UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Informácie pre záujemcov o štúdium

Informácie pre prijatých záujemcov o štúdium 
 

2. kolo prijímacieho konania pokračuje do 15. 8. 2020

Z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 budú akceptované elektronické prihlášky na štúdium

K elektronickej prihláške na štúdium je nutné v elektronickej podobe priložiť tieto dokumenty:

 • Známky koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia (alebo za 3. a 4. ročník štúdia pri 5-ročnom stredoškolskom štúdiu) a známky z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia (sken vysvedčení alebo zodpovedajúce známky z elektronickej žiackej knižky). Nie je potrebné žiadať strednú školu o potvrdenie známok.
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, resp. jazykový certifikát TOEFL, resp. jazykový certifikát Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval). Nie je potrebné úradné overenie fotokópií.
 • Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil). Nie je potrebné úradné overenie fotokópií.
 • Úradne overené (notárom alebo matrikou) maturitné vysvedčenie (nie originál) doručí uchádzač bezodkladne po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do termínu konania zápisu na štúdium.
 • Fotokópia (sken) dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Prihlášku nie je nutné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a doručiť (osobne alebo poštou) na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Ak máte ďalšie otázky, radi ich zodpovieme. Píšte na adresu: fvs-vzdelavanie@upjs.sk.

Prečo študovať na FVS

Bakalárske študijné programy:
Podmienky 2. kola prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie

Magisterské študijné programy:
Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie

Doktorandský študijný program: 
Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaného študijného programu doktorandského stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - program a fotogaléria

Prijímacie konanie

Uchádzači so špecifickými potrebami

 • Rozhodnutie rektora č. 19/2018 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
 • Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FVS:
  Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
  Popradská 66, 040 11 Košice
  tel: 055/2345142
  e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

  Viac informácií nájdete na stránke Univerzitného poradenského centra

Študentský život

 

Posledná aktualizácia: 22.06.2020