pracoviskom v Prešove.
V roku 1991 bola budova knižnice v Košiciach na Komenského č. 14 vrátená Rímskokatolíckemu biskupstvu v Košiciach. Knižnica sa presťahovala na Garbiarsku č. 14 v Košiciach.
V roku 1992 knižnica zmenila názov na Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach.
S účinnosťou od 1.1.1997 na základe zákona č. 361/1996 Z.z. došlo k rozdeleniu UPJŠ v Košiciach na dve vysoké školy a v nadväznosti na to i k odčleneniu vysunutého pracoviska knižnice v Prešove.

 
Článok 4
Poslanie a činnosť knižnice

 

 1. Poslaním knižnice je vytvárať priaznivé prostredie pre používateľov, aktívne podporovať vzdelávanie, štúdium a vedecké bádanie na UPJŠ a byť tvorivým partnerom v týchto procesoch.

   

 2. Knižnica v rámci svojho zamerania:
  • získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva domáce a zahraničné dokumenty bez ohľadu na ich formu v súlade s vednoodborovou profiláciou UPJŠ;
  • poskytuje knižnično-informačné služby učiteľom, vedeckým a odborným zamestnancom UPJŠ, študentom všetkých foriem štúdia na UPJŠ i ostatnej verejnosti v súlade s Knižničným poriadkom;
  • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc;
  • je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých a odborných zamestnancov UPJŠ;
  • uchováva a registruje kvalifikačné práce obhájené na UPJŠ;
  • spolupracuje s knižnicami a informačnými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí.

 

 
Článok 5
Knižnično-informačné služby

 

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby.

   

 2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom poriadku UK UPJŠ v Košiciach.

 

 
Článok 6
Riadenie knižnice

 

 1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu zriaďovateľ.

   

 2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania organizuje, riadi a kontroluje riaditeľ knižnice. Za svoju činnosť zodpovedá rektorovi UPJŠ v súlade s čl. 2 ods. 8 Organizačného poriadku UPJŠ.

   

 3. Na podporu činnosti knižnice, jej adresnejšieho kontaktu s pracoviskami UPJŠ môže riaditeľ knižnice rektorovi UPJŠ, dekanom fakúlt UPJŠ navrhnúť zriadenie knižničnej rady.

 

 
Článok 7
Organizačná štruktúra

 

 1. Poslanie, štruktúra, rozsah, hlavné činnosti a spôsob riadenia knižnice sú upravené v Organizačnom poriadku UK UPJŠ v Košiciach.

   

 2. Súčasťou knižnice je:
  • Rakúska knižnica
  • Európske dokumentačné centrum so sídlom v Košiciach.

 

 
Článok 8
Zamestnanci UK UPJŠ

 

 1. Zamestnanci knižnice sú v pracovnom pomere s UPJŠ v Košiciach. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov knižnice, ich práva, zodpovednosti a rozsah povinností vyplývajú zo všeobecne platných právnych noriem a vnútorných noriem UPJŠ.

 

 
Článok 9
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.

 

 
V Košiciach dňa 12.4.2005
 
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor                 

Študuj na UPJŠ