Prejsť na obsah

Erasmus+ 2022/2023: Výzvy na podávanie prihlášok

28minút, 1sekúnd

Pozrite si najnovšie zamestnanecké výzvy, 2. kolo výziev pre študentov na štúdium a stáž a výzvu na krátkodobé mobility doktorandov.

Obdobie realizácie mobility:

Dlhodobé mobility: letný semester akademického roka 2022/2023

Zmiešané intenzívne programy (ZIP): podľa pracovného programu ZIP, najneskôr do 30.9.2023

Typy mobilít zamerané na štúdium:
 • dlhodobý študijný pobyt s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobý študijný pobyt kombinovaný so stážou s min. 2-mesačným trvaním štúdijnej časti (pre všetky stupne štúdia)
 • krátkodobá mobilita študentov v rámci Zmiešaných Intenzívnych Programov (ZIP) (na základe cieľovej skupiny ZIP)

Dôležité termíny:

Dlhodobé mobility: na dlhodobé mobility – štúdium je potrebné sa na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch prihlásiť do 10.10.2022.

Krátkodobé mobility v rámci Zmiešaných Intenzívnych Programov (ZIP):
Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa05.10.202217.10.2022
02. etapa13.02.202327.02.2023
03. etapa09.05.202322.05.2023

Všeobecné pravidlá realizácie mobilít:

 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
  • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • Mobility študentov za účelom štúdia a v rámci ZIP sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.
  • O situáciách, ktoré sú spojené predovšetkým s epidemiologickou situáciou a ktoré predstavujú výnimku z pravidiel tejto výzvy rozhoduje Erasmus komisia (napr. posunutie pôvodného termínu mobility na obdobie, ktoré už nespadá do realizačného obdobia tejto výzvy).
 • Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.
 • Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach:

Bc. Ing. Daniela Filipová daniela.filipova@upjs.sk 055/2341166

Obdobie realizácie mobility: do 30.06.2023

Typy mobilít zamerané na stáž:

 • dlhodobá odborná stáž s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobá stáž na zlepšenie digitálnych zručností s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
 • dlhodobá stáž pre čerstvých absolventov s min. trvaním 2 mesiace, pričom stáž môže byť odborná, alebo zameraná na zlepšenie digitálnych zručností (pre absolventov Bc., Mgr., PhD. štúdia)

Dôležité termíny:

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa05.10.202217.10.2022
02. etapa13.02.202327.02.2023

Všeobecné pravidlá realizácie mobilít:

 • Pravidlá výzvy sa riadia pravidlami Smernice č. 1/2020, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
  • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.
 • V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   • výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.
  • O situáciách, ktoré sú spojené predovšetkým s epidemiologickou situáciou a ktoré predstavujú výnimku z pravidiel tejto výzvy rozhoduje Erasmus komisia (napr. posunutie pôvodného termínu mobility na obdobie, ktoré už nespadá do realizačného obdobia tejto výzvy).
  • Univerzita poskytne účastníkovi dlhodobej stáže pre čerstvého absolventa grant maximálne do výšky pokrývajúcej 2 mesiace fyzickej mobility v zahraničí.
 • Študentské mobility do Spojeného kráľovstva:
  • dostupné iba pre dlhodobé stáže
  • obdobie realizácie mobilít: do 31.5.2023
  • výška grantu: 720 eur/mesiac
 • Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.
  • Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach:

PhDr. Zuzana Szattlerová zuzana.szattlerova@upjs.sk 055/2341129

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility predovšetkým prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov mohli byť a boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

Obdobie realizácie mobility: 16.10.2022 – 15.10.2023

Typy mobilít zamerané na výučbu:

 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň
 • kombinovaná mobilita zamestnancov – VŠ učiteľov za účelom výučby a školenia – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít výučby a školenia, v rámci ktorej sa skracuje minimálny počet hodín výučby na 4 hodiny. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich bilaterálnych dohôd. Zamestnanci, ktorí majú záujem o kombinovanú mobilitu, vypracujú program mobility na výučbu, do ktorého uvedú aj plánované aktivity v rámci školenia.

V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zamestnanec má možnosť realizovať virtuálnu mobilitu. Účastník virtuálnej mobility, ktorý na mobilitu nevycestoval a zdržuje sa v domovskej krajine, nemá nárok na individuálnu podporu a na cestovný grant. 

Výberové kritériá:

 1. Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci programu Erasmus+.
 3. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je vyučovacím, resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.
 4. Prihlásené osoby musia byť zamestnancami UPJŠ

Pravidlá výzvy:

 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2023
 • Dĺžka mobility: od 2 do 60 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít, pričom univerzita poskytuje finančný príspevok na max. 7 dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 7 dní sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom,
  • vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akademickí pracovníci môžu získať financovanie aj na vyšší počet dní aktivity, max. na 14 dní. Žiadosti týchto zamestnancov budú hodnotené Koordinačnou komisiou Erasmus+ samostatne
  • v prípade žiadostí o dlhodobé mobility (viac ako 5 dní aktivity) zamestnanci sú povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a stretnutí vrátane rozpisu plánovaných výučbových tém na jednotlivé týždne, aby preukázali opodstatnenosť plánovanej dĺžky mobility.
 • Zamestnanci sú povinní do svojich prihlášok uviesť pracovné emailové adresy a nie súkromné. Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ bude posielať všetky kľúčové informácie len na oficiálne pracovné adresy.
 • Pre efektívnejšie spracovanie prihlášok a pre flexibilný manažment mobilít, výberové konania sa realizujú v troch fázach:
Termín odovzdania prihlášok:Termín najskoršieho možného nástupu:
I. fáza06.10.2022 do 12:0016.10.2022
II. fáza08.02.2023 do 12:0022.02.2023
III. fáza10.05.2023 do 12:0024.05.2023

Výber zahraničnej univerzity:

Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ: aktuálny zoznam bilaterálnych (inter-inštitucionálnych) zmlúv a partnerských univerzít.

Postup pri podávaní prihlášky:

Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu  dokumentu Program mobility – výučba (v prípade českých inštitúcií) alebo dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné.

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné vzťahy, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gállová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a  výšku cestovných nákladov v rámci výzvy:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2022/2023:

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko135 eur
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko120 eur
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko105 eur


Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaŠtandardné cestovné – sumaZelené cestovné – suma
 medzi 0 a 99 km: 23 EUR na účastníka 
 medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka
 medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka
 medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka
 medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka
 medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka 
 8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka 
 • Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, bicykel, carpooling (zdieľané auto) alebo ich kombináciu.
 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.
  • Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  • Využitie spôsobu dopravy carpooling  (zdieľané auto) je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďalším účastníkom mobility, ktorý je zároveň tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma mobility zamestnancov ako účinný nástroj na rozvoj odborných a osobných kompetencií a na budovanie vzťahov so zahraničnými partnermi. V súlade s tým mobility predovšetkým prispievajú k ďalšiemu rozvoju zamestnancov, k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na univerzite a k internacionalizácii univerzitného prostredia. Univerzita považuje za dôležité, aby možnosti pre realizáciu mobilít v rámci Erasmus+ boli využité efektívne dodržujúc etické a morálne princípy. Rovnako je dôležité,  aby realizované mobility zamestnancov mohli byť a boli na jednotlivých pracoviskách univerzity uznané ako súčasť kariérneho rastu a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania sa pre nábor výskumných pracovníkov na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

Obdobie realizácie mobility: 16.10.2022 – 15.10.2023

Typy mobilít zamerané na školenie:

 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov
 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií)
 • jazykové kurzy – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • školenie v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP)

V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zamestnanec má možnosť realizovať virtuálnu mobilitu. Účastník virtuálnej mobility, ktorý na mobilitu nevycestoval a zdržuje sa v domovskej krajine, nemá nárok na individuálnu podporu a na cestovný grant.

Výberové kritériá:

 1. Kvalita predloženého programu školenia s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doteraz nezúčastnili. Vo výbere zamestnancov berieme do úvahy aj počet absolvovaných mobilít za posledné dva akademické roky.
 3. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na zabezpečovaní úloh súvisiacich s internacionalizáciou, a ktorí sa zúčastňujú mobility typu Staff Week a job-shadowing.
 4. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.
 5. Preferované sú mobility, ktoré sú zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov, resp. na inováciu študijných programov.

Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť zamestnancami UPJŠ.


Pravidlá výzvy:

 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2023
 • Dĺžka mobility:
  – v prípade akademických pracovníkov: od 2 do 60 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít, pričom univerzita poskytuje finančný príspevok na max. 7  dní aktivity a na 2 dni cesty.  Mobility dlhšie ako 7 dní sa môžu realizovať s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov EÚ – Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom,
  – vo výnimočných a odôvodnených prípadoch akademickí pracovníci môžu získať financovanie aj na vyšší počet dní aktivity, max. na 14 dní. Žiadosti týchto zamestnancov budú hodnotené Koordinačnou komisiou Erasmus+ samostatne.
  – v prípade administratívnych pracovníkov: od 2 do 7 dní vrátane cesty pre všetky typy aktivít.
 • V prípade žiadostí o dlhodobé mobility (viac ako 5 dní aktivity) zamestnanci sú povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a stretnutí, aby preukázali opodstatnenosť plánovanej dĺžky mobility
 • V rámci výzvy na ak. rok 2022/2023 akademickí zamestnanci sa môžu uchádzať maximálne o  3 mobility. Toto pravidlo neplatí v prípade virtuálnych mobilít a mobilít s nulovým grantom. Pri žiadostiach zamestnancov, ktorí sa v tomto akademickom roku chcú uchádzať o viac ako jednu mobilitu, bude platiť, že budú uprednostnení tí zamestnanci, ktorí sa zúčastnili menšieho počtu mobilít celkovo alebo v danom akademickom roku.
 • V rámci výzvy na ak. rok 2022/2023 administratívni zamestnanci, ktorí sú aktívne zapojení do úloh súvisiacich s internacionalizáciou na univerzite sa môžu uchádzať maximálne o 2 mobility. Toto pravidlo neplatí v prípade virtuálnych mobilít a mobilít s nulovým grantom.
 • V rámci výzvy na ak. rok 2022/2023 administratívni zamestnanci, ktorí nie sú aktívne zapojení do úloh súvisiacich s internacionalizáciou na univerzite sa môžu uchádzať maximálne o 1 mobilitu. Toto pravidlo neplatí v prípade virtuálnych mobilít a mobilít s nulovým grantom.
 • Akademickí pracovníci majú možnosť podať prihlášku na Erasmus mobilitu – školenie, ale prioritne by sa mali uchádzať o Erasmus mobility na výučbu.
 • V prípade dvoch na sebe nadväzujúcich mobilít opodstatnenosť pridelenia cestovného grantu pre obe mobility bude posudzovaná individuálne berúc do úvahy kritérium efektívneho čerpania grantov.
 • V prípade, že viacerí zamestnanci majú záujem navštíviť tú istú prijímajúcu inštitúciu v tom istom termíne, zamestnanci sú povinní uviesť informácie o pridanej hodnote  mobility pre každého osobitne z hľadiska ich odborného rastu a zdôvodniť nevyhnutnosť cestovať spolu.
 • V prípade nástupu na mobilitu v piatok alebo cez víkend, resp. v prípade mobilít, ktoré zahŕňajú víkend, zamestnanec je povinný odôvodniť voľbu termínu
 • Zamestnanec nemôže vycestovať v rámci výzvy na akademický rok 2022/2023 dva- a viackrát na tú istú prijímajúcu inštitúciu. Každá mobilita má byť realizovaná na inej inštitúcii. Toto pravidlo neplatí v prípade virtuálnych mobilít a mobilít s nulovým grantom.
 • Preferované budú mobility, ktoré sú zamerané na aktivity ako školenie, workshop, hospitácia. Prihlášky na jazykové kurzy budú vyhodnotené a schválené dodatočne a iba v tom prípade, ak ich realizáciu rozpočet danej výberovej fázy umožní.
 • Zamestnanci sú povinní do svojich prihlášok uviesť pracovné emailové adresy a nie súkromné. Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ bude posielať všetky kľúčové informácie len na oficiálne pracovné adresy.
 • Po mobilite je zamestnanec povinný odovzdať správu z mobility nadriadenému, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility a nadriadený rozhodne o spôsobe, akým budú s výsledkami mobility oboznámení ďalší spolupracovníci.
 • Pre efektívnejšie spracovanie prihlášok a pre flexibilný manažment mobilít, výberové konania sa realizujú v troch fázach:
Termín odovzdania prihlášok:Termín najskoršieho možného nástupu:
I. fáza06.10.2022 do 12:0016.10.2022
II. fáza08.02.2023 do 12:0022.02.2023
III. fáza10.05.2023 do 12:0024.05.2023
 • Nakoľko školenia v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (ZIP) sú  nové typy mobilít, uvedené fázy pre tieto mobility sú len orientačné, ktoré bude možné počas akademického roka doplniť o ďalšie termíny na základe potrieb organizátorov/účastníkov ZIP.

Postup pri podávaní prihlášky:

Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu dokumentu Program mobility – školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Mgr. Jana Fodorová, Referát pre zahraničné vzťahy, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana, Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Bc. Oľga Gallová/Bc. Natália Bačová, Útvar pre medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, ÚTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a  výšku cestovných nákladov v rámci výzvy:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2022/2023:

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko135 eur
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko120 eur
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,  Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko105 eur

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaŠtandardné cestovné – sumaZelené cestovné – suma
 medzi 0 a 99 km: 23 EUR na účastníka 
 medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 EUR na účastníka
 medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 EUR na účastníka
 medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 EUR na účastníka
 medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 EUR na účastníka
 medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka 
 8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka 
 • Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, bicykel, carpooling (zdieľané auto) alebo ich kombináciu.
 • Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.
 • K udeleniu príspevku je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:
  • Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.
  • Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.
  • Využitie spôsobu dopravy carpooling  (zdieľané auto) je možné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute v tom istom čase na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďalším účastníkom mobility, ktorý je zároveň  tiež zamestnancom univerzity.
 • Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu.

Obdobie realizácie mobility: najneskôr do 30.9.2023

Dôležité termíny:

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch:Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa02.09.2022podľa dohody
02. etapa30.09.202217.10.2022
03. etapa13.02.202327.02.2023
04. etapa09.05.202322.05.2023

Všeobecné pravidlá realizácie krátkodobých mobilít doktorandov na UPJŠ:

 • Pravidlá   výzvy   sa   riadia   pravidlami   Smernice   č.   1/2020,   ktorou   sa   stanovuje   postup administrácie programu Erasmus+ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
 • Spracovanie prihlášok, kontrola podkladov a zadaných informácií a vyhodnotenie v rámci fakúlt

je v kompetencii fakúlt.

 • Univerzita zabezpečí pre akademický rok 2022/2023 alokáciu finančných prostriedkov pre 1 mobilitu na každý študijný program v doktorandskom stupni.
 • Každá  krátkodobá  mobilita  musí  spĺňať  neodpustiteľné  kritérium  dĺžky  trvania.  Krátkodobé mobility majú trvanie minimálne 5 dní a maximálne 30 dní.
 • Univerzita poskytne účastníkovi krátkodobej mobility grant maximálne do výšky pokrývajúcej 10 dní fyzickej mobility v zahraničí.
 • Účastníci krátkodobej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým grantom, alebo o mobility s nulovým grantom.
 • Jeden  deň  na  cestu  pred  prvým  dňom  aktivity  v  zahraničí  a/alebo  jeden  deň  na  cestu nasledujúci po poslednom dni aktivity v zahraničí sa pridáva do obdobia mobility. Tieto dni sa započítavajú do výpočtu individuálnej podpory podľa schémy 5 až 10 dní aktivity + 2 dni cesty.
 • Krátkodobé mobility doktorandov pre absolventov nie sú k dispozícii.
 • Doktorand môže z prostriedkov Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023 realizovať jednu

mobilitu s dĺžkou trvania 5-10 dní.

Pravidlá administrácie krátkodobých mobilít doktorandov na UPJŠ:

 • V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   • výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.
 • Mobility študentov za účelom štúdia sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet študentských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu. Hostiteľská univerzita musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do  programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.
 • O situáciách, ktoré sú spojené predovšetkým s epidemiologickou situáciou a ktoré predstavujú výnimku z pravidiel tejto výzvy rozhoduje Erasmus komisia (napr. posunutie pôvodného termínu mobility na obdobie, ktoré už nespadá do realizačného obdobia tejto výzvy).
 • Sadzby grantov
 • Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí
 • Pre    bližšie     informácie,    prosím    kontaktujte    Vášho    fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.
 • Kontaktná osoba na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach:

PhDr. Zuzana Szattlerová zuzana.szattlerova@upjs.sk 055/2341129


Študuj na UPJŠ