Prejsť na obsah

Otvorená veda a repozitár UPJŠ

6minút, 59sekúnd

Inštitucionálna politika pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Poslaním Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v zmysle jej štatútu je šírenie vzdelanosti a chránenie poznania, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti, čo napĺňa prostredníctvom strategických dokumentov, predovšetkým „aktualizáciou dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2020 až 2025S“. Svoje motto „aby UPJŠ bola modernou a medzinárodne etablovanou inštitúciou, musí neustále hľadať spôsoby, ako rozvíjať svoj osobnostný a vedecký potenciál“ sa usiluje napĺňať sprístupňovaním výsledkov vedeckej činnosti širokej vedeckej komunite i širokej verejnosti.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaväzuje podporovať bezplatný a neobmedzený prístup k vedeckým výsledkom prostredníctvom otvoreného prístupu (Open Access, OA) a prijíma túto inštitucionálnu politiku.

Inštitucionálna politika pre otvorenú vedu na UPJŠ vychádza z Národnej stratégie otvorenej vedy v súlade s legislatívou a odporúčaniami Európskej únie týkajúcimi sa otvorenej vedy a otvoreného prístupu k jej výsledkom. Ide predovšetkým o program Horizon Europe, v ktorom je zadefinovaná podmienka publikovania výstupov vznikajúcich v rámci tohto programu pod verejnou licenciou, ako aj posilňovanie otvorenosti vedy a výskumu (zdieľanie otvorených dát). Stratégia UPJŠ vychádza hlavne z vedomia spoločenskej a ekonomickej funkcie otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého bádania financovaného z verejných zdrojov a kľúčovej úlohy univerzity v napĺňaní tejto myšlienky. UPJŠ je presvedčená o dlhodobých výhodách neobmedzeného prístupu tak pre spoločnosť, ktorá na výskum poskytuje zdroje, ako aj pre samu univerzitu tým, že zvyšuje viditeľnosť a dosah tohto výskumu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na podporu otvoreného prístupu realizuje alebo bude realizovať tieto aktivity:

 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými vysokými školami a inými inštitúciami pri vytváraní politiky a stratégie otvoreného prístupu, zapojenie sa do diskusných skupín;
 • zriadenie inštitucionálneho repozitára s cieľom trvalej archivácie a sprístupnenia všetkých vedeckých výsledkov vznikajúcich na UPJŠ (tzv. zelená cesta OA);
 • podpora vydávania publikácií a časopisov s otvoreným prístupom v rámci univerzitného vydavateľstva ŠafárikPress.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na podporu otvoreného prístupu vydáva tieto pokyny (podrobnejšie v rozhodnutí rektora č. 4/2022):

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odporúča autorom, aby svoje práce vo zvýšenej miere publikovali v dôveryhodných a kvalitných časopisoch s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals – DOAJ), čím prispejú k šíreniu nových poznatkov nadobudnutých na univerzite (Gold OA);
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyžaduje od všetkých autorov zriadenie trvalého a jedinečného identifikátora ORCID ako nástroja jednoznačnej identifikácie autorov;
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyžaduje jednoznačnú medzinárodnú identifikáciu všetkých vedeckých publikácií vydávaných UPJŠ pomocou DOI;
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach požaduje plán manažmentu vedeckých dát projektov financovaných z verejných zdrojov v súlade s FAIR princípmi (nájditeľné, dostupné, interoperabilné a znovu využiteľné).

Čo predstavuje a čo prináša otvorený prístup?

Otvorený prístup predstavuje okamžitý, bezplatný a neobmedzený prístup k vedeckým publikáciám pre učiteľov, vedcov, doktorandov, študentov, ale aj pre širokú verejnosť.

Otvorený prístup prináša

 • okamžitý prístup k vedeckým výsledkom pre kohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek;
 • odstránenie právnych, technologických a obchodných prekážok v prístupe k vedeckým informáciám;
 • akceleráciu vedeckého pokroku;
 • publikovanie v prestížnych impaktovaných časopisoch;
 • zvýšenie početnosti ohlasov a dosahu vedeckej práce autorov.

Iniciatívy otvoreného prístupu

Otvorený prístup poskytuje neobmedzený bezplatný prístup k odborným a vedeckým publikáciám, článkom a dátovým súborom prostredníctvom publikovania v časopisoch s otvoreným prístupom alebo archiváciou článkov v repozitároch s otvoreným prístupom.

Základným dokumentom na uvedenie myšlienky otvoreného prístupu (Open Access) je v súčasnosti Berlínska deklarácia otvoreného prístupu k poznatkom prírodných a humanitných vied (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), ktorá nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy: Budapeštianska iniciatíva za otvorený prístup (Budapest Open Access Initiative) a Vyhlásenie z Bethesdy o publikovaní v otvorenom prístupe (Bethesda Statement on Open Access Publishing). Berlínska deklarácie definuje princípy a metódy otvoreného prístupu. Politiku otvoreného prístupu podporila aj vláda SR schválením Národnej stratégie otvorenej vedy a Akčného plánu otvorenej vedy.

Cesty otvoreného prístupu

Zelená cesta (Green OA) predpokladá archiváciu dát, resp. vedeckých článkov v repozitároch. Prostredníctvom repozitára je umožnený prístup verejnosti k týmto informáciám. Na UPJŠ je na tento účel zriadený inštitucionálny repozitár.

Zlatá cesta (Gold OA) predstavuje publikovanie vedeckých článkov v odborných recenzovaných časopisoch typu peer-review s otvoreným prístupom. Vydavateľ takéhoto časopisu dáva k dispozícii konečnú verziu časopisu. Niekedy však vydavateľ môže požadovať od publikujúceho autora poplatok za uverejnenie článku (pokrytie nákladov).


Repozitár Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristupuje k repozitáru ZENODO zriadením inštitucionálnej komunity UPJŠ ako priestoru na zhromažďovanie a archiváciu vedeckých diel a dát, ktorého prostredníctvom umožní okamžitý a neobmedzený prístup vedeckej komunity a spoločnosti ako celku k odborným informáciám a poznatkom vytvorených zamestnancami UPJŠ.

Prostredníctvom repozitára UPJŠ zabezpečuje okamžitý a neobmedzený prístup vedeckej komunity a spoločnosti ako celku k odborným informáciám a poznatkom, ktoré univerzita vytvorila, čím umožňuje šírenie vedeckých výsledkov širšej verejnosti, ako aj informovanie o činnosti univerzity a o nakladaní s verejnými prostriedkami.

Prostredníctvom repozitára UPJŠ napĺňa požiadavky Rámcového programu pre inovácie a výskum EU Horizon 2020 na publikovanie vedeckých diel alebo dát, pretože rozširovanie poznatkov v režime otvoreného prístupu je jedným zo základných princípov tohto programu.

Do repozitára UPJŠ sa vkladajú práce vydané pod hlavičkou UPJŠ (publikačná činnosť zamestnancov, záverečné a kvalifikačné práce, výsledky projektov, zdigitalizované dokumenty a i.) a vedecké dáta tvoriace základ vedeckých publikácií a vedeckých projektov za podmienok uchovávania práv duševného vlastníctva. Repozitár zároveň slúži ako úložisko pre vydavateľstvo ŠafárikPress.

Prínos repozitára UPJŠ:

 • okamžitá prezentácia vedeckých výsledkov tzv. zelenou cestou otvoreného prístupu;
 • zdieľanie vedeckých informácií s potenciálnymi partnermi;
 • trvalé a bezpečné digitálne úložisko, ktoré umožňuje nielen zdieľanie vedeckých výsledkov, ale aj vlastnú archiváciu (napr. pre potreby vykazovania výsledkov vedy a výskumu a pod.);
 • prestížna pozícia medzi svetovými univerzitami podporujúcimi tento trend.

Ďalšie informácie sú uvedené v manuáli na prácu v inštitucionálnom repozitári, alebo pomoc Vám poskytnú zodpovední pracovníci v rámci fakúlt a UP, alebo vydavateľstvo ŠafárikPress: Mgr. Andrea Dohovičová; e-mail: andrea.dohovicova@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ