Prejsť na obsah

OP Ľudské zdroje

0minút, 53sekúnd

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.
Cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl. Prioritná os Vzdelávanie zároveň nadväzuje na operačný program Vzdelávanie implementovaný v programovom období 2007-2013. Zdroj: https://www.ludskezdroje.gov.sk/

História výziev


Študuj na UPJŠ