UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a "Informačné systémy vo verejnej správe". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva, riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

tel.: +421 55 788 36 34, +421 55 234 5102
e-mail: kervs@fvs.upjs.sk
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Miestnosť: 407, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5138
e-mail: anna.cepelova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: +421 55 788 36 34, + 421 55 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci :
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk   Výnimkou sú: zuzana.hrabovska1@upjs.sk a eva.mihalikova1@upjs.sk
 

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2021/2022)*

prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.

405, 4.posch.

+421 55 234 5136

Streda 9:00 - 10:30 cez Teams

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

407, 4.posch.

+421 55 234 5138

Pondelok 12:30 - 13:30 cez Teams
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 403, 4.posch. +421 55 234 5142

Streda 10:00 - 11:30

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

408, 4.posch.

+421 55 234 5139

Štvrtok 10:45 - 12:15 cez Teams

Ing. Eva Mihaliková, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Streda 10:40 - 11:25 prezenčne

Piatok 8:30 - 9:15 cez Teams

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Streda 10:00-11:30

Ing. Eva Výrostová, PhD. 406, 4.posch. +421 55 234 5137 Utorok 9:50 - 10:35 cez Teams

Štvrtok 10:45 - 11:30 prezenčne

PhDr. Lucia Rožová, PhD. 408, 4.posch. +421 55 234 5139 Utorok 13:30 - 15:00
* Počas skúškového obdobia je potrebné si konzultačné hodiny dohodnúť s vyučujúcimi individuálne.
Konzultácie prebiehajú prezenčne v čase realizácie prezenčnej výučby.
Posledná aktualizácia: 14.10.2021