UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

HRS4R princípy na UPJŠ

HRS4R princípy na UPJŠ

 1. Sloboda výskumu
 2. Etické zásady
 3. Profesionálna zodpovednosť
 4. Profesionálny postoj
 5. Zmluvné a právne povinnosti
 6. Zodpovednosť
 7. Správny postup vo výskume
 8. Šírenie a využívanie výsledkov
 9. Zapojenie verejnosti
 10. Vzťah s vedúcimi výskumných projektov
 11. Povinnosti spojené s kontrolou a riadením
 12. Nepretržitý profesionálny rozvoj
 13. Uznanie profesie
 14. Nediskriminácia
 15. Výskumné prostredie
 16. Pracovné podmienky
 17. Stabilita a stálosť zamestnania
 18. Financovanie a platy
 19. Rovnováha pohlaví
 20. Rozvoj kariéry
 21. Hodnota mobility
 22. Prístup k odbornej príprave v oblasti výskumu a k nepretržitému rozvoju
 23. Prístup k poradenstvu v oblasti kariéry
 24. Práva duševného vlastníctva
 25. Spoluautorstvo
 26. Dohľad
 27. Výučba
 28. Systémy hodnotenia/oceňovania
 29. Sťažnosti/odvolania
 30. Účasť v rozhodovacích orgánoch
 31. Nábor
 32. Nábor
 33. Výber
 34. Transparentnosť
 35. Posudzovanie vlastností
 36. Zmeny v chronologickom poradí v životopisoch
 37. Uznanie skúseností s mobilitou
 38. Uznanie kvalifikácií
 39. Služobný vek
 40. Vymenovanie po ukončení doktorandského štúdia

1.    Sloboda výskumu  ^

Štatút UPJŠ v Košiciach
Dodatok k štatútu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5  

Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Dlhodobý zámer 2020-2025

2.    Etické zásady  ^

Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Rokovací poriadok Etickej komisie
Rozhodnutie rektora č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex študenta
Pracovný poriadok

3.    Profesionálna zodpovednosť  ^

Pracovný poriadok
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ

4.    Profesionálny postoj  ^

Pracovný poriadok
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Dlhodobý zámer 2020-2025
Smernica č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 

5.    Zmluvné a právne povinnosti  ^

Pracovný poriadok
Kolektívna zmluva
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 6/2019, ktorým sa vydávajú Pravidlá spolupráce UPJŠ v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa

6.    Zodpovednosť  ^

Pracovný poriadok
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Dodatok č. 1 k Etickému kódexu UPJŠ
Príkaz rektora č. 2/2019, o realizácii finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

7.    Správny postup vo výskume  ^

8.    Šírenie a využívanie výsledkov  ^

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 

9.    Zapojenie verejnosti  ^

Dlhodobý zámer 2020-2025
 

10.    Vzťah s vedúcimi výskumných projektov  ^

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019
 

11.    Povinnosti spojené s kontrolou a riadením  ^

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

12.    Nepretržitý profesionálny rozvoj  ^

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
 

13.    Uznanie profesie  ^

Pracovný poriadok
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu
 

14.    Nediskriminácia  ^

Pracovný poriadok
Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

15.    Výskumné prostredie  ^

Pracovný poriadok
Dlhodobý zámer 2020-2025
 

16.    Pracovné podmienky  ^

Pracovný poriadok
Organizačný poriadok Poradenského centra UPJŠ v Košiciach
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

 

17.    Stabilita a stálosť zamestnania  ^

Pracovný poriadok
Kolektívna zmluva
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
 

18.    Financovanie a platy  ^

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Kolektívna zmluva
Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach (čl. VI.)
 

19.    Rovnováha pohlaví  ^

Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach
 

20.     Rozvoj kariéry  ^

Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov - postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach

 

21.    Hodnota mobility  ^

Dlhodobý zámer 2020-2025
 

22.    Prístup k odbornej príprave v oblasti výskumu a k nepretržitému rozvoju  ^

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 14/2020, ktorým sa vydáva Metodické usmernenie na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Metodický pokyn rektora č. 1/2012 k organizácii obhajob doktorských dizertačných prác (DDP) na UPJŠ vo vedných odboroch, v ktorých predsedami komisií sú zamestnanci UPJŠ

 

23.    Prístup k poradenstvu v oblasti kariéry  ^

24.    Práva duševného vlastníctva  ^

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Dlhodobý zámer 2020-2025

Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ

25.    Spoluautorstvo  ^

Smernica č. 3/2019 o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Dlhodobý zámer 2020-2025

Etický kódex UPJŠ v Košiciach, dodatok č.1 k Etickému kódexu UPJŠ
Etický kódex študenta

Smernica č. 5/2019 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 6/2019 o evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Smernica č. 2/2013 o evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 16/2009, ktorým sa stanovujú niektoré povinnosti zamestnancov a študentov doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach pri ich publikačnej činnosti

26.    Dohľad  ^

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
Smernica č. 2/2020 pre realizáciu a financovanie doktorátov pod dvojitým vedením medzi UPJŠ v Košiciach a zahraničnou partnerskou univerzitou
Rozhodnutie rektora č. 6/2019, ktorým sa vydávajú Pravidlá spolupráce UPJŠ v Košiciach s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa
Rozhodnutie rektora č. 1/2014, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov - postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach

 

27.    Výučba  ^

Pracovný poriadok
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach
 

28.    Systémy hodnotenia/oceňovania  ^

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 3/2017, ktorým sa vydáva Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu

 

29.    Sťažnosti/odvolania  ^

Pracovný poriadok
Štatút UPJŠ v Košiciach
Dodatok k štatútu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
Rozhodnutie rektora č. 13/2017, o vybavovaní sťažností
Rozhodnutie rektora č. 10/2019 na realizáciu zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 4/2018, na zabezpečenie realizácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

 

30.    Účasť v rozhodovacích orgánoch  ^

Štatút UPJŠ v Košiciach
Dodatok k štatútu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5  
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

 

31.    Nábor  ^

32.    Nábor  ^

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Pracovný poriadok
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie  
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach
 

33.    Výber  ^

Štatút UPJŠ v Košiciach
Dodatok k štatútu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5

Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov - postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach
 

34.    Transparentnosť  ^

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie

35.    Posudzovanie vlastností  ^

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Rozhodnutie rektora č. 6/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných pracovníkov - postdoktorandov na UPJŠ a jej súčastiach

36.    Zmeny v chronologickom poradí v životopisoch  ^

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie

37.    Uznanie skúseností s mobilitou  ^

38.    Uznanie kvalifikácií  ^

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ
 

39.    Služobný vek  ^

Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach

40.    Vymenovanie po ukončení doktorandského štúdia  ^

 

Posledná aktualizácia: 07.07.2022