Prejsť na obsah

Študijné programy

7minút, 19sekúnd

Štúdium na U3V trvá tri roky, každý rok je rozdelený na dva semestre. Semester tvorí spravidla spolu 21 vyučovacích hodín rozdelených do siedmich, resp. šiestich sústredení formou prednášok a konzultácii, ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.

Vzdelávanie začína prvým všeobecným ročníkom, po ktorom si študenti vyberajú študijný program, na ktorý sa chcú zamerať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Akademický rok 2023/2024

1. všeobecný ročník

2. a 3. ročník:

 • Anglický jazyk
 • Digitálne technológie v každodennom živote
 • Medicína – Verejné zdravie
 • Politológia
 • Právo
 • Psychológia
 • Rastliny v životnom prostredí
 • Seniori v pohybe
 • Svet okolo nás (Prírodné vedy)

4. ročník (nadstavbový):

 • Rastliny v životnom prostredí – prihlásiť sa môžu len absolventi 3. ročníka študijného programu Rastliny v životnom prostredí
 • Psychológia – prihlásiť sa môžu len absolventi 3. ročníka študijného programu Psychológia

Harmonogram prednášok pre 1. všeobecný ročník – tu kliknite

Témy prednášok študijných programov – tu kliknite

Charakteristika študijných programov

1. všeobecný ročník
V prvom ročníku majú poslucháči prednášky zo všetkých ponúkaných študijných programov, počas ktorého si môžu spraviť prehľad a ľahšie si tak vybrať svoje zameranie na ďalšie dva roky. Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si prednášky ako Antidiskriminačné právo, Ochrana spotrebiteľa, Tušené i netušené možnosti Internetu, Digitálne technológie v každodennom živote a iné.

Anglický jazyk 
Odborný garant: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.
Študijný program Anglický jazyk v rámci U3V ponúka možnosť získať vedomosti a poznatky o jazyku, histórii, kultúre, reáliách a iných vybraných oblastiach života v niektorých anglicky hovoriacich krajinách. Poslucháči si osvoja základy výslovnosti, gramatické javy, slovnú zásobu angličtiny definovanú vybranými témami a tiež základné komunikačné zručnosti pre bežné dorozumievanie s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Digitálne technológie v každodennom živote
Odborný garant: Mgr. Eva Ružičková
Obsah štúdia je zameraný na oboznámenie sa a aktívne používanie digitálnych technológií. Poslucháčom odboru budú prezentované informačno-komunikačné prostriedky, ktoré uľahčia životné situácie do ktorých sa denne dostávajú. Jednotlivé semestre štúdia budú zamerané na základnú prácu s počítačom a tabletom, prácu na internete ako i na získanie a zdokonalenie svojich zručnosti pri spracovávaní textu, tabuliek a prezentácií. Absolventi vzdelávacieho programu budú schopní aktívne využívať tieto technológie na komunikáciu s priateľmi ako i na uľahčenie svojho každodenného života.

Medicína – Verejné zdravie
Odborný garant: prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Štúdium v odbore medicína v rámci U3V ponúka nadobudnutie základných poznatkov všeobecného charakteru z teoretických a niektorých lekárskych disciplín. Popri vybraných prednáškach z morfologických disciplín, fyziológie, patologickej fyziológie a imunológie sa poslucháč má možnosť bližšie oboznámiť s niektorými chronickými ochoreniami ako sú napr. choroby kardiovaskulárne, nádorové, pohybové, alergie, ďalej s infekčnými ochoreniami, so zoonózami, tiež s farmakoterapiou v medicíne. Atraktívne sú prednášky zo súdneho lekárstva, problematika otráv hubami, drogami, toxikológia. V ponuke sú tiež prednášky zo psychiatrie, duševná hygiena a duševné poruchy v starobe. Študent bude v slede prednášok informovaný i o vplyve životného a pracovného prostredia na jeho zdravie, o racionálnej i alternatívnej výžive, o životnom štýle ako možnej prevencie neinfekčných ochorení, tiež speleoterapii. V ponuke je i alternatívny náhľad na medicínu, úloha a postavenie naturálnej medicíny v komplexnej zdravotníckej starostlivosti.

Politológia
Odborný garant: doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Študijný odbor politológia v rámci U3V ponúka účastníkom možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi aspektmi politologickej teórie a politickej praxe nakoľko politické procesy neustále ovplyvňujú náš každodenný život. Štúdium sa zameriava na oblasti základov politológie, politického systému SR, verejnej správy, volieb a volebnej problematiky, sociálnej politiky, komparatívnej politológie, medzinárodnej politiky a geopolitiky a diplomacie. Absolvent vďaka interdisciplinárnemu prístupu v študijnom programe získa schopnosť kriticky a konštruktívne reflektovať aktuálne spoločensko-politické problémy. Navyše po absolvovaní študijného programu bude vedieť formulovať vlastný postoj a oprieť  ho o politologické kategórie a zákonitosti nadstranícky a s teoretickým nadhľadom.

Právo
Odborný garant: Mgr. Ivan Kundrát PhD.
Štúdium v odbore Právo v rámci U3V ponúka všeobecný prehľad a základnú orientáciu v práve občianskom, rodinnom, obchodnom, pracovnom, ústavnom, daňovom, trestnom, európskom i medzinárodnom. Poslucháč odboru bude oboznámený so simulovanými prípadmi uzatvárania najčastejších typov zmlúv, zásadami podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, pravidlami dedenia, či povinnosťami zamestnávateľa a tomu zodpovedajúcimi právami zamestnanca. Všeobecný výklad bude poskytnutý k možnostiam súdnej a inej ochrany priznaných práv.

Svet okolo nás (Prírodné vedy)
Odborný garant: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Obsah štúdia tvoria základné prírodovedné disciplíny, t.j. biológia, fyzika, chémia, geografia spolu s matematikou a informatikou. Bloky prednášok v jednotlivých semestroch sú zostavené vždy na báze jedného z odborov. Sú venované témam reprezentujúcim nové vedecké zistenia s uplatnením v praxi. Absolvent získa vďaka interdisciplinárnemu prístupu v študijnom programe ucelený pohľad na fyzický a živý svet, zorientuje sa v trendoch výskumu a bude oboznámený s aplikáciou nových poznatkov.

Psychológia
Odborný garant: PhDr. Bibiána Kováčová Holevová, PhD.
Študijný odbor Psychológia ponúka príležitosť získať základy psychologickej gramotnosti. V jednotlivých  semestroch štúdia sa zoznámite s vybranými poznatkami, ktoré Vám umožnia pochopiť o čom psychológia je  – získať základnú orientáciu v odbore, aby ste mohli ďalej samostatne študovať. Predstavíme Vám nesmiernu zaujímavosť a praktickú užitočnosť psychológie. Psychológia pomáha v sebapoznávaní aj spoznávaní  druhých (a pochopení príčin správania), ktoré je základom práce na sebe a našich vzťahoch.  Zoznámite sa nielen so základmi Psychológie osobnosti (temperament, potreby, stres, inteligencia, …) a Vývinovej psychológie (etapy psychického vývinu od počatia po smrť), ale ponúkame Vám aj aktuálne odborné informácie napr. o komunikácii a riešení konfliktov, o agresívnom a asertívnom správaní, o rozhodovaní, o rodine a starorodičovstve, o chorobách duše v seniorskom veku ai. 

Rastliny v životnom prostredí
Odborný garant: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Štúdium v odbore Rastliny a životné prostredie v rámci U3V ponúka využitie rastlín, funkcie rastlín a vegetácie v životnom prostredí. Poslucháč odboru bude oboznámený s významom  rastlín, ich úlohou pri riešení rozličných potrieb jednotlivcov a spoločnosti a pri údržbe, tvorbe a ochrane prírodného prostredia a svojho životného priestoru.

Seniori v pohybe
Odborný garant:
Mgr. Alena Buková, PhD.
Obsah štúdia tvoria teoretické aj praktické východiská jednotlivých cvičení so zreteľom na dodržiavanie vhodného a bezpečného technického prevedenia. Bloky jednotlivých hodín kombinujú teoretické vedomosti o zdravom životnom štýle a aktivitu v podobe športových aktivít s ohľadom na ich zdravotný stav a telesnú kondíciu. Absolvent získa ucelený pohľad o vplyve pohybovej aktivity na celkové zdravie a vie sa orientovať v jednotlivých druhoch pohybových aktivít vhodných pre danú vekovú kategóriu.


Študuj na UPJŠ