Prejsť na obsah

Citácie a bibliografické odkazy

15minút, 9sekúnd

Citácie a bibliografické odkazy

Poznámka: Údaje uvedené čiernym písmom sú v príkladoch podľa normy STN ISO 690 povinné, údaje uvedené zeleným písmom sú voliteľné.

Terminológia

bibliografický odkaz (bibliographic reference) – záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce (štandardizovaný popis citovaného dukumentu);

citácia (citation) – skrátené označenie citovaného dokumentu podľa normy STN ISO 690, z ktorého bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka; záznam o citovanom dokumente je položkou v zozname bibliografických odkazov;

citát – text doslovne prevzatý z citovaného dokumentu;

citovaný dokument – publikácia, z ktorého niečo preberáme;

citujúci dokument – publikácia, ktorú píšeme a v ktorej použijeme niečo z inej práce;

elektronický dokument – dokument existujúci v elektronickej forme sprístupňovaný počítačovou technikou;

monografia – neperiodická publikácia, ktorú tvorí jeden zväzok alebo vopred stanovený počet zväzkov/častí;

ohlasy – vedecké a odborné práce citované v iných publikáciách;

seriálová publikácia(serial): tlačená alebo netlačená publikácia, ktorá sa vyskytuje v zošitoch, zväzkoch alebo častiach navzájom spojených číslovaním alebo chronologicky so zámerom stáleho pokračovania;

záznam (record) – skupina údajov, s ktorou sa zvyčajne narába ako s jednotkou; podmnožina súboru;

zdrojový dokument – dokument obsahujúci príspevky alebo samostatne identifikovateľné časti, ktoré nie sú fyzicky alebo bibliograficky prepojené;

zoznam bibliografických odkazov – súpis bibliografických odkazov usporiadaný abecedne alebo podľa poradových čísel ich citovania;


Tlačené monografie

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť (1-3 autori, korporácia)1. Názov2 : podnázov3. Sekundárna zodpovednosť (redaktori, prekladatelia, atď.)4. Vydanie5. Miesto vydania6 : Názov vydavateľa,7 Rok vydania.8 Rozsah.9 Edícia.10 Poznámky.11 Štandardné číslo (ISBN, ISSN a pod.).12

Príklady

LOMINADZE, D.G.1 Cyclotron waves in plasma.2 Translated by A.N.Dellis; edited by S.M. Hamberger.4 1st ed.5 Oxford6 : Pergamon Press,7 1981.8 206 p.9 International series in natural philosophy.10 Transtation of: Ciklotronnyje volny v plazme.11 ISBN 0-08-021680-3.12

KOLLMANNOVÁ, Ludmila; BUBENIKOVÁ, Libuše; KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. 5. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.

JASPERSEN, F.Z.; AYLWARD, A.H.; SUMLINSKI, M.A. Trends in private investment in developing countries : statistics for 1970-943. Washington (D.C.) : World Bank, 1995. v, 50 s. Discussion paper, no. 28. ISBN 0-8213-3557-X.

NEUBAUER, K.W.; DYER, E.R. (ed.). European library networks. Norwood (N.J.) : Ablex, 1990. vi, 435 s. ISBN 0-89391-157-7.


Časti tlačených monografií

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť.1 Názov zdrojového dokumentu 2: podnázov3. Vydanie.4 Číslo časti.5 Sekundárna zodpovednosť.6 Miesto vydania 7: Názov vydavateľa,8 Rok vydania.9 Štandardné číslo.10 Lokalizácia v zdrojovom dokumente.11

Príklady

THOMPSON, Anthony.1 Library buildings of Britain and Europe2 : an international study, with examples mainly from britain and some from Europe and overseas.3 London 7: Butterworths,8 1963.9 Part I, Synthesis : the creation of a building.11

PARKER, T.J., HASWELL, W.A. A text-book of zoology. 5th ed.4 Vol. 1.5 revised by W.D. Lang6. London : Mcmillan, 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.


Príspevky v tlačených monografiách

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť.1 Názov príspevku.2 In Hlavná zodpovednosť za zdrojový dokument.3 Názov zdrojového dokumentu4 : podnázov.5 Vydanie.6 Miesto vydania 7: Názov vydavateľa,8 Rok vydania,9 Štandardné číslo,10 Lokalizácia v zdrojovom dokumente.11

Príklady

McGILL, Michael; RACINE, Drew.1 OCLC : Online Computer Library Center.2 In ARMS, Caroline (ed.).3 Campus strategies for libraries and electronic information.4 Bedford (Mass.) 7: Digital Press,8 1990,9 s. 36-56.11

WRIGLEY, William. Paris registers and the historian. In STEEL, D.J. National index of parish registers. London : Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.

STEINEROVÁ, Jela. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In KIMLIČKA, Štefan et al. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-410, s. 9-56.


Tlačené časopisy, zborníky, noviny

Schéma odkazu

Názov1 : podnázov2. Primárna zodpovednosť (korporácia, zod.redartor,editor)3. Vydanie.4 Označenie zošita/zväzku (dátum a/alebo číslo).5 Miesto vydania6 : Názov vydavateľa,7 Rok vydania.8 Edícia.9 Poznámky.10 Štandardné číslo (ISBN, ISSN a pod.).11

Príklady

CD-ROM librarian.1 Ed. by N. Desmarais.3 1986- , vol. 1.5 Westport6 : Meckler,7 1986- .8 11x ročne.10 ISSN 0893-9934.11

Forum : časopis Univerzity Karlovy.Vydáva rektorát Univerzity Karlovej. 1995- , roč. 1, č. 1- . Praha : T-Studio, 1995- . 1x za 14 dní. K dispozícii tiež elektronicky na WWW. ISSN 1211-1724.

Journal of internet cataloging : the international quarterly of digital organization, classification & access. Editor Ruth C. Carter. No. 2. Binghamton, NY : Haworth Information Press, 1999. ISSN 1091-1367.


Články v tlačených časopisoch

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť.1 Názov príspevku 2: podnázov3. Sekundárna zodpovednosť.4 In Názov zdrojového dokumentu 5: podnázov6. Vydanie.7 Štandardné číslo,8 Lokalizácia v zdrojovom dokumente. 9

Príklady

WEAWER, William.1 The collectors 2: command performances3. Photography by Robert Emmet Bright.4 In Architectural digest.5 ISSN 1123-9719,8 December 1985, vol. 42, no. 12, p. 123-133.9

DUBOVICKÝ, M. et al. Effect of neonatal anoxia on neurobehavioral development of rats. In Biologia. ISSN 0006-30888, 2000, vol. 55, no. 8, Suppl., p. 27-32


Bibliografické odkazy cez sprostredkujúci zdroj

Ak sa odkazuje cez sprostredkujúci (sekundárny) zdroj, tzn., ak nemáme k dispozícii originálny zdroj, ale ten sa spomína v inej práci, postup je takýto: Vyhotovíme odkaz na originálny zdroj, za ním napíšme slovo Zdroj: alebo Prameň: alebo Podľa: . Do toho istého odkazu pripojíme údaje o sprostredkujúcom zdroji.

Schéma odkazu

Odkaz na originálny zdroj1. Zdroj/Podľa/Prameň:2 Odkaz na sprostredkujúci zdroj.3

Príklad

HEILYGHEN, F. World-Wide Web : a distributed hypermedia paradigm for global networking. In Proceeding SHARE Europe. Spring 1994, p. 355-368.1

Zdroj:2 HEYLIGHEN, F., BOLLEN, J. The Word-Wide Web as a Superbrain : from methaphor to model. [Brussels] : Free University of Brussels, 1998 [cit. 1999-09-10]. Dostupné na internete: [http://lib-www-lanl.gov/~jbollen/pubs/wwwSuperBRAIN.htm].3

BANGEMANN, M. et al. Europe and the Global Information Society : recomendations to the European Council : CD-84-94-290-EN. Bruxelles : European Union, 1994. Zdroj: VLASÁK, R. Hospodářsky vyspělá část světa buduje informační společnost. In INFOCUS, 1995, roč. 1, č. 4, s. 112.


Patentové dokumenty

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť1. Názov vynálezu2 : podnázov3. Sekundárna zodpovednosť4. Identifikátor dokumentu: .5Poznámky6. Krajina alebo vydávajúci úrad7. Druh patentového dokumentu,8 Číslo9.Dátum publikovania.10

Príklady

CARL ZEISS JENA, VEB.1 Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtenfeldes.2 Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER.4 Int. CI3. G02 B 27/14.6 Schweiz.7 Patentschrift,8 608 626.9 1979-01-15.10

FABIANKOVIČOVÁ, EVA. Zariadenia na vytváranie optickej ilúzie pohybu. Majiteľ a pôvodca patentu: Eva FABIANKOVIČOVÁ.5 Int. CI G09 F 13/36. Slovenská republika. Číslo prihlášky, 297-2000. 2000-02-29.


Normy a odporúčania

Schéma odkazu

Označenie a číslo normy:1 Rok zavedenia do platnosti,2 Názov.3 Poznámky.4

Príklady

ISO 690:11987,2 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure.3

ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Platí aj ako STN ISO 690-2.4


Elektronické dokumenty

Elektronické monografie, databázy a počítačové programy

Schéma odkazu

Poznámka: údaje “Dátum citovania” a “Dostupnosť a prístup” sú povinné iba pre online dokumenty, pre ostatné dokumenty sú nepovinné.

Primárna zodpovednosť1. Názov 2: podnázov3. [Druh nosiča].4 Sekundárna zodpovednosť.5 Vydanie/verzia.6 Miesto vydania7 : Názov vydavateľa,8 Dátum vydania.9 Dátum aktualizácie/revízie10 [Dátum citovania].11 Edícía.12 Poznámky.13 Dostupnosť a prístup.14 Štandardné číslo15.

Príklady

CARROLL, Lewis1. Alice’s in Wonderland2 [online].4 Texinfo ed. 2.1.6 [Dortmund (Germany)] 7: WindSpiel,8 Nov. 19949 [cit. 1996-02-10].11 Dostupné na internete: [http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html].Dostupné tiež v PostScript a ASCII verziách na internete: [ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/carroll/]. 14

Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology [online]. 3rded. New Your : John Wiley, 1984 [cit. 1990-01-03]. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica.
Dostupný z WWW: [http://enlil.ff.cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm] .

[http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html]. Dostupné tiež v PostScript a ASCII verziách na internete: [ftp://ftp.germany.eu.net/pub/books/varroll/].13

RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community [online]. c1998 [cit. 2000-10-02]. Chap. 5, Multi-User Dungeons and Alternate Identities. Dostupný z WWW: [http://www.rheingold.com/vc/book/5.html].


Príspevky do elektornických monografií, zborníkov, báz dát alebo počítačových programov

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť za príspevok1. Názov príspevku2. In Primárna zodpovednosť za zdrojový dokument.3 Názov zdrojového dokumentu4 [Druh nosiča].5 Vydanie/verzia.6 Miesto vydania 7: Názov vydavateľa,8 Dátum vydania.9 Dátum aktualizácie/revízie10 [Dátum citovania].11 Číslovanie v rámci zdrojového dokumentu.12 Lokalizácia.13 Poznámky.14 Dostupnosť a prístup.15 Štandardné číslo.16

Príklady

ZHUKOVSKY, V., ITKIN, V., CHERNENKO, L.1 Helicoptersover the crater.2 In Current digest of the Soviet press4 [online].5 Columbus (Ohio) 7: Current Digest of the Soviet Press,8 June 11, 1986 9[cit. 1991-02-14].11 Access. no. 0008752.13 Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).15

BAILEY, Joseph P.; MCKNIGHT, Lee W. Internet Economics : What Happens When Constituencies Collide. In Workshop on Internet economics, March 9-10, 1995 [online]. Cambridge (MA) : Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, 1995 [cit. 2000-10-02]. Dostupný z: [http://rpcp.mit.edu/~bailey/inter_econ.html].


Články a iné príspevky v elektronických seriáloch

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť za príspevok1. Názov príspevku2. In Názov zdrojového dokumentu3 [Druh nosiča]4. Vydanie/verzia5. Označenie čísla6. Dátum aktualizácie/revízie7 [Dátum citovania]8. Lokalizácia.9 Poznámky10. Dostupnosť a prístup11. Štandardné číslo.12

Príklady

STONE, Nan1. The Globalization of Europe2. In Harvard Busines Review3 [online]4. May-June 19896 [cit. 1990-09-03]8. Dostupné v: BRS Information Technologies, McLean (Va.).11

HIRONS, Jean. PCC Policy Committee holds its first meeting at LC. CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. 1997, no. 11 [cit. 1997-01-31].
Dostupný z WWW: [http://lcweb.loc.gov/acq/conser/consln11.html#pcc“].


Citovanie a zoznamy bibliografických odkazov

Citácia (podľa normy ISO 690) je formou skráteného odkazu na citovaný dokument umiestnený v zátvorkách vnútri textu, alebo pripojený k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu.

Zásada: V jednom dokumente sa používa len jedna technika citovania a k nej prislúchajúci spôsob tvorby bibliografických odkazov.

Prepojenie medzi citáciou a bibliografickým odkazom zabezpečuje:

Citovanie v texte metódou číselných odkazov

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého dokumentu, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa za poradovým číslom citácie po čiarke uviesť čísla strán aj s označením s.
Odkazy sa v číslovanom zozname bibliografických odkazov usporiadajú podľa ich poradových čísel, ktoré zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Poradové čísla sú umiestnené vľavo záznamy odkazov odsadené. Zoznam je umiestnený na konci kapitoly alebo textu.

Príklad

Text a citácie

The notion of an invisible college has been explored in the sciences (24). Its absence among historians is noted by Stieg (13, p. 556). It may be, as Burchard (8) points out …


Citácie v poznámkach

8. BURCHARD, J,E. How humanists use a library. 1965.

13. STIEG, M.F. The information needs of historians. 1981.

24. CRANE, D. Invisible colleges. 1972.


Zoznam bibliografických odkazov:

8. BURCHARD, J,E. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1964. Cambridge, Mass : M.I.T. Press, 1965, p. 219
….
13. STIEG, M.F. The information needs of historians.In College and research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549-560.

24. CRANE, D. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972.

Citovanie v texte metódou priebežných poznámok

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov sa používa jedno číslo poznámky. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden dokument.

Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu. Druhá a ďalšia citácia môže byť skrátená na priezvisko, meno autora a skrátený názov, za ktorým sú napísané čísla citovaných strán.

Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.

V poznámke, ktorá sa odvoláva na dokument citovaný v predchádzajúcej poznámke sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.

V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abecedne podľa prvého údaja (meno autora, prvé slovo názvu). Poradové čísla citácií a poznámok sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou. Keď sa robí osobitný zoznam bibliografických odkazov na konci kapitoly alebo knihy, v tomto zozname sa záznamy nečíslujú, zoznam je zoradený abecedne a môže sa odsadiť druhý a ďalšie riadky.

Príklad

Text a citácie

The notion of an invisible college has been explored in the sciences32. Its absence among historians is noted by Stieg33. It may be, as Burchard34 points out …


Citácie v poznámkach

32. CRANE, D. Invisible colleges.

33. STIEG, M.F. The information needs of historians, p. 556.

34. BURCHARD, J,E. How humanists use a library, p. 219.


Zoznam bibliografických odkazov

BURCHARD, J,E. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1964. Cambridge, Mass : M.I.T. Press, 1965, p. 219.
CRANE, D. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972.

STIEG, M.F. The information needs of historians.In College and research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549-560.

Citovanie v texte metódou prvého údaja a dátumu

V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách za rokom uvedú aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami a,b,c, a pod. za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.

Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí podľa prvého údaja, za ktorým nasleduje po bodke rok vydania. Za ním, podľa potreby, nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.

Príklad

Text a citácie

The notion of an invisible college has been explored in the sciences(Crane, 1972). Its absence among historians is noted by Stieg (1981). It may be, as Burchard (1965) points out …Stieg (1981, p. 556) has further noted …


Citácie v poznámkach

BURCHARD, J,E. How humanists use a library. 1965.

CRANE, D. Invisible colleges. 1972.

STIEG, M.F. The information needs of historians. 1981.


Zoznam bibliografických odkazov

BURCHARD, J,E. 1965. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass : M.I.T. Press, 1965, p. 219.

CRANE, D. 1972. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972.

STIEG, M.F. 1981. The information needs of historians.In College and research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549-560.

                

 

Elektronické časopisy, noviny, zborníky

Schéma odkazu

Názov1 [Druh nosiča]2. Vydanie/verzia3. Miesto vydania4 : Názov vydavateľa5, Dátum vydania6 [Dátum citovania]7. Edícia8. Poznámky9. Dostupnosť a prístup10. Štandardné číslo.11

Príklady

Journal of technology education1 [online]2. Blacksburg (Va.)4 : Virginia Polytechnic Institute and State University,5 1989- 6[cit. 1995-03-15].7 2x ročne.9 Dostupný na internete: [gopher://borg.lib.vt.edu70/1jte].10 ISSN 1045-1064.11

Ikaros : elektronický časopis o informační bezpečnosti [online]. Praha : Stanovy Ikaros, Březen 2002 [cit. 2002-03-08]. Mesačník. Dostupný na internete: [http://ikaros.ff.cuni.cz/]. ISSN 1212/5075.


Časti elektronických monografií, báz dát a počítačových programov

Schéma odkazu

Primárna zodpovednosť1. Názov2 [Druh nosiča]3. Vydanie/verzia4. Miesto vydania5 : Názov vydavateľa,6 Dátum vydania.7 Dátum aktualizácie/revízie8 [Dátum citovania].9 Kapitola.10 Lokalizácia.11 Poznámky.12 Dostupnosť a prístup.13 Štandardné číslo.14

Príklady

CARROLL, Lewis1. Alice’s adventures in Wonderland2 [online]3. Texinfo ed. 2.1.4 [Dortmund(Germany)]5 : WindSpiel,6 Nov. 19947 [cit. 1996-12-11]9. Chapter VII. A Mad tea-Party,10 p. 221-240.11 Dostupné na internete:Študuj na UPJŠ