Prejsť na obsah

Spolupráca s praxou

2minút, 1sekúnd
 • Memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby s Radou pre štátnu službu (2019)
  Predmetom memoranda je úzka spolupráca vo výmene informácií so zameraním na štátnu službu, organizovanie spoločných konferencií a iných odborných podujatí, odborné konzultácie v oblasti štátnej služby, zapájanie pracovníkov Rady pre štátnu službu do výučbového procesu formou expertných prednášok a účasti pri konzultovaní záverečných prác, ako aj realizácia odbornej praxe študentov fakulty na pracovisku Rady pre štátnu službu.
 • Dohoda o partnerstve s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) (2015)
  Predmetom a účelom dohody je realizácia uzatvorených Dohôd o absolvovaní odbornej stáže medzi BSK a študentom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a táto dohoda umožňuje absolvovať každoročne 2 vybraným študentom fakulty absolvovať na BSK odbornú stáž v rozsahu 1 až 3 mesiace. Počas tohto obdobia bude úlohou študenta identifikovať silné a slabé stránky, nežiaduce rozdiely na regionálnej úrovni hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja BSK a potenciál jeho rozvoja. Okrem toho sa bude zapájať do administratívnych čiastkových úloh a oboznamovať sa s odbornou problematikou samosprávy.
 • Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a UPJŠ v Košiciach, Fakultou verejnej správy (2020)
  Memorandum zaväzuje obe strany vzájomne spolupracovať pri:

  • zabezpečovaní praxe študentov Fakulty verejnej správy v mestských a obecných úradoch združených v ZMOS,
  • realizovaní odborných a vzdelávacích podujatí, osobitne pri vzdelávaní volených funkcionárov miestnej samosprávy,
  • pri výskumnej činnosti a využívaní odborného potenciálu obidvoch strán,
  • tvorbe (príprave) vzdelávacích a vedeckých projektov,
  • vzájomnom a aktívnom pôsobení v orgánoch (sekciách) ZMOS a Fakulty verejnej správy
 • Dohoda o vzájomnej spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva – ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).


Študuj na UPJŠ