UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výskum Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy

 

Vedecko-výskumná činnosť Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy je orientovaná na ekonomické aspekty fungovania verejnej správy so zameraním na hodnotenie verejných služieb územnej samopsrávy z pohľadu ich efektívnosti, hospodárnosti a optimalizácie ich poskytovania, financovania a riadenia. K oblastiam výskumu, ktorým sa katedra venuje patria najmä:

  • ekonomika verejnej správy a verejného sektora,
  • efektívnosť a meranie výkonnosti vo verejnej správe,
  • verejné financie zo zameraním najmä na financie územnej samosprávy,
  • finančné riadenie vo verejnej správe,
  • účtovníctvo vo verejnej správe,
  • riadenie vo verejnej správ,e
  • marketing miest, obcí, regiónov,
  • regionálny rozvoj, regionálna politika a politika súdržnosti EÚ.

Výsledky vlastného výskumu pracovníkov a výskumu v rámci riešených projektov sa odrážajú v publikačnej činnosti katedry, ku ktorej patrí vzhľadom k pedagogickej činnosti aj tvorba študijných textov a vysokoškolských učebníc. 

Posledná aktualizácia: 01.06.2018