UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

VVGS PF

Poslaním Vnútorného vedeckého grantového systému Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len VVGS) je podporovať rozvoj aktivít tvorivých pracovníkov a doktorandov PF UPJŠ smerom k príprave a získavaniu projektov z externých zdrojov a k prezentácii originálnych výsledkov práce na významných vedeckých konferenciách alebo v renomovaných periodikách. Zároveň v prípade mladých vedeckých pracovníkov fakulty do 30 rokov (ďalej len MVP) a doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia je poslaním VVGS aj viesť týchto pracovníkov a doktorandov k samostatnej príprave, tvorbe a realizácii vlastných vedeckých projektov s cieľom osvojiť si princípy grantovej súťaže a získať doplnkové finančné zabezpečenie svojej vedeckej činnosti. VVGS podporuje najmä nové originálne, netradičné a interdisciplinárne projekty.

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 21.6.2017.

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 17.10.2018 a platný pre projekty podané po tomto termíne.

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 25.05.2020 a platný pre projekty 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 03.10.2022 a platný pre projekty 2023-2024.


Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum

Aktuálne výzvy VVGS PF výskum

História výziev VVGS PF výskum 


Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj

Aktuálne výzvy VVGS PF rozvoj

História výziev VVGS PF rozvoj 

VVGS PF UPJŠ 2022-2023

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

VVGS PF UPJŠ 2021-2022

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2021-2022 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 08.10.2022