Prejsť na obsah

Záverečné a rigorózne práce

1minút, 6sekúnd

POKYN  DEKANA č. 4/2021 o základných náležitostiach záverečných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultu verejnej správy

Prílohy:

Príloha č. 1: Vzor obalu záverečnej práce
Príloha č. 2: Vzor titulného listu
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie
Príloha č. 4: Vzor Licenčnej zmluvy o použití záverečnej a rigoróznej práce
Príloha č. 5: Vzor Licenčnej zmluvy o použití posudku k záverečnej a rigoróznej práci
Príloha č. 6: Vzory používania bibliografických údajov
Príloha č. 7: Vzor posudku vedúceho bakalárskej práce
Príloha č. 8: Vzor posudku oponenta bakalárskej práce
Príloha č. 9: Vzor posudku vedúceho diplomovej práce
Príloha č. 10: Vzor posudku oponenta diplomovej práce

Ďalšie linky:
GRMAN, J. Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“
KUCIANOVÁ, A. Metódy citovania podľa STN ISO 690:2012
KUCIANOVÁ, A. Citovanie dokumentov podľa STN ISO 690:2012

POKYN DEKANA č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy


Študuj na UPJŠ