Prejsť na obsah

Kolégium dekana

0minút, 37sekúnd

Zoznam členov Kolégia dekana FVS UPJŠ v Košiciach


doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. – dekan fakulty
JUDr. Martina Kantorová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. – prodekanka pre kvalitu vysokoškolského štúdia a rozvoj
PhDr. Eliška Zásadová, PhD.– predsedníčka Akademického senátu FVS
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka – vedúca Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. – vedúca Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. – vedúca Katedry sociálnych štúdií
Ing. Katarína Krokosová – tajomníčka fakulty


Študuj na UPJŠ