Prejsť na obsah

Poslanie fakulty

0minút, 54sekúnd


Základným poslaním Fakulty verejnej správy ako pevnej súčasti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „UPJŠ“ alebo univerzita) je príprava absolventov pre potreby verejnej správy a verejného sektora v podmienkach Slovenskej Republiky a Európskej únie a vo všetkých oblastiach svojej činnosti napĺňať očakávania spojené s pôsobením fakulty tohto druhu z hľadiska vzdelávania, vedeckého výskumu, medzinárodných vzťahov, ale ja expertíznej a poradenskej činnosti. V záujme dosiahnutia vymedzeného poslania fakulta bude uskutočňovať vzdelávanie, výskum a transfer poznatkov s vedomím svojej spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k Slovenskej republike a k zahraničiu, sústavne upevňovať a rozvíjať akademickú excelentnosť a kvalitu vo všetkých oblastiach svojej činnosti, podporovať internacionalizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít a upevňovať a rozvíjať sieť vzťahov so zahraničnými partnermi a domácimi inštitúciami v oblasti verejnej správy a verejného sektora.


Študuj na UPJŠ