UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ v Košiciach

Poslaním Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „VVGS“) je podporovať a stimulovať koncentráciu výskumného potenciálu tvorivých pracovníkov a doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) pracujúcich v rôznych oblastiach výskumu a vzdelávania, vytvárať podmienky pre spontánne prepájanie výskumných tém s cieľom úspešnejšieho uchádzania sa o projekty z externého prostredia (APVV, Horizont 2020 a iné programy EU), umožniť efektívnejšie využívanie vyspelej infraštruktúry a vytvoriť súťaživé a stimulačné prostredie pre doktorandov a postdoktorandov UPJŠ.

VÝZVY VVGS UPJŠ
Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)
Aktuálne výzvy História výziev
Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)
určené pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy História výziev
Inštitucionálna podpora projektov H2020 (IPPH2020)
určená pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy História výziev
Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL)
určená pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy História výziev
SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants Aktuálne výzvy Informácie k výzve

 

Informácie

Výzvy

Zoznam financovaných projektov VVGS

Posledná aktualizácia: 14.02.2021