Prejsť na obsah

Predpisy

0minút, 51sekúnd

Študijný poriadok UPJŠ v Košiciach (účinný od 1. 9. 2019)
Príloha 1: Odporúčaný spôsob prideľovania kreditov predmetom pri tvorbe študijných programov na UPJŠ na 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni štúdia

Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach (účinné od 1. 9. 2022)

Rozhodnutie rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2023)

Štipendijný poriadok UPJŠ v Košiciach

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FVS UPJŠ v Košiciach

Smernica č. 11/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich sprístupnení po dobu ich uchovania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti
Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4Študuj na UPJŠ