UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

Základné dokumenty VEGA (Štatút a pravidlá VEGA) 

On-line systém na elektronickú správu agendy VEGA

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA​


Aktuálne výzvy VEGA | História výziev VEGA

 

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2022

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2022, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 25. 1. 2023 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu.

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2020

Termín na podanie záverečných správ za celé obdobie riešenia projektu pre projekty, ktorých riešenie sa malo skončiť v roku 2020, je elektronicky do 31.3.2021 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA a v tlačenej podobe najneskôr do 5.4.2021 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

 

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2019

Termín na podanie záverečných správ za celé obdobie riešenia projektu pre projekty, ktorých riešenie sa končí v roku 2019, je elektronicky do 17. 1. 2020 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA a v tlačenej podobe najneskôr do 22. 1. 2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2018

Termín na podanie záverečných správ za celé obdobie riešenia projektu pre projekty, ktorých riešenie sa končí v roku 2018, je elektronicky do 18. 1. 2019 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA a v tlačenej podobe najneskôr do 23. 1. 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2017

Termín na podanie záverečných správ za celé obdobie riešenia projektu pre projekty, ktorých riešenie sa končí v roku 2017, je elektronicky do 19. 1. 2018 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA a v tlačenej podobe najneskôr do 24. 1. 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2016

Termín na podanie záverečných správ za celé obdobie riešenia projektu pre projekty, ktorých riešenie sa končí v roku 2016, je elektronicky do 17. 1. 2017 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA a v tlačenej podobe najneskôr do 20. 1. 2017 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Posledná aktualizácia: 01.04.2021