Prejsť na obsah

Vedecká rada

1minút, 1sekúnd

Predseda:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Interní členovia:
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.

Externí členovia:
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
prof. RNDr. Oto Hudec, PhD. – Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. – Správny súd, Košice
Ing. Milan Muška – Združenie miest a obcí Slovenska
prof. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Zloženie Vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Rokovací poriadok VR FVS UPJŠ v Košiciach

Dodatok č. 1


Študuj na UPJŠ