Prejsť na obsah

Vybrané referencie

5minút, 37sekúnd

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP)  je už dlhodobo etablované v oblasti celoživotného vzdelávania a realizovalo celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre absolventov i verejnosť. CCVaPP je lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania, v manažovaní projektov realizovaných v rámci jednotlivých operačných programov, zabezpečovaní logistiky vzdelávacích aktivít s celoslovenským pôsobením a podporou a realizáciou digitálnej transformácie vzdelávania.

Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo financií SR
2022 – trvá
Centrálny ekonomický systém
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2022 – trvá
Vzdelávacie aktivity a profesijnú príprava pedagogických lídrov v regiónoch v rámci Regionálnych centrier podpory pre učiteľov ZŠ
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2022
Organizácia školení digitálnych zručností seniorov a odovzdávanie technických zariadení – komponent 17 – Digitálne Slovensko, Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior Tabletov – Plán obnovy a odolnosti SR
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2022
Prípravná štúdia ku komponentu 17 – Digitálne Slovensko, Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior Tabletov a tvorba študijných materiálov
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Centrum vedecko-technických informácií SR)
2016 – 2022
Vzdelávacie aktivity, administratívna a technická podpora v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Ministerstvo financií SR
2004 – 2019
Systém Štátnej pokladnice a jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva (ManEx, akruálne účtovníctvo, konsolidácia, Centrálny konsolidačný systém, RISSAM.výkazy, Dátové centrum obcí a miest, Integrované obslužné miesto občana, SAP Overview, spracovanie výstupov pomocou tabuľkového kalkulátora, automatizovaná správa registratúry).
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
mc.edu, s.r.o.
2005
Vzdelávacie aktivity pre učiteľov základných a stredných škôl v rámci projektu Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – PIRŠ (Projekt informatizácie regionálneho školstva).
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
CARGO Slovakia, a.s.
2005 – 2006
Základy práce s počítačom pre zamestnancov spoločnosti CARGO Slovakia, a.s. a individuálne školenia pre TOP manažérov spoločnosti CARGO Slovakia, a.s.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
KPMG Slovensko, spol. s r.o.
2006 – 2007
Logistika vzdelávacích aktivít pre oblasť účtovníctva a výkazníctva verejných financií za účelom adekvátnej prípravy účtovníkov na celoštátne spustenie systému akruálneho účtovníctva vo verejnom sektore.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
T-Systems Slovakia, s.r.o.
2006 – 2007
Vzdelávacie aktivity v rámci Summer UniversITy, Evening UniversITy a IT farm.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
Siemens, s.r.o.
2007
Vzdelávacie aktivity pre RO, SORO, PO a CKO počas nábehu ITMS II pre programové obdobie 2007 – 2013 pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
Štátny pedagogický ústav
2009 – 2011
Vzdelávacie aktivity v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
Ústav informácií a prognóz školstva (prostredníctvom Elfa, s.r.o.)
2009 – 2013
Vzdelávacie aktivity v rámci národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Asint Educate, spol. s r.o.
2009 – 2011
Vývoj riešenia portálu a vzdelávacie aktivity pri implementácii LMS (learning management system) pre Najvyšší kontrolný úrad SR.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
Grain Slovakia, s. r. o.
2009 – 2011
Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na prácu s informačným systémom Systém služieb zamestnanosti.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Základná škola, Užhorodská 39, Košice
2009 – 2011
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Učenie (sa) nás baví“ realizovaného Základnou školou, Užhorodská 39, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Základná škola, Kežmarská 28, Košice
2009 – 2011
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta“ realizovaného Základnou školou, Kežmarská 28, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť vzdelávania:
Klaster Košice IT Valley
2009 – trvá
Vzdelávacie aktivity v rámci IT Valley Akadémie a vzdelávacieho projektu SAP Akadémia v spolupráci s IT firmami SAP Slovensko, T-Systems, Tory Consulting, IBM, FPT.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Základná škola, Janigova 2, Košice
2010 – 2011
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Vzdelaní a kultúrni do sveta“ realizovaného Základnou školou, Janigova 2, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Základná škola, Staničná 13, Košice
2010 – 2011
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Modernizácia vzdelávania prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka“ realizovaného Základnou školou, Staničná 13, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
2010 – 2011
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Európska moderná škola“ realizovaného Základnou školou, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Mesto Trebišov
2014 – 2015
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Učíme sa celý život“ realizovaného mestom Trebišov.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
2014 – 2015
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „SAPERE AUDE – Odváž sa byť múdrym“ realizovaného Gymnáziom Šrobárova 1, Košice.
Objednávateľ:
Obdobie:
Oblasť aktivít:
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
2014 – 2015
Vzdelávacie aktivity a konzultačná činnosť pri implementácii dopytovo-orientovaného projektu „Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať“ realizovaného Strednou zdravotníckou školou, Moyzesova 17, Košice.

 


Študuj na UPJŠ