Prejsť na obsah

Uchádzači

45minút, 36sekúnd

Bakalárske študijné programy:

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Študijný plán pre dennú formu štúdia

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: do 14. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).
Absolventi sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou – osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.

Absolvent ďalej získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

poznanie a pochopenie rôznych názorov na verejnú politiku, jej priority a problémy,
schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch zameraných na definovanie a riešenie komplexného problému,
pochopenie vzťahov a rolí vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch pri formovaní občianskej spoločnosti,
plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
schopnosť vydávať (spolupôsobiť pri vydávaní) interných právnych aktov
implementovať právne predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie do rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,
pracovať efektívne ako jednotlivec, alebo člen tímu,
efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,
strategický, krízový manažment,
príprava podkladov pre tvorbu normatívnych aktov.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a Českej republike

Výsledky stredoškolského štúdia z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia) alebo koncoročné vysvedčenia a polročné vysvedčenie za posledné dva roky štúdia na strednej škole, predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem Českej republiky) (doklady musia byť preložené do slovenského jazyka)

Výsledky stredoškolského štúdia
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie dokladov o účastiach na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Fotokópiu dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka (alebo českého jazyka) minimálne na úrovni B1
Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia) – najneskôr v deň zápisu
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Základnou podmienkou je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky:
Absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka/českého jazyka alebo inej skúšky resp. predloženie dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka/českého jazyka minimálne na úrovni B1

Získaný počet bodov v poradovníku zostavenom na základe výsledkov štúdia na strednej škole, významných úspechov v súťažiach a absolvovaných jazykových skúšok

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z priemeru známok koncoročných vysvedčení takto:

1,00 – 1,15 – 80 bodov
1,16 – 1,30 – 75 bodov
1,31 – 1,45 – 70 bodov
1,46 – 1,60 – 65 bodov
1,61 – 1,75 – 60 bodov
1,76 – 1,90 – 55 bodov
1,91 – 2,05 – 50 bodov
2,06 – 2,20 – 45 bodov
2,21 – 2,35 – 40 bodov

2,36 – 2,50 – 35 bodov
2,51 – 2,65 – 30 bodov
2,66 – 2,80 – 25 bodov
2,81 – 2,95 – 20 bodov
2,96 – 3,10 – 15 bodov
3,11 – 3,25 – 10 bodov
3,26 – 3,40 – 5 bodov
3,41 a viac – 0 bodov

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Denná forma štúdia: 120 študentov

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka externej (spoplatnenej) formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Študijný plán pre externú formu štúdia

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: 14. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).
Absolventi sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou – osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.

Absolvent ďalej získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • poznanie a pochopenie rôznych názorov na verejnú politiku, jej priority a problémy,
 • pochopenie vzťahov a rolí vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch pri formovaní občianskej spoločnosti,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch zameraných na definovanie a riešenie komplexného problému,
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • schopnosť vydávať (spolupôsobiť pri vydávaní) interných právnych aktov
 • implementovať právne predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie do rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec, alebo člen tímu,
 • efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,
 • strategický, krízový manažment,
 • príprava podkladov pre tvorbu normatívnych aktov.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a Českej republike

Výsledky stredoškolského štúdia z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia) alebo koncoročné vysvedčenia a polročné vysvedčenie za posledné dva roky štúdia na strednej škole, predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem Českej republiky) (doklady musia byť preložené do slovenského jazyka)

Výsledky stredoškolského štúdia
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie dokladov o účastiach na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Fotokópiu dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka (alebo českého jazyka) minimálne na úrovni B1
Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia) – najneskôr v deň zápisu
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Základnou podmienkou je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky:
Absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka/českého jazyka alebo inej skúšky resp. predloženie dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka/českého jazyka minimálne na úrovni B1

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z priemeru známok koncoročných vysvedčení takto:

1,00 – 1,15 – 80 bodov
1,16 – 1,30 – 75 bodov
1,31 – 1,45 – 70 bodov
1,46 – 1,60 – 65 bodov
1,61 – 1,75 – 60 bodov
1,76 – 1,90 – 55 bodov
1,91 – 2,05 – 50 bodov
2,06 – 2,20 – 45 bodov
2,21 – 2,35 – 40 bodov

2,36 – 2,50 – 35 bodov
2,51 – 2,65 – 30 bodov
2,66 – 2,80 – 25 bodov
2,81 – 2,95 – 20 bodov
2,96 – 3,10 – 15 bodov
3,11 – 3,25 – 10 bodov
3,26 – 3,40 – 5 bodov
3,41 a viac – 0 bodov

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Externá forma štúdia: 70 študentov

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)


Študijný plán

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: 14. 6. 202
4

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. V priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy a vedných odborov s ňou súvisiacich – politológie, sociológie, práva a ekonómie s dôrazom na fugnovanie Európskej únie. Ovládajú vzájomnú prepojenosť a znalosť politologicko-sociologických princípov fungovania verejnej správy v demokratickom štáte, osobitne v Slovenskej republike a Európskej únii, ústavno-právne východiská verejnej správy so zameraním na štátnu správu a územnú samosprávu, ako aj ekonomické princípy a súvislosti, vrátane organizačných otázok a manažmentu a ich praktického uplatňovania v reálnej praxi verejnej správy.

Absolvent ďalej získa zručnosť

implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy
spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy, pomocou moderných metód a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi
využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie, ale aj vo vzťahu pracovník verejnej správy – občan
plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
aplikovať normy primárneho a sekundárneho práva Európskej únie súvisiace s problematikou verejnej správy do praxe,
vydávať jednoduché individuálne právne akty a pripravovať podklady pre prijímanie normatívnych právnych aktov z oblasti verejnej správy.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a Českej republike

Výsledky stredoškolského štúdia z elektronickej žiackej knižky vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia) alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia na strednej škole, predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem Českej republiky) (doklady musia byť preložené do slovenského jazyka)

Výsledky stredoškolského štúdia
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie dokladov o účastiach na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Fotokópiu dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka (alebo českého jazyka) minimálne na úrovni B1
Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia) – najneskôr v deň zápisu
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Základnou podmienkou je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky:
Absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka/českého jazyka alebo inej skúšky resp. predloženie dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka/českého jazyka minimálne na úrovni B1

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z priemeru známok koncoročných vysvedčení takto:

1,00 – 1,15 – 80 bodov
1,16 – 1,30 – 75 bodov
1,31 – 1,45 – 70 bodov
1,46 – 1,60 – 65 bodov
1,61 – 1,75 – 60 bodov
1,76 – 1,90 – 55 bodov
1,91 – 2,05 – 50 bodov
2,06 – 2,20 – 45 bodov
2,21 – 2,35 – 40 bodov

2,36 – 2,50 – 35 bodov
2,51 – 2,65 – 30 bodov
2,66 – 2,80 – 25 bodov
2,81 – 2,95 – 20 bodov
2,96 – 3,10 – 15 bodov
3,11 – 3,25 – 10 bodov
3,26 – 3,40 – 5 bodov
3,41 a viac – 0 bodov

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Denná forma štúdia: 120 študentov

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)


Študijný plán

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: 14. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho študijného programu informačné systémy vo verejnej správe získavajú vedomosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného sektora, spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Vedomosti absolventov z informatiky umožnia absolventom výrazne sa podieľať na modernizácii verejnej správy, implementovať prvky e-Governmentu, odhaľovať rezervy existujúcich systémov a efektívne spolupracovať s dodávateľmi informačných systémov pri ich inovácii. Unikátna kombinácia vedomostí z verejnej správy a informatiky im umožní dôsledne využívať informačné systémy vytvorené v prospech obyvateľa, ktoré sú aktuálne znakom modernizačného procesu v štátnej správe a územnej samospráve v Slovenskej republike a Európskej únii.
Absolvent získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu,
efektívne komunikovať a riešiť konflikty,
pripravovať podklady pre tvorbu normatívnych aktov,
schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch vytvorených za účelom riešenia širšej problematiky,
aplikovať základné postupy z oblasti analýzy dát,
efektívne používať vybrané softvérové nástroje,
porozumieť základným princípom bezpečnej elektronickej komunikácie a spracovania dát,
má prehľad o existujúcich informačných systémoch vo verejnej správ a architektonickej štruktúre informačných systémov vo verejnej správe.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a Českej republike

Výsledky stredoškolského štúdia z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia) alebo koncoročné vysvedčenia a polročné vysvedčenie za posledné dva roky štúdia na strednej škole, predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Pre uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem Českej republiky) (doklady musia byť preložené do slovenského jazyka)

Výsledky stredoškolského štúdia
Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka alebo inej skúšky preukazujúcej úroveň cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
Fotokópie dokladov o účastiach na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni
Fotokópiu dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka (alebo českého jazyka) minimálne na úrovni B1
Originál rozhodnutia alebo overená kópia dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia) – najneskôr v deň zápisu
Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Základnou podmienkou je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky:
Absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka/českého jazyka alebo inej skúšky resp. predloženie dokladu preukazujúceho úroveň slovenského jazyka/českého jazyka minimálne na úrovni B1

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z priemeru známok koncoročných vysvedčení takto:

1,00 – 1,15 – 80 bodov
1,16 – 1,30 – 75 bodov
1,31 – 1,45 – 70 bodov
1,46 – 1,60 – 65 bodov
1,61 – 1,75 – 60 bodov
1,76 – 1,90 – 55 bodov
1,91 – 2,05 – 50 bodov
2,06 – 2,20 – 45 bodov
2,21 – 2,35 – 40 bodov

2,36 – 2,50 – 35 bodov
2,51 – 2,65 – 30 bodov
2,66 – 2,80 – 25 bodov
2,81 – 2,95 – 20 bodov
2,96 – 3,10 – 15 bodov
3,11 – 3,25 – 10 bodov
3,26 – 3,40 – 5 bodov
3,41 a viac – 0 bodov

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 3. 2024.
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Denná forma štúdia: 30 študentov

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

General Information:
The standard length of the full-time form of study: 6 semesters (3 years)


Study Plan

Important Deadlines:
Application Deadline: 30th April 2023
Date of Publication of the Results: 15th June 2023

Possibilities of Graduate’s Application in Practice:
The graduates are prepared to work as professionals in all branches of public administration and the public sector in the Slovak Republic, in the institutions of the European Union, as well as in  international organizations. In the course of their studies, they will acquire theoretical knowledge in the field of public administration and related disciplines – political science, sociology, law and economics, with an emphasis on the functioning of the European Union.  They master the interconnectedness and knowledge of the political science and sociology principles of public administration in a democratic state, especially in the Slovak Republic and the European Union, the constitutional and legal foundations of public administration with focus on state administration and  local self-government, as well as economic principles and contexts, including organizational and management issues and their practical application in the actual practice of public administration.  A graduate of this study program will obtain the fundamental knowledge for the performance of working activities in public administration where the intellectual work prevails.  Subsequently, the graduate will be able to undertake activities, solve problems and adopt decisions in fundamental issues at all levels of public administration. The graduate will obtain the skill:

To implement theoretical knowledge in improving and making public administration more efficient
To use the principles and principles of communication skills both within the organisation and in the public administration – citizen relationship
To plan and organize the processes and activities in public administration,
To apply the norms of primary and secondary law of the European Union related to the problems of public administration into the practice,
To issue simple individual legal acts and to prepare documents for the adoption of normative legal acts in the field of public administration.

 • Duly and fully completed application form, which may be submitted in two ways:
  • e-application(the preferred way), or
  • on the form (na tlačive (the forms are available in press sales network or in selected stationeries).
 • Officially translated into Slovak language end-of-year certificates from secondary school for the two years preceding the last year of study and, if the applicant is still a secondary school student, a half-year certificate for the last year of study at the secondary school, or a certificate of academic results issued by the secondary school
 • Officially translated photocopies of evidence of passing the state examination in a foreign language, or TOEFL language certificate, or Cambridge ESOL language certificate (if the applicant has passed the test).
 • Officially translated photocopies of diplomas (certificates) of participation in competitions and Olympiads at regional, national or international level (if the applicant has participated in the competition).
 • Officially translated into the Slovak language and officially certified proof of successful completion of complete secondary education shall be delivered by the applicant immediately after obtaining the matriculation certificate, no later than 15 August 2023
 • Proof of payment of the admission fee
 • Curriculum vitae
 • Complete general secondary education or vocational secondary education
 • Evaluation of secondary education results:
  • The applicants will be admitted according to the total score obtained in the ranking list drawn up based on:
   • Secondary education results – max. 80 points
   • Completed language tests (state language exam, TOEFL certificates or Cambridge ESOL certificate) – 10 points
   • Significant achievements in competitions at the regional, country-wide and international levels – 10 points

The points for the secondary education results will be allocated based on the achieved study average of grades from secondary school year reports for the last two years of study (i.e. for the 2nd and 3rd years of study at secondary school and in the case of 5-year study – for the 3rd and 4th years of study at secondary school) and from the half-yearly report in the final year of the study (i.e. the 4th grade of the secondary school or the 5th grade of the secondary school).

The result of study – the study average of grades for the results of study at a secondary school:

1,00 – 1,30 – 80 points
1,31 – 1,60 – 70 points
1,61 – 1,90 – 60 points
1,91 – 2,20 – 50 points
2,21 – 2,50 – 40 points
2,51 – 2,80 – 30 points
2,81 – 3,10 – 20 points
3,11 – 3,40 – 10 points
3,41+- 0 points

Submission of printed-form application: 40 €
Submission of e-application: 20 €
The admission fee is to be paid by bank transfer to the account of Štátna pokladnica not later than on April 30th, 2023
Account No. (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT code (for payments made from the Slovak Republic and the EU countries): SPSRSKBA
SWIFT code (for payments from countries outside the EU): SUBASKBX
Variable Symbol: 4971              
Constant Symbol: 0308
Specific Symbol: Birth registration number (eg. 1234567890)

Message for beneficiary – first name and surname of the applicant. The faculty reserves the right not to recover the admission fee.

Scheduled Number of Applicants to be Admitted in 2023/2024:
Full-time form of study: 30 students

Terms and Conditions of the Admission Procedure – Full Wording

Magisterské študijné programy:

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre (2 roky)


Študijný plán pre dennú formu štúdia

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: do 28. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Absolventi sú pripravení uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy). Absolventi preukazujú teoretické vedomosti:

poznanie súčasných teoretických prístupov k problematike verejnej politiky a verejnej správy všeobecne, ako aj z hľadiska súvisiacich vedných disciplín,
identifikácia problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, navrhovanie riešení a formulovanie trendov vývoja,
využívanie najnovších vedecko-výskumných poznatkov v praxi verejnej politiky a verejnej správy,
poznanie teoretických východísk a legislatívnych základov vytvárania a fungovania organizácií, ich riadenia,
schopnosť vytvárať stratégiu rozvíjania verejnej správy a jej súčastí pri využití skúseností z fungovania verejnej správy v iných krajinách Európskej únie,
poznanie politického, administratívneho, právneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ, vrátane fungovania jej orgánov a inštitúcií.

Absolventi ďalej získajú praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

určovať a rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, garantovať ich komplexnú implementáciu,
prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov,
pripraviť projekt organizácie, jej organizačnej štruktúry, hľadať alternatívne zdroje (ľudské, materiálne, finančné) na fungovanie organizácie,
riadiť tok financií smerujúci k hospodárnemu fungovaniu organizácie (inštitúcie),
vykonávať priebežnú a následnú kontrolu za účelom najvyššieho efektu,
schopnosť tvoriť normatívne právne akty, resp. podieľať sa na ich tvorbe (najmä na úrovni regionálnej a miestnej),
vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej správe verejnosti (laickej i odbornej),
profesionálne rozhodovať
schopnosť strategického plánovania a manažmentu,
odborný rast v oblasti teórie a praxi verejnej politiky a verejnej správy,
schopnosť aktívne sa podieľať na vzdelávaní pracovníkov verejnej správy s osobitným zameraním na volených funkcionárov miestnej samosprávy.

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úradne overený)
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc.


Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2023/2024, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady zaslať najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.

 • Absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program verejná správa.
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu európska verejná správa alebo informačné systémy vo verejnej správe na FVS UPJŠ v Košiciach, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Absolvovanie študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré sú v prípade absolventa inej fakulty alebo vysokej školy ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach (ekvivalenciu posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach).

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku priloží ako povinnú prílohu  (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Denná forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa,  európska verejná správa resp. informačné systémy vo verejnej správe z UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy)


Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžkia externej formy štúdia: 4 semestre (2 roky)
Externá forma štúdia je spoplatnená.


Študijný plán pre externú formu štúdia

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: do 28. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Absolventi sú pripravení uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy). Absolventi preukazujú teoretické vedomosti:

 • poznanie súčasných teoretických prístupov k problematike verejnej politiky a verejnej správy všeobecne, ako aj z hľadiska súvisiacich vedných disciplín, najmä politológie, sociológie, práva a ekonómie,
 • identifikácia problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, navrhovanie riešení a formulovanie trendov vývoja,
 • využívanie najnovších vedecko-výskumných poznatkov v praxi verejnej politiky a verejnej správy,
 • poznanie teoretických východísk a legislatívnych základov vytvárania a fungovania organizácií, ich riadenia s osobitným zameraním na vnútroorganizačné procesy,
 • schopnosť vytvárať stratégiu rozvíjania verejnej správy a jej súčastí (štátna správa, územná samospráva, verejnoprávne korporácie) pri využití skúseností z fungovania verejnej správy v iných krajinách Európskej únie,
 • poznanie politického, administratívneho, právneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ, vrátane fungovania jej orgánov a inštitúcií.

Absolventi ďalej získajú praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • určovať a rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, garantovať ich komplexnú implementáciu,
 • prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov,
 • pripraviť projekt organizácie, jej organizačnej štruktúry, hľadať alternatívne zdroje (ľudské, materiálne, finančné) na fungovanie organizácie,
 • riadiť tok financií smerujúci k hospodárnemu fungovaniu organizácie (inštitúcie),
 • vykonávať priebežnú a následnú kontrolu za účelom najvyššieho efektu,
 • schopnosť tvoriť normatívne právne akty, resp. podieľať sa na ich tvorbe (najmä na úrovni regionálnej a miestnej),
 • vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej správe verejnosti (laickej i odbornej),
 • profesionálne rozhodovať (koncepčné versus reaktívne rozhodovanie, schopnosť účinného prevodu rozhodnutí do vecných riešení, lokalizácia rozhodovania o vybraných problémoch),
 • schopnosť strategického plánovania a manažmentu,
 • odborný rast v oblasti teórie a praxi verejnej politiky a verejnej správy,
 • schopnosť aktívne sa podieľať na vzdelávaní pracovníkov verejnej správy s osobitným zameraním na volených funkcionárov miestnej samosprávy.

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úradne overený)
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc.


Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2023/2024, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady zaslať najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.

 • Absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program verejná správa.
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu európska verejná správa alebo informačné systémy vo verejnej správe na FVS UPJŠ v Košiciach, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Absolvovanie študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré sú v prípade absolventa inej fakulty alebo vysokej školy ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach (ekvivalenciu posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach).

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku priloží ako povinnú prílohu  (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Externá forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa,  európska verejná správa resp. informačné systémy vo verejnej správe z UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy)


Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre (2 roky)


Študijný plán

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2024
Termín zverejnenia výsledkov: do 28. 6. 2024

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi magisterského študijného programu európska verejná správa v študijnom odbore Politické vedy sú pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na rôznych úrovniach verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Absolventi sú schopní analyzovať a kriticky zhodnotiť teoretické východiská a rôzne prístupy v rámci nosných oblastí verejnej správy, ktorými sú politické a sociálne vedy, právo a ekonómia, a na základe ich prepojenia využívať v praxi interdisciplárny prístup riešenia problémov konkrétnych organizácií verejnej správy za účelom riadenia ich procesu.

Absolventi taktiež poznajú charakteristiky verejnej správy na Slovensku a v ostatných členských krajinách Európskej únie a vzájomnou komparáciou národných špecifík a charakteristík sú schopní navrhovať inovatívne myšlienky a postupy uplatniteľné v podmienkach národných verejných správ.

Absolvent získa zručnosť:

vydávať individuálne právne akty,
navrhovať normatívne právne akty z oblasti verejnej správy,
analyzovať variantné možnosti a navrhovať spôsoby implementácie primárnych a sekundárnych právnych aktov EÚ súvisiacich s problematikou verejnej správy,
riadiť organizačné jednotky v súlade s rozličnými typmi organizačnej štruktúry,
riadiť finančné toky smerom k hospodárnemu, efektívnemu a dlhodobo udržateľnému financovaniu a fungovaniu organizácie,
hľadať a implementovať alternatívne zdroje a formy financovania organizácií,
prijímať rozhodnutia v rámci manažmentu ľudských zdrojov,
stimulovať zamestnancov a vytvárať adekvátne prostredie pracovnej motivácie,
vykonávať priebežnú a následnú kontrolu s účelom najvyššieho efektu,
aplikovať špecifiká interkulturálnej komunikácie v rámci intraorganizačných a interorganizačných komunikačných tokov,
zvládať a využívať zručnosti interpersonálnej komunikácie vo vnútri organizácie ale a vo vzťahu ku klientovi (občanovi),
využívať moderné informačno-komunikačné technológie pri spracovaní, analýze údajov a navrhovaní praktických riešení.

 • Riadne a úplne vyplnená príhláška, ktorú možno podať dvoma spôsobmi:
  • e-prihláška (preferovaný spôsob), alebo
  • na tlačive (obvykle k dispozícii v predajniach tlačív).
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úradne overený)
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc.


Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2022/2023, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady zaslať najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.

 • Absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program európska verejná správa.
 • Absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejná správa alebo informačné systémy vo verejnej správe na FVS UPJŠ v Košiciach, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Absolvovanie študijného programu na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je dostatočne kompatibilný s príslušným študijným programom FVS UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program (úroveň kompatibility posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach)
 • Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré sú v prípade absolventa inej fakulty alebo vysokej školy ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FVS UPJŠ v Košiciach (ekvivalenciu posudzuje osoba zodpovedná za študijný program na FVS UPJŠ v Košiciach).

Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici do 31. 3. 2024
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku priloží ako povinnú prílohu  (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2024/2025:
Denná forma štúdia: 20 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa,  európska verejná správa resp. informačné systémy vo verejnej správe z UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy)

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Doktorandský študijný program:

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)
Štandardná dĺžka externej formy štúdia: 6 semestrov (3 roky)
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Študijný plán pre dennú formu štúdia
Študijný plán pre externú formu štúdia

Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok:
Termín podania prihlášky:  12. 6. 2023
Termín konania prijímacej skúšky: v týždni od 10. 7. do 14. 7. 2023

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa poskytuje študentom najnovšie vedecké poznatky z oblasti verejnej správy, ktoré sú základom dôslednej prípravy na samostatnú tvorivú vedeckú prácu a predpokladom aplikovať vedecké poznatky v praxi a tým pôsobiť na zvýšenie jej úrovne aj v rámci intencií požiadaviek modernej európskej verejnej správy. Absolvent získava kvalitný vedecký základ a kvalitné vzdelanie v rámci daného študijné programu, je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí z oblasti verejnej správy a verejnej politiky.
Absolvent disponuje najnovšími vedeckými poznatkami o fungovaní verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska jej politologických, sociálnych, právnych a ekonomických aspektov. Absolvent pozná najnovšie teórie a vedecké poznatky o verejnej politike a bude schopný aplikovať získané poznatky na vybrané aktuálne problémy verejnej politiky v demokratickej spoločnosti, vrátane metodologických otázok ich skúmania a aplikovania.

 • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na  vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2023/2024 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené  na stránke e-prihlášky.
 • Štruktúrovaný životopis
 • Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok k diplomu)
 • Kópiu dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • Súpis vlastných publikovaných prác, alebo súpis inej odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, prípadne posudky o týchto prácach a činnostiach
 • Kópie ocenení z fakultných a medzinárodných vedeckých odborných podujatí (ŠVOČ)
 • Motivačný list (odôvodnenie záujmu o doktorandské štúdium)
 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 – 15 strán
  • Štruktúra projektu:
  1. Motivácia výberu témy dizertačnej práce
  2. Stručná štruktúra dizertačnej práce s vymedzením problémov, ktoré sa budú skúmať a zdôvodnením potreby ich skúmania
  3. Metódy poznávania a skúmania, ich zdôvodnenie
  4. Literatúra, bibliografia, ktorú na začiatku svojej práce uchádzač už pozná
 • Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa, európska verejná správa alebo v príbuznom študijnom programe
 • Úspešné vykonanie prijímacej skúšky


Obsah prijímacej skúšky:

 • Odborná ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte“ (okruhy otázok zašleme prihláseným uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky)
 • Odborná rozprava, ktorej cieľom je posúdiť predpoklady uchádzača pre tvorivú vedeckú prácu a motiváciu uchádzača na štúdium doktorandského štúdia. Ovládanie cudzieho jazyka zvoleného uchádzačom, komisia overí tak, že v rámci rozpravy môže člen komisie dať otázku v cudzom jazyku, na ktorú musí uchádzač v tomto jazyku reagovať.


Hodnotenie uchádzačov:
Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky a určí poradie úspešnosti uchádzačov.

Kritériá hodnotenia:

 • obhajoba a rozprava k projektu dizertačnej práce: 12 – 20 bodov
 • ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte: 8 – 12 bodov

Uchádzač pre vykonanie úspešné prijímacej skúšky musí získať najmenej 20 bodov, maximálne 32 bodov.

Ak sa na jednu tému dizertačnej práce prihlási viacerí uchádzači, komisia určí ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške osobitne na dennú a externú formu štúdia pri zohľadnení ďalších vedeckých a odborných kvalít.

Pri určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. na výsledky v súťažiach študentských vedeckých odborných prác a pod.)

Komisia formuluje svoje stanovisko na základe posúdenia žiadosti uchádzača, jej príloh a výsledkov výberového konania.

O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe stanoviska prijímacej komisie.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel nastúpiť na štúdium do začiatku akademického roka formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať sa na doktorandské štúdium a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky.

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Poplatok za prijímacie konanie pri podaní elektronickej prihlášky: 30 €
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní klasickej (písomnej) prihlášky: 50 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka
Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). Po zaevidovaní prihlášky sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača sa poplatok nevracia.

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2023/2024
Denná forma štúdia: podľa pridelených miest (najmenej 2 miesta)
Externá forma štúdia: podľa záujmu uchádzačov a kapacity školiteľov

Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť.

Kontakt:
PhDr. Viera Bačíková
Tel.:+421 55 234 5117,
E-mail: fvs-phd@upjs.sk

Rozhodnutie rektora  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

Podmienky prijímacieho konania – úplné znenie

Register študijných programov
Podpora študentov so špecifickými potrebami
Sprievodca pre uchádzača
Študentský parlament Fakulty verejnej správy
Možnosti ubytovania a stravovania
Možnosti štúdia v zahraničí
Spolupráca s praxou
Kontakty

. .

Študuj na UPJŠ