Prejsť na obsah

Štipendiá a pôžičky

5minút, 4sekúnd

Kontakt:
Michaela Kažimírová
E-mail: socstipendia-fvs@upjs.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 13:00 – 15:00
Štvrtok: 09:30 – 11:30

Referát sociálnych štipendií: I. poschodie, č. dv. 112  

Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná suma vyplácaná počas jedného akademického roka (napr. od 1. 9. do 30. 6.) alebo jeho časti, na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent-žiadateľ v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

Pokiaľ študent študuje aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať  len jednu z nich.

Na sociálne štipendium má nárok študent, ktorý:

  • má trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta
  • študuje prvýkrát na vysokej škole v dennej forme v bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia

Na sociálne štipendium nemá nárok študent, ktorý:

  • študuje v externej forme štúdia
  • študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka (toto obmedzenie neplatí, ak sa jedná o študenta so zdravotným postihnutím, ak je prekročenie štandardnej dĺžky štúdia spôsobené jeho zdravotným postihnutím)
  • študuje študijný program v bakalárskom stupni štúdia a pritom už je držiteľom titulu Bc. z iného predchádzajúceho štúdia
  • už dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.j. je absolventom napr. magisterského alebo inžinierskeho stupňa štúdia)
  • mal poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného vysokoškolského vzdelania

Aktuálna výška sociálneho štipendia

  • Minimálna výška štipendia – 10 €
  • 250 eur mesačne, ak je trvalé bydlisko žiadateľa vzdialené menej, ako 30 km od miesta školy
  • 300 eur mesačne, ak trvalé bydlisko žiadateľa vzdialené viac, ako 30 km od miesta školy,

Dôležité podmienky priznania sociálneho štipendia
Sociálne štipendium možno priznať študentovi-žiadateľovi, ak rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb je nižší ako hranica príjmu.

Rozhodujúci príjem je jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.

Hranica príjmu je súčet súm životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb zvýšený o sumy uvedené v odsekoch 2 a 4 § 4 Vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent po zápise na štúdium. Sociálne štipendium sa priznáva od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná a sociálne štipendium možno priznať do konca júna príslušného akademického roka. Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty alebo polosiroty, študenti, ktorí sú chovancami detských domovov alebo boli pred dosiahnutím plnoletosti zverení do náhradnej starostlivosti. Týmto študentom sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august.

Študent, ktorému bolo priznané sociálne štipendium môže požiadať v priebehu akademického roka o jeho prehodnotenie novou žiadosťou, ak v okruhu spoločne posudzovaných osôb nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia

Vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia do 30 až 60 dní od podania žiadosti, pri splnení všetkých stanovených podmienok.

Štipendijný poriadok UPJŠ v Košiciach

Fond na podporu vzdelávania


Študuj na UPJŠ