Skip to content

HRS4R Principles at UPJŠ

9minút, 51sekúnd
GENERAL PRINCIPLES AND REQUIREMENTS APPLICABLE TO RESEARCHERS

1.    Research freedom   

Statute of the University
Long Term Strategy 2020-2025

Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

2.    Ethical principles   

Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Rokovací poriadok Etickej komisie
Rozhodnutie rektora č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Student Code of Ethics
Employment Regulations

3.    Professional responsibility   

Employment Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
 

4.    Professional attitude   

Employment Regulations
Long Term Strategy 2020-2025
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach  

5.    Contractual and legal obligations   

Employment Regulations
Collective Agreement
PhD Study Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Rozhodnutie rektora č. 6/2019, ktorým sa vydávajú Pravidlá spolupráce UPJŠ v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa  

6.    Accountability   

Employment Regulations
PhD Study Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
Príkaz rektora č. 2/2019, o realizácii finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 

7.    Good practice in research   

Rozhodnutie rektora č. 5/2021, o zásadách dobrej praxe vedeckého publikovania
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach

8.    Dissemination, exploitation of results   

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

9.    Public engagement   

Long Term Strategy 2020-2025

10.    Relation with supervisors   

PhD Study Regulations
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019  

11.    Supervision and managerial duties   

PhD Study Regulations
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019

12.    Continuing professional development   

Lifelong Learning Centre and Projects Support  

GENERAL PRINCIPLES AND REQUIREMENTS APPLICABLE TO EMPLOYERS AND FUNDERS

13.    Recognition of the profession   

Employment Regulations
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu  

14.    Non-discrimination   

Employment Regulations
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
 

15.    Research environment   

Employment Regulations
Long Term Strategy 2020-2025  

16.    Working conditions   

Employment Regulations
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Organizačný poriadok Poradenského centra UPJŠ v Košiciach  

17.    Stability and permanence of employment   

Collective Agreement
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach (čl. VI.)  

18.    Funding and salaries   

Employment Regulations
Collective Agreement
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

19.    Gender balance   

Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice  

20.    Career development   

Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

21.    Value of mobility   

Long Term Strategy 2020-2025  

22.    Access to research training and continuous development   

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Metodický pokyn rektora č. 1/2012 k organizácii obhajob doktorských dizertačných prác (DDP) na UPJŠ vo vedných odboroch, v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci UPJŠ
 

23.    Access to career advice   

24.     Intellectual property rights   

Long Term Strategy 2020-2025
Student Code of Ethics
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický
kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
 

25.    Co-authorship   

Long Term Strategy 2020-2025
Student Code of Ethics
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2019 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 6/2019 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 16/2009, ktorým sa stanovujú niektoré povinnosti zamestnancov a študentov doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach pri ich publikačnej činnosti
 

26.    Supervision   

PhD Study Regulations
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach  

27.    Teaching   

Employment Regulations
PhD Study Regulations
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
 

28.    Evaluation/appraisal systems   

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu
 

29.    Complaints/appeals   

Employment Regulations
Statute of the University
Rozhodnutie rektora č. 13/2017, o vybavovaní sťažností
Rozhodnutie rektora č. 10/2019 na realizáciu zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 4/2018, na zabezpečenie realizácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 

30.    Participation in decision-making bodies   

Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Statute of the University  

31.    Recruitment   

GENERAL PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR THE CODE OF CONDUCT

32.    Recruitment   

Employment Regulations
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

33.    Selection   

Statute of the University
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

34.    Transparency   

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

35.    Judging merit   

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

36.    Variations in the chronological order of CVs   

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

37.    Recognition of mobility experience   

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027  

38.    Recognition of qualifications   

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ  

39.    Seniority   

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach  

40.    Postdoctoral appointments   

Postdoctoral appointments


Study at UPJŠ