Prejsť na obsah

O dištančnom vzdelávaní

2minút, 18sekúnd

Dištančné vzdelávanie je forma riadeného samostatného štúdia využívaného pri vysokoškolskom vzdelávaní v dennej aj externej forme štúdia. Učiteľ (tútor) a študujúci študenti sú oddelení v čase alebo mieste, príp. v oboch súčasne. Vzdelávanie alebo kurzy sú poskytované na diaľku cez synchrónne alebo asynchrónne prostriedky najčastejšie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (digitálnych technológií).

Hlavnou úlohou učiteľa tzv. tútora pri dištančnom vzdelávaní je kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť (známkovať) samostatné práce študujúcich, oznamovať im výsledky, odpovedať na otázky, viesť prípadné konzultácie a pod. V dištančnom štúdiu sa štandardne neprednáša, jeho ťažisko spočíva vo využívaní študijných materiálov. Ako študijné materiály sú označované študijné texty, prezentácie a ďalšie pomôcky, ktoré sú didakticky konštruované tak, aby maximálne uľahčovali samostatné štúdium (samoštúdium). Klasické študijné materiály a informačné balíčky spolu s učebným materiálom vo forme dokumentov sú poskytované študujúcim ako elektronické učebnice, softvérové balíky podporujúce interaktívne a individuálne vzdelávanie.

V súčasnosti je jednou z foriem realizácie dištančného vzdelávania na univerzite tzv. e-learning so svojimi špecifickými metódami vzdelávania. E-learning dovoľuje využitie väčšiny dostupných informačných a komunikačných prostriedkov, ktorými je učivo prezentované. Prednášky a konzultácie sú realizované prostredníctvom skupinových on-line videokonferencií. Veľký význam sa prikladá zaraďovaniu spätnoväzbových prvkov preverujúcich pochopenie a zvládnutie učiva. Priebeh učebného procesu a získané vedomosti je možné overovať a testovať prostredníctvom elektronických dotazníkov, ankiet či testov. Vlastný učebný text môže byť graficky členený, môže obsahovať multimediálne, teda zvukové aj obrazové súbory, problémové úlohy, riešené aj neriešené príklady, simulácie, autotesty a pod. Niektoré prednášky sú realizované vo forme off-line videoprednášok s možnosťou interakcie s učiteľom (tútorom) napr. cez diskusné fóra.

Na univerzite boli vytvorené softvérové platformy, ktoré podporujú organizačné formy vzdelávania založené na dištančnom vzdelávaní. Obsahujú učebné programy, ponúkané predmety a tematické celky doplnené o elektronické materiály, učebné pomôcky, prostriedky a podporujú aj ich organizačnú a administratívnu stránku.


Študuj na UPJŠ