Skip to content

HRS4R Principles at UPJŠ

8minút, 30sekúnd

General Principles and Requirements Applicable to Researchers

Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Rokovací poriadok Etickej komisie
Rozhodnutie rektora č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Student Code of Ethics
Employment Regulations

Employment Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
 

Employment Regulations
Long Term Strategy 2020-2025
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach  

Employment Regulations
Collective Agreement
PhD Study Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Rozhodnutie rektora č. 6/2019, ktorým sa vydávajú Pravidlá spolupráce UPJŠ v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa  

Employment Regulations
PhD Study Regulations
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
Príkaz rektora č. 2/2019, o realizácii finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 

Rozhodnutie rektora č. 5/2021, o zásadách dobrej praxe vedeckého publikovania
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

PhD Study Regulations
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019  

PhD Study Regulations
Strategic Framework for Gender Equality Policy at UPJŠ in Košice
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019

General Principles and Requirements Applicable to Employers and Funders

Employment Regulations
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu  

Collective Agreement
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach (čl. VI.)  

Employment Regulations
Collective Agreement
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Metodický pokyn rektora č. 1/2012 k organizácii obhajob doktorských dizertačných prác (DDP) na UPJŠ vo vedných odboroch, v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci UPJŠ
 

Long Term Strategy 2020-2025
Student Code of Ethics
Etický kódex UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2019 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 6/2019 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 16/2009, ktorým sa stanovujú niektoré povinnosti zamestnancov a študentov doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach pri ich publikačnej činnosti
 

PhD Study Regulations
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach  

Employment Regulations
PhD Study Regulations
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
 

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu
 

General Principles and Requirements for the Code of Conduct

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
 

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ  

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach