Prejsť na obsah

Uchádzači

38minút, 41sekúnd

Bakalárske študijné programy:

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov
Štandardná dĺžka externej (spoplatnenej) formy štúdia: 8 semestrov
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Študijný plán pre dennú formu štúdia
Študijný plán pre externú formu štúdia

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2023
Termín zverejnenia výsledkov: 15. 6. 2023

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).
Absolventi sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou – osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.

Absolvent ďalej získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • poznanie a pochopenie rôznych názorov na verejnú politiku, jej priority a problémy,
 • pochopenie vzťahov a rolí vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch pri formovaní občianskej spoločnosti,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch zameraných na definovanie a riešenie komplexného problému,
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • schopnosť vydávať (spolupôsobiť pri vydávaní) interných právnych aktov
 • implementovať právne predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie do rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy.
 • pracovať efektívne ako jednotlivec, alebo člen tímu,
 • efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,
 • strategický, krízový manažment,
 • príprava podkladov pre tvorbu normatívnych aktov.

 • Riadne a úplne vyplnená prihláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia alebo kópie koncoročných vysvedčení a posledného polročného vysvedčenia zo strednej školy); uchádzači zo zahraničia alebo slovenskí uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, doložia tieto výsledky preložené do slovenského jazyka
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval).
 • Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil).
 • Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia  (potrebné doručiť po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do 9. 6. 2023 (uchádzači zo SR a ČR)
 • Uchádzači zo zahraničia alebo slovenskí uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí doložia originál rozhodnutia, alebo jeho overenú kópiu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia)
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole – max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) – 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni – 10 bodov

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia – za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia – študijný priemer:

1,00 – 1,30 – 80 bodov
1,31 – 1,60 – 70 bodov
1,61 – 1,90 – 60 bodov
1,91 – 2,20 – 50 bodov
2,21 – 2,50 – 40 bodov
2,51 – 2,80 – 30 bodov
2,81 – 3,10 – 20 bodov
3,11 – 3,40 – 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 30. 4. 2023.
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2022/2023:
Denná forma štúdia: 150 študentov
Externá forma štúdia: 70 študentov

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov

Študijný plán

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2023
Termín zverejnenia výsledkov: 15. 6. 2023

Pre uchádzačov zo SR a ČR – súčasti prihlášky na vysokoškolské štúdium:

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia alebo kópie koncoročných vysvedčení a posledného polročného vysvedčenia zo strednej školy)
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval).
 • Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil).
 • Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia  (potrebné doručiť po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do 9. 6. 2023.
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Pre uchádzačov zo zahraničia/slovenských uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí – súčasti prihlášky na vysokoškolské štúdium:

 • Riadne a úplne vyplnená prihláška, ktorú možno podať dvoma spôsobomi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výsledky stredoškolského štúdia preložené do slovenského jazyka
 • Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia)
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval), a fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil) preložené do slovenského jazyka.
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole – max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) – 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni – 10 bodov

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia – za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia – študijný priemer:

1,00 – 1,30 – 80 bodov
1,31 – 1,60 – 70 bodov
1,61 – 1,90 – 60 bodov
1,91 – 2,20 – 50 bodov
2,21 – 2,50 – 40 bodov
2,51 – 2,80 – 30 bodov
2,81 – 3,10 – 20 bodov
3,11 – 3,40 – 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 30. 4. 2023
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2023/2024:
Denná forma štúdia: 150 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. V priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy a vedných odborov s ňou súvisiacich – politológie, sociológie, práva a ekonómie s dôrazom na fugnovanie Európskej únie. Ovládajú vzájomnú prepojenosť a znalosť politologicko-sociologických princípov fungovania verejnej správy v demokratickom štáte, osobitne v Slovenskej republike a Európskej únii, ústavno-právne východiská verejnej správy so zameraním na štátnu správu a územnú samosprávu, ako aj ekonomické princípy a súvislosti, vrátane organizačných otázok a manažmentu a ich praktického uplatňovania v reálnej praxi verejnej správy.

Absolvent ďalej získa zručnosť

 • implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy
 • spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy, pomocou moderných metód a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi
 • využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie, ale aj vo vzťahu pracovník verejnej správy – občan
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • aplikovať normy primárneho a sekundárneho práva Európskej únie súvisiace s problematikou verejnej správy do praxe,
 • vydávať jednoduché individuálne právne akty a pripravovať podklady pre prijímanie normatívnych právnych aktov z oblasti verejnej správy.

Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2023/2024 – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov

Študijný plán pre dennú formu štúdia

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2023
Termín zverejnenia výsledkov: 15. 6. 2023

Pre uchádzačov zo SR a ČR – súčasti prihlášky na vysokoškolské štúdium:

 • Riadne a úplne vyplnená prihláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia alebo kópie koncoročných vysvedčení a posledného polročného vysvedčenia zo strednej školy)
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval).
 • Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil).
 • Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia  (potrebné doručiť po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do 9. 6. 2023.
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Pre uchádzačov zo zahraničia/slovenských uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí – súčasti prihlášky na vysokoškolské štúdium:

 • Riadne a úplne vyplnená prihláška, ktorú možno podať dvoma spôsobomi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výsledky stredoškolského štúdia preložené do slovenského jazyka
 • Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia)
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval), a fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil) preložené do slovenského jazyka.
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole – max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) – 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni – 10 bodov

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia – za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia – študijný priemer:

1,00 – 1,30 – 80 bodov
1,31 – 1,60 – 70 bodov
1,61 – 1,90 – 60 bodov
1,91 – 2,20 – 50 bodov
2,21 – 2,50 – 40 bodov
2,51 – 2,80 – 30 bodov
2,81 – 3,10 – 20 bodov
3,11 – 3,40 – 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 30. 4. 2023.
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2022/2023:
Denná forma štúdia: 30 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho študijného programu informačné systémy vo verejnej správe získavajú vedomosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného sektora, spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Vedomosti absolventov z informatiky umožnia absolventom výrazne sa podieľať na modernizácii verejnej správy, implementovať prvky e-Governmentu, odhaľovať rezervy existujúcich systémov a efektívne spolupracovať s dodávateľmi informačných systémov pri ich inovácii. Unikátna kombinácia vedomostí z verejnej správy a informatiky im umožní dôsledne využívať informačné systémy vytvorené v prospech obyvateľa, ktoré sú aktuálne znakom modernizačného procesu v štátnej správe a územnej samospráve v Slovenskej republike a Európskej únii.
Absolvent získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu,
 • efektívne komunikovať a riešiť konflikty,
 • pripravovať podklady pre tvorbu normatívnych aktov,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch vytvorených za účelom riešenia širšej problematiky,
 • aplikovať základné postupy z oblasti analýzy dát,
 • efektívne používať vybrané softvérové nástroje,
 • porozumieť základným princípom bezpečnej elektronickej komunikácie a spracovania dát,
 • má prehľad o existujúcich informačných systémoch vo verejnej správ a architektonickej štruktúre informačných systémov vo verejnej správe.


Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2023/2024 – úplné znenie

Magisterské študijné programy:

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre

Študijný plán

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2023
Termín zverejnenia výsledkov: do 30. 6. 2023

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úradne overený)
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc.


Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2022/2023, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady zaslať najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia:

 • Absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program európska verejná správa.
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejná správa alebo informačné systémy vo verejnej správe na FVS UPJŠ v Košiciach, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Absolvovanie študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré sú v prípade absolventa inej fakulty alebo vysokej školy ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach (ekvivalenciu posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach).


Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici do 30. 4. 2023
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku priloží ako povinnú prílohu  (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2023/2024:
Denná forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa,  európska verejná správa resp. informačné systémy vo verejnej správe z UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy)

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi magisterského študijného programu európska verejná správa v študijnom odbore Politické vedy sú pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na rôznych úrovniach verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Absolventi sú schopní analyzovať a kriticky zhodnotiť teoretické východiská a rôzne prístupy v rámci nosných oblastí verejnej správy, ktorými sú politické a sociálne vedy, právo a ekonómia, a na základe ich prepojenia využívať v praxi interdisciplárny prístup riešenia problémov konkrétnych organizácií verejnej správy za účelom riadenia ich procesu.

Absolventi taktiež poznajú charakteristiky verejnej správy na Slovensku a v ostatných členských krajinách Európskej únie a vzájomnou komparáciou národných špecifík a charakteristík sú schopní navrhovať inovatívne myšlienky a postupy uplatniteľné v podmienkach národných verejných správ.

Absolvent získa zručnosť:

 • vydávať individuálne právne akty,
 • navrhovať normatívne právne akty z oblasti verejnej správy,
 • analyzovať variantné možnosti a navrhovať spôsoby implementácie primárnych a sekundárnych právnych aktov Európskej únie súvisiacich s problematikou verejnej správy,
 • riadiť organizačné jednotky v súlade s rozličnými typmi organizačnej štruktúry,
 • riadiť finančné toky smerom k hospodárnemu, efektívnemu a dlhodobo udržateľnému financovaniu a fungovaniu organizácie,
 • hľadať a implementovať alternatívne zdroje a formy financovania organizácií,
 • prijímať rozhodnutia v rámci manažmentu ľudských zdrojov,
 • stimulovať zamestnancov a vytvárať adekvátne prostredie pracovnej motivácie,
 • vykonávať priebežnú a následnú kontrolu s účelom najvyššieho efektu,
 • aplikovať špecifiká interkulturálnej komunikácie v rámci intraorganizačných a interorganizačných komunikačných tokov,
 • zvládať a využívať zručnosti interpersonálnej komunikácie vo vnútri organizácie ale a vo vzťahu ku klientovi (občanovi),
 • využívať moderné informačno-komunikačné technológie pri spracovaní, analýze údajov a navrhovaní praktických riešení.


Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia pre akademický rok 2023/2024 – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre

Študijný plán

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2023
Termín zverejnenia výsledkov: do 30. 6. 2023

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úradne overený)
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc.


Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2022/2023, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady zaslať najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia:

 • Absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program európska verejná správa.
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejná správa alebo informačné systémy vo verejnej správe na FVS UPJŠ v Košiciach, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Absolvovanie študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré sú v prípade absolventa inej fakulty alebo vysokej školy ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach (ekvivalenciu posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach).


Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici do 30. 4. 2023
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku priloží ako povinnú prílohu  (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2023/2024:
Denná forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa,  európska verejná správa resp. informačné systémy vo verejnej správe z UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy)

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi magisterského študijného programu európska verejná správa v študijnom odbore Politické vedy sú pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na rôznych úrovniach verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Absolventi sú schopní analyzovať a kriticky zhodnotiť teoretické východiská a rôzne prístupy v rámci nosných oblastí verejnej správy, ktorými sú politické a sociálne vedy, právo a ekonómia, a na základe ich prepojenia využívať v praxi interdisciplárny prístup riešenia problémov konkrétnych organizácií verejnej správy za účelom riadenia ich procesu.

Absolventi taktiež poznajú charakteristiky verejnej správy na Slovensku a v ostatných členských krajinách Európskej únie a vzájomnou komparáciou národných špecifík a charakteristík sú schopní navrhovať inovatívne myšlienky a postupy uplatniteľné v podmienkach národných verejných správ.

Absolvent získa zručnosť:

 • vydávať individuálne právne akty,
 • navrhovať normatívne právne akty z oblasti verejnej správy,
 • analyzovať variantné možnosti a navrhovať spôsoby implementácie primárnych a sekundárnych právnych aktov Európskej únie súvisiacich s problematikou verejnej správy,
 • riadiť organizačné jednotky v súlade s rozličnými typmi organizačnej štruktúry,
 • riadiť finančné toky smerom k hospodárnemu, efektívnemu a dlhodobo udržateľnému financovaniu a fungovaniu organizácie,
 • hľadať a implementovať alternatívne zdroje a formy financovania organizácií,
 • prijímať rozhodnutia v rámci manažmentu ľudských zdrojov,
 • stimulovať zamestnancov a vytvárať adekvátne prostredie pracovnej motivácie,
 • vykonávať priebežnú a následnú kontrolu s účelom najvyššieho efektu,
 • aplikovať špecifiká interkulturálnej komunikácie v rámci intraorganizačných a interorganizačných komunikačných tokov,
 • zvládať a využívať zručnosti interpersonálnej komunikácie vo vnútri organizácie ale a vo vzťahu ku klientovi (občanovi),
 • využívať moderné informačno-komunikačné technológie pri spracovaní, analýze údajov a navrhovaní praktických riešení.


Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia pre akademický rok 2023/2024 – úplné znenie

Doktorandský študijný program:

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 (v príprave)

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov
Štandardná dĺžka externej formy štúdia: 8 semestrov
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Študijný plán pre dennú formu štúdia
Študijný plán pre externú formu štúdia

Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok:
Termín podania prihlášky:  12. 6. 2023
Termín konania prijímacej skúšky: v týždni od 10. 7. do 14. 7. 2023

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať:

 • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na  vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2023/2024 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené  na stránke e-prihlášky.
 • Štruktúrovaný životopis
 • Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok k diplomu)
 • Kópiu dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • Súpis vlastných publikovaných prác, alebo súpis inej odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, prípadne posudky o týchto prácach a činnostiach
 • Kópie ocenení z fakultných a medzinárodných vedeckých odborných podujatí (ŠVOČ)
 • Motivačný list (odôvodnenie záujmu o doktorandské štúdium)
 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 – 15 strán
  • Štruktúra projektu:
  1. Motivácia výberu témy dizertačnej práce
  2. Stručná štruktúra dizertačnej práce s vymedzením problémov, ktoré sa budú skúmať a zdôvodnením potreby ich skúmania
  3. Metódy poznávania a skúmania, ich zdôvodnenie
  4. Literatúra, bibliografia, ktorú na začiatku svojej práce uchádzač už pozná


Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa, európska verejná správa alebo v príbuznom študijnom programe
 • Úspešné vykonanie prijímacej skúšky


Obsah prijímacej skúšky:

 • Odborná ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte” (okruhy otázok zašleme prihláseným uchádzačom spolu s pozvánkou na príjímacie skúšky)
 • Odborná rozprava, ktorej cieľom je posúdiť predpoklady uchádzača pre tvorivú vedeckú prácu a motiváciu uchádzača na štúdium doktorandského štúdia. Ovládanie cudzieho jazyka zvoleného uchádzačom, komisia overí tak, že v rámci rozpravy môže člen komisie dať otázku v cudzom jazyku, na ktorú musí uchádzač v tomto jazyku reagovať.


Hodnotenie uchádzačov:
Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky a určí poradie úspešnosti uchádzačov.

Kritériá hodnotenia:

 • obhajoba a rozprava k projektu dizertačnej práce: 12 – 20 bodov
 • ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte: 8 – 12 bodov

Uchádzač pre vykonanie úspešné prijímacej skúšky musí získať najmenej 20 bodov, maximálne 32 bodov.

Ak sa na jednu tému dizertačnej práce prihlási viacerí uchádzači, komisia určí ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške osobitne na dennú a externú formu štúdia pri zohľadnení ďalších vedeckých a odborných kvalít.

Pri určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. na výsledky v súťažiach študentských vedeckých odborných prác a pod.)

Komisia formuluje svoje stanovisko na základe posúdenia žiadosti uchádzača, jej príloh a výsledkov výberového konania.

O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe stanoviska prijímacej komisie.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel nastúpiť na štúdium do začiatku akademického roka formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať sa na doktorandské štúdium a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky.

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní elektronickej prihlášky: 30 €
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní klasickej (písomnej) prihlášky: 50 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka
Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). Po zaevidovaní prihlášky sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača sa poplatok nevracia.

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2023/2024
Denná forma štúdia: podľa pridelených miest (najmenej 2 miesta)
Externá forma štúdia: podľa záujmu uchádzačov a kapacity školiteľov

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa poskytuje študentom najnovšie vedecké poznatky z oblasti verejnej správy, ktoré sú základom dôslednej prípravy na samostatnú tvorivú vedeckú prácu a predpokladom aplikovať vedecké poznatky v praxi a tým pôsobiť na zvýšenie jej úrovne aj v rámcii intencií požiadaviek modernej európskej verejnej správy. Absolvent získava kvalitný vedecký základ a kvalitné vzdelanie v rámci daného študijné programu, je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí z oblasti verejnej správy a verejnej politiky.
Absolvent disponuje najnovšími vedeckými poznatkami o fungovaní verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska jej politologických, sociálnych, právnych a ekonomických aspektov. Absolvent pozná najnovšie teórie a vedecké poznatky o verejnej politike a bude schopný aplikovať získané poznatky na vybrané aktuálne problémy verejnej politiky v demokratickej spoločnosti, vrátane metodologických otázok ich skúmania a aplikovania.

Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť.

Kontakt:
PhDr. Viera Bačíková
Tel.:+421 55 234 5117,
E-mail: fvs-phd@upjs.sk

Rozhodnutie rektora  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaného študijného programu doktorandského stupňa štúdia pre akademický rok 2023/2024 – úplné znenie 

Podpora študentov so špecifickými potrebami
Sprievodca pre uchádzača
Študentský parlament Fakulty verejnej správy
Možnosti ubytovania a stravovania
Možnosti štúdia v zahraničí
Spolupráca s praxou
Kontakty

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka štúdium na svojich piatich fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu. Najmodernejšie laboratóriá a zrekonštruované bezbariérové priestory campusu univerzity, ktorý sa nachádza v historickom centre Košíc, sú ďalšími benefitmi pre všetkých našich študentov. Či už svoju budúcnosť vidíš v právnickom talári, bielom plášti lekára, v prírodovedeckom laboratóriu, s píšťalkou na ihrisku alebo ťa láka svet filozofie alebo verejnej správy, cesta k vysnívanej kariére vedie cez brány druhej najstaršej klasickej univerzity na Slovensku.

Čo ďalej keď sa skončia prednášky a semináre? Mesto Košice ťa opantá svojou metropolitnou atmosférou a temperamentom, ktorý je potrebné zažiť na vlastnej koži a najlepšie ako študent. Kaviarne, koncerty, divadlá, festivaly filmov, dobrého jedla i vína… ak ťa to všetko unaví, energiu môžeš načerpať v krásnej prírode blízkeho okolia či v našej vlastnej Botanickej záhrade.

ĎALŠIE INFORMÁCIE TU

Pravý vysokoškolský život možno zažiť jedine na internáte, kde vznikajú priateľstvá na celý život. Z našich študentských domovov to budeš mať do školy naozaj neďaleko. Neustále ich modernizujeme k štandardom 21. storočia.
Internáty na Medickej 4 a 6 (od 47 eur/mesiac) sú vybavené jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami a športovými ihriskami priamo v areáli. V študentskom domove na Popradskej 66 (od 44 eur/mesiac) sú väčšinou ubytovaní študenti Fakulty verejnej správy a zahraniční študenti svoj domov nájdu na Popradskej 76. Pre študentov prvých ročníkov máme pripravené ubytovanie v zmluvných ubytovaniach:

 • MEI Hostel, Kysucká 16 (od 74 eur/mesiac)
 • Podnikateľské centrum Pražská 2 (od 78 eur/mesiac)
 • ŠD TUKE, Jedlíková (od 63 eur/mesiac)

Naše jedálne kráčajú s dobou a okrem tradičných jedál tiež pripravujú zdravé vegetariánske a vegánske jedlá. Aby si to mal počas prestávok čo najbližšie k šálke kávy a snacku, máme pre teba pripravenú kaviareň Minerva, ktorá okrem iného prináša priestor pre aktivity študentských spolkov, vernisáže alebo stretnutia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE TU

UPJŠ v Košiciach je známa svojím medzinárodným prostredím. Priprav sa nielen na to, že u nás stretneš spolužiakov z celého sveta, ale podporíme ťa aj pri cestovaní a spoznávaní cudzích krajín. Programy ako Erasmus+, Národný štipendijný program (SAIA), štipendiá a granty DAAD do Nemecka, akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a množstvo medzinárodných zmlúv ti otvoria dvere k novým zážitkom a skúsenostiam, ktoré sa budú skvele vynímať v tvojom CV.

ĎALŠIE INFORMÁCIE TU

Na UPJŠ v Košiciach vieme, že študentský život stojí nielen čas. Pre našich študentov máme pripravené štipendiá na podporu ich rozvoja.

 • Sociálne štipendium

O sociálne štipendium môžeš požiadať aj v prvom ročníku štúdia, ak máš trvalý pobyt na Slovensku. Základným predpokladom je, že spĺňaš podmienky Ministerstva školstva. Je vyplácané každý mesiac počas akademického roka.

 • Motivačné odborové štipendium

Tiež ho môžeš získať aj v prvom ročníku a udeľuje sa študentom vybraných odborov, ktoré určuje Ministerstvo školstva na základe študijných výsledkov.

 • Prospechové štipendium

Udeľuje sa študentom od druhého ročníka štúdia na základe študijných výsledkov. Viac info TU.

 • Ústavné štipendium

Je určené talentovaným študentom, ktorí počas strednej školy získali ocenenie na predmetovej olympiáde, SOČ alebo inej súťaži.

ĎALŠIE INFORMÁCIE TU

UPJŠ ti ponúka prístup do Univerzitnej knižnice! Využi komfort všetkých jej pracovísk, ktoré nájdeš na každej fakulte. Ak sa rád učíš v tichu a bez rušivých vplyvov, neváhaj navštíviť študovne a ich tiché zóny.

Naša knižnica dávno nie je len miestom, kde si knihu vyzdvihneš a neskôr ju vrátiš. U nás môžeš tráviť čas nielen pri štúdiu ale aj počas voľna.

Ponuka našich služieb je bohatá:

 • prezenčné výpožičky monografií, študijnej a odbornej literatúry
 • Virtuálna študovňa – digitalizované knihy prístupné v rámci služby MediaInfo
 • tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu UK
 • prístup k verejnému internetu a wifi
 • prístup k elektronickým dokumentom
 • konzultačné a referenčné služby
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘G-R90W90Z2X8’);

Študuj na UPJŠ