Prejsť na obsah

Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR a SAV

0minút, 52sekúnd

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV: Aktuálne výzvy VEGA

Oznamy

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2023

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2023, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 26. 1. 2024 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa … Čítať ďalej

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2024

Podmienkou poskytnutia dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie projektov VEGA z verejných vysokých škôl, súkromných vysokých škôl a MLC je predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu prostredníctvom systému e-VEGA správcovi agendy VEGA v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne určenom VEGA v prípade zmeny vedúceho projektu alebo zmeny riešiteľskej … Čítať ďalej

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2023)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2024 i končiacich v riešení v roku 2023, sú povinní najneskôr do 26.01.2024 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2023 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2022

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2022, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 25. 1. 2023 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa … Čítať ďalej

Aktualizácia RK VEGA na rok 2022

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2022, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. Pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2022, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska … Čítať ďalej

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2022)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2023 i končiacich v riešení v roku 2022, sú povinní najneskôr do 25.01.2023 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2022 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2023-financnych-sprav-za-rok-2022-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2023

Vedúci projektov VEGA, ktoré pokračujú v realizácii v roku 2023, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. v pracovisku vedúceho projektu. Aj pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2023, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala … Čítať ďalej

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2021

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2021, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 31. 1. 2022 do 14.00 h a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim … Čítať ďalej

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2021)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2022 i končiacich v riešení v roku 2021, sú povinní najneskôr do 31.01.2022 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2021 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí … Čítať ďalej


Študuj na UPJŠ