Prejsť na obsah

Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

6minút, 9sekúnd

Plán rodovej rovnosti na UPJŠ na obdobie 2022 – 2025


Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach

PREAMBULA

Rovnosť je jednou z hlavných hodnôt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rodovú rovnosť chápeme ako integrálnu súčasť uplatňovania rovnosti v živote univerzity a vo všetkých jej aktivitách.

Uznávame rovnakú hodnotu všetkých ľudí, a preto sa zaväzujeme podporovať rovnosť a predchádzať akýmkoľvek formám diskriminácie vo všetkých činnostiach našej univerzity. Univerzita uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči sexuálnemu obťažovaniu a diskriminácii. Preto odmietame sexizmus, rasizmus, xenofóbiu, ako aj iné prístupy a praktiky smerujúce k znevýhodňovaniu jednotlivkýň a jednotlivcov alebo skupín z dôvodu pohlavia,  rodu, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku alebo iného postavenia. Rozpoznávanie a odstraňovanie postupov a štruktúr, ktoré vytvárajú a udržujú nerovnosť, považujeme z tohto hľadiska za nevyhnutnú súčasť činnosti univerzity.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach podporuje rodovú rovnosť ako zamestnávateľ aj ako vzdelávacia inštitúcia a usiluje sa o vytváranie atmosféry úcty k rozmanitosti. Univerzita uskutočňuje svoju činnosť tak, aby umožňovala každej jednotlivkyni a každému jednotlivcovi rozvíjať sa na základe svojich osobných schopností nezávisle od rozdielov založených na akomkoľvek diskriminačnom dôvode.

Rovnosť a z nej vyplývajúca dostupnosť a rovnaký prístup skvalitňuje a rozvíja rôznorodú univerzitnú komunitu. Sme presvedčené a presvedčení, že uznanie skutočnosti, že sme si vo svojej rôznosti navzájom všetci rovní, prispieva k vytváraniu dôvery, ktorá je pre udržanie univerzity ako spoločenstva založeného na spolupráci slobodných, autonómnych, kriticky mysliacich, tvorivých ľudských bytostí zásadná.

Rodová rovnosť znamená, že ženy a muži majú rovnaké príležitosti, práva a povinnosti vo všetkých oblastiach života. To znamená rovnomerné rozdelenie zodpovednosti, moci a vplyvu, rovnaké príležitosti pre ekonomickú nezávislosť a rovnaké podmienky a predpoklady týkajúce sa práce, kariéry a príležitostí pre rozvoj. Ďalej to znamená rovnaký prístup k vzdelaniu a príležitostiam na rozvíjanie osobných ambícií, záujmov a talentov. Rodová rovnosť tiež  vytvára podmienky na zosúladenie súkromného, rodinného a pracovného života a znemožňuje akékoľvek rodovo podmienené alebo sexuálne obťažovanie.

 

PRÁVNE VÝCHODISKÁ

Pri uplatňovaní a presadzovaní politiky rodovej rovnosti sa Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach opiera o právne garancie ochrany ľudských práv, predovšetkým ľudských práv žien, rovnosti a nediskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu tak, ako sú stanovené Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými a európskymi štandardami, ktoré sú predmetom prílohy č. 1 tohto strategického rámca pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ.

I.

CIELE POLITIKY RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJŠ

 1. Vytvorenie etického a spravodlivého prostredia.
 2. Vytvorenie dôstojného pracovného prostredia pre každého zamestnanca a zamestnankyňu UPJŠ, pre každého člena a členku univerzitného spoločenstva.
 3. Hodnotové posilnenie organizačnej kultúry a dôveryhodnosti univerzity smerom dovnútra i navonok.
 4. Napĺňanie medzinárodne uznávaných štandardov zodpovedných vzdelávacích a výskumných ustanovizní.
 5. Podpora spokojnosti zamestnankýň a zamestnancov, študentiek a študentov, a  zvyšovanie ich motivácie a lojality.
 6. Vytváranie priateľského a rešpektujúceho vnútorného prostredia, ktoré je založené na dodržiavaní základných práv a napĺňaní potrieb ľudí, pôsobiacich na univerzite.
 7. Využívanie všetkých ľudských zdrojov, ktoré poskytujú obe pohlavia tak, aby smerovali k zvyšovaniu potenciálu pre kvalitný a excelentný výskum.
 8. Efektívne využívanie ľudských zdrojov, tvorivého potenciálu vedecky vzdelaných žien i mužov v rovnakej miere, ktoré zabráni plytvaniu ich talentov.
 9. Pretavenie starostlivosti o ľudí, ktorí tvoria univerzitné spoločenstvo, do výskumného a tvorivého potenciálu, do zvýšenia inovatívnej kapacity  vedeckej inštitúcie, a v konečnom dôsledku aj do jej ekonomickej prosperity.

II.

PRIORITNÉ OBLASTI POLITIKY RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJŠ

 1. Nábor a propagácia má smerovať k vyváženej rodovej štruktúre na úrovni vzdelávania (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia), vo všetkých kategóriách pedagogičiek a pedagógov, v administratíve a technických pozíciách.
 2. Platová štruktúra a ostatné pracovné podmienky.
 3. Zosúlaďovanie práce a rodiny spočíva v hľadaní modelov, ako môže inštitúcia (univerzita, fakulty, katedry, ústavy) pomôcť a vytvárať systémové podmienky pre zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, zavádzanie dobrej praxe v tejto oblasti.
 4. Vedúce pozície.
 5. Prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania zo strany Univerzity smeruje k
 1. zabezpečeniu, aby zamestnankyne a zamestnanci, študentky a študenti vedeli, koho kontaktovať (poverenie kontaktnej osoby) a ako zvládnuť možné prípady diskriminácie a obťažovania (tréningy, školenia);
 2. organizácii školení pre nadriadených a kontaktné osoby súvisiace s uznávaním a prevenciou diskriminácie a obťažovania, ako aj s riešením prípadov obťažovania.
 1. Rodová perspektíva vo výskume a rodovo-citlivá pedagogika vo vzdelávaní je zameraná na zvyšovanie povedomia a informovanosti vedeckej obce o otázkach rodovej rovnosti, informovanosť o negatívnych dopadoch (rodovej nerovnosti) ignorovania rodovej rovnosti vo vede a akademických inštitúciách.
 2. Zviditeľňovanie úspešných vedkýň a výskumníčok.
 3. Rovné zaobchádzanie so študentami a študentkami.

III.

ODPORÚČANIA PRE TVORBU NÁSTROJOV POLITIKY RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJŠ V KOŠICIACH

 1. Spracovať stratégiu/ plán rodovej rovnosti.
 2. Vytvoriť inštitucionálnu infraštruktúru na realizáciu politiky rodovej rovnosti a strategických cieľov pre rodovú rovnosť.
 3. Vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte UPJŠ na realizáciu politiky rodovej rovnosti na UPJŠ.
 4. Konkretizácia odporúčaní je súčasťou prílohy č. 2 tohto strategického rámca.

PRÍLOHY

 1. Právne východiská pre uplatňovanie a presadzovanie politiky rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach
 2. Konkretizácia odporúčaní pre tvorbu nástrojov politiky rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach
 3. Súčasný stav rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach – kvantitatívne dáta

 


Študuj na UPJŠ