Prejsť na obsah

Etické prostredie na UPJŠ

0minút, 59sekúnd
Etické prostredie na UPJŠ
Dôvera
Rešpekt
Spravodlivosť

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvára prostredie, v ktorom sa rovnocenne a s úctou zaobchádza so všetkými osobami a kde sú rešpektované základné práva a základné slobody ako právo na život a zdravie, nedotknuteľnosť osoby a jeho súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a prejavu, ako aj sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby všetkých zamestnancov a študentov bez ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie, študijný odbor, formu a ročník štúdia. Odmieta diskrimináciu na základe rasy, etnického pôvodu, národnosti, ideológie, náboženského vyznania, viery, svetového názoru, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, fyzického hendikepu, jazyka, sociálneho pôvodu alebo majetkových pomerov. Voči všetkým pristupuje s rešpektom, bez ohľadu na sociokultúrne odlišnosti. Dodržiava princíp rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí. Odmieta akúkoľvek formu sexuálneho obťažovania.


Študuj na UPJŠ