Prejsť na obsah

OP Integrovaná infraštruktúra

0minút, 50sekúnd

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru. Dňa 13. decembra 2019 rozhodla Európska komisia rozhodla o zlúčení OPII s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Zdroj: https://www.opii.gov.sk/

História výziev


Študuj na UPJŠ