Prejsť na obsah

Informácie o štúdiu

3minút, 6sekúnd

Vzdelávanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jednotlivca. V seniorskom veku je vzdelávanie skôr vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcií. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev, pocit uspokojenia a sebarealizácie, podporuje zvýšenie aktivity mozgu a pamäti. Jedným zo spôsobov aktívneho vyplnenia časti tejto etapy života je aj štúdium na univerzitách tretieho veku. Tieto formy  vzdelávania  sú súčasťou celoživotného vzdelávania a dávajú seniorom možnosť sebarealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Dĺžka a spôsob štúdia:

Štúdium na U3V trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Semester tvorí spravidla spolu 21 vyučovacích hodín rozdelených do siedmich, resp. šiestich sústredení formou prednášok a konzultácii, ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.
Vzdelávanie začína prvým všeobecným ročníkom, ktorý zahŕňa prednášky zo všetkých ponúkaných študijných programov, počas ktorého si môžu študenti UTV spraviť prehľad, oboznámiť sa s ponúkanými študijnými programami a ľahšie si tak vybrať svoje zameranie na ďalšie dva roky. Zároveň sa študenti ľahšie adaptujú na systém výučby.
Začiatok akademického roka na U3V bude v súlade s harmonogramom akademického roka UPJŠ, prvá prednáška sa uskutoční na začiatku septembra. Výučba bude spravidla prebiehať každý druhý týždeň, v piatok alebo v štvrtok (v závislosti od odboru) v čase od 9:00 do 11:30, prípadne podľa rozsahu témy v danom týždni. O prípadných zmenách budú účastníci vopred informovaní.

Podmienky prijatia:

 • vek od 50 rokov,
 • ukončená stredná škola s maturitou,
 • zaplatenie poplatku za štúdium (po registrácií uhradiť poplatok prevodom na účet uvedený v platobných informáciách, alebo v hotovosti pri zápise),
 • v prípade zhoršenia epidemickej situácie budú stanovené podmienky prijatia podľa aktuálne platných nariadení.

Podmienkou prijatia na zvolený odbor je absolvovanie 1. všeobecného ročníka na našej alebo inej Univerzite tretieho veku.

Poplatok za štúdium (platobné informácie):

 • 60 € / akademický rok – dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní,
 • 80 € / akademický rok – zamestnaní,
 • súčasní a bývalí zamestnanci UPJŠ – zľava 5€.

Termíny:

 • zápis do 1. ročníka: utorok 5. 9. 2023 v čase 9:00 – 11:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 2. ročníka: utorok 5. 9. 2023 v čase 13:00 – 14:30, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 3. a 4. ročníka: utorok 5. 9. 2023 v čase 14:30 – 16:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • začiatok výučby v 1. ročníku: piatok 8. 9. 2023 o 9:00,
 • začiatok výučby v 2. ročníku: piatok 14. 9. 2023 o 9:00,
  • začiatok výučby v 2. ročníku Rastliny v životnom prostredí: štvrtok 14. 9. 2023 o 9:00,
  • začiatok výučby v 2. ročníku Seniori v pohybe: štvrtok 14. 9. 2023 o 9:00,
 • začiatok výučby v 3. ročníku: piatok 8. 9. 2023 o 9:00,
  • začiatok výučby v 3. ročníku Rastliny v životnom prostredí: štvrtok 7. 9. 2023 o 9:00,
  • začiatok výučby v 3. ročníku Seniori v pohybe: štvrtok 7. 9. 2023 o 9:00,
 • začiatok výučby v 4. ročníku Rastliny v životnom prostredí: piatok 8. 9. 2023 o 10:00.

Zmena termínov vyhradená.


Študuj na UPJŠ