UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie o štúdiu

Vzdelávanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jednotlivca. V seniorskom veku je vzdelávanie skôr vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcií. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev, pocit uspokojenia a sebarealizácie, podporuje zvýšenie aktivity mozgu a pamäti. Jedným zo spôsobov aktívneho vyplnenia časti tejto etapy života je aj štúdium na univerzitách tretieho veku. Tieto formy  vzdelávania  sú súčasťou celoživotného vzdelávania a dávajú seniorom možnosť sebarealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Univerzita tretieho veku

Dĺžka a spôsob štúdia:

Štúdium na U3V trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Semester tvorí spravidla spolu 21 vyučovacích hodín rozdelených do siedmich, resp. šiestich sústredení formou prednášok a konzultácii, ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.

Vzdelávanie začína prvým všeobecným ročníkom, ktorý zahŕňa prednášky zo všetkých ponúkaných študijných programov, počas ktorého si môžu študenti UTV spraviť prehľad, oboznámiť sa s ponúkanými študijnými programami a ľahšie si tak vybrať svoje zameranie na ďalšie dva roky. Zároveň sa študenti ľahšie adaptujú na systém výučby.

Začiatok akademického roka na U3V bude v súlade s harmonogramom akademického roka UPJŠ, prvá prednáška sa uskutoční v polovici septembra. Výučba bude spravidla prebiehať každý druhý týždeň, v piatok v čase od 9:00 do 12:00, prípadne podľa rozsahu témy v danom týždni. O prípadných zmenách budú účastníci vopred informovaní.

Podmienky prijatia:

 • vek od 50 rokov,
 • ukončená stredná škola s maturitou,
 • zaplatenie poplatku za štúdium.

Poplatok za štúdium (platobné informácie):

 • 50 € / akademický rok – dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní,
 • 70 € / akademický rok – zamestnaní,
 • súčasní a bývalí zamestnanci UPJŠ - zľava 5€.

Termíny:

 • zápis do 1. ročníka: utorok 4. 9. 2018 v čase 9:00 – 11:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 2. ročníka: streda 5. 9. 2018 v čase 8:30 – 10:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 3. ročníka: streda 5. 9. 2018 v čase 10:00 – 12:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
   
 • začiatok výučby v 1. ročníku: piatok 14. 9. 2018 o 9:00,
 • začiatok výučby v 2. ročníku: piatok 7. 9. 2018 o 9:00,
  • začiatok výučby v 2. ročníku Medicína: streda 12. 9. 2018 o 9:00,
 • začiatok výučby v 3. ročníku: piatok 14. 9. 2018 o 9:00,
  • začiatok výučby v 3. ročníku Medicína: pondelok 10. 9. 2018 o 9:00.

        Zmena termínov vyhradená.

Harmonogramy:

 • 1. všeobecný ročník - pdf
 • 2. ročník Anglický jazyk - pdf
 • 2. ročník Digitálne technológie v každodennom živote - pdf
 • 2. ročník Medicína - pdf
 • 2. ročník Politológia - pdf
 • 2. ročník Právo - pdf
 • 2. ročník Prírodné vedy - pdf
 • 2. ročník Psychológia - pdf
 • 2. ročník Rastliny v životnom prostredí - pdf
 • 3. ročník Medicína - pdf
 • 3. ročník Právo - pdf
 • 3. ročník Rastliny v životnom prostredí - pdf
Posledná aktualizácia: 14.01.2019